-- Denne side:  20081004-Tilsvar-Haugaland-tingrett-fra-Trude.html  

---

Til:
Haugaland tingrett,
p.b. 385,
5501 Haugesund

Fra:
Trude Monica Hansen,
Skoglandveien 108,
5514 Haugesund

Haugesund, lørdag den 04.10. 2008             

TILSVAR
TIL
HAUGALAND TINGRETT 
Sak nr. 08-135053TVI-HAUG


Offentlig part:           Vindafjord kommune v/barneverntjenesten
Prosessfullmektig:      Adv. Bjørn O. Vikse, p.b. 10, 5501 Haugesund.

Privat part:    1.         Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig:      selvprosederende

                      2.         Trude Monica Hansen, Skoglandvn. 108, 5514 Haugesund
Prosessfullmektig:      ? Advokat Trond Hjelde, p.b. 267, 5501 Haugesund
                                   Vedlegg: Skriv ifra Trude Monica Hansen datert 04.10. 2008 angående dette.

                      3.         Gudmund Cusanus Hansen (barn med partsrettigheter)
Prosessfullmektig:      Adv. Odd Arild Helland, p.b. 490, 5501 Haugesund


**********


   Trude Hansen mener at fylkesnemndas avgjørelse er uriktig og fattet på uriktig grunnlag.

   
Punkt 2 i Slutningen i skrivet med fattet vedtak i fylkesnemnda er uakseptabelt.
   Av de i dette Tilsvar anførte grunner.


   Det står fortsatt på det at saken ikke er tilstrekkelig belyst.
   For eksempel foreldrenes omsorgsevne og familiens hverdagsliv. Familien og barneverntjenesten i Vindafjord har egentlig aldri hatt noe med hverandre å gjøre.
   De til barneverntjenesten innrapporterte bekymringsmeldinger må av retten undersøkes nærmere. En vil overfor retten hevde at alle disse bekymringsmeldinger er falske, uriktige eller urelevante.

   Angående Westly sin rapport om familien så må det få komme frem at hun heller aldri har hatt noe som helst med de angjeldende i familien å gjøre. Og at dette er tydelig ut fra hva som står i rapporten. Innholdet i den er usant. Det nærmeste hun har vært familien er en kort samtale med Balder og Gudmund og fars mor. Alle stiller seg uforstående til Westlys gjengivelse av samtalene og hennes beskrivelser av familien. Det er ifra kompetent hold sagt at hennes rapport er lovstridig. Dette vil en mere omfattende forbeholde seg å komme tilbake til. 

   Angående barneverntjenesten i Vindafjord sin begjæring om omsorgsovertagelse til fylkesnemnda. Denne er beviselig i sitt innhold omfattende løgnaktig. Sak om omsorgsovertagelse overfor fylkesnemnda skulle aldri ha vært reist.

   Angående hjelpetiltak. Det må komme frem at familien i det hele tatt ikke noen gang er blitt spurt om eller tilbudt hjelpetiltak.

   Angående saksbehandlingen i fylkesnemnda. Noen bevisføring ble ikke gjort. Påstandene ifra barneverntjenesten ble lagt til grunn til tross for partenes forklaringer og ønske om å motbevise påstandene.
   Vitnene for familien må også bli bedre hørt.

   Angående skriv med fattet vedtak i fylkesnemnda. Påstandene, beskrivelsene og vurderingene i skrivet er uriktige og bygger ikke på fakta. De bygger i sin helhet på usanne påstander ifra Iren K. Hebnes og Westly. Westly har på sin side sine påstander ifra Iren K. Hebnes.
   Både saksbehandlingen i fylkesnemnda og skrivet med fattet vedtak utelater viktige sider av saken.
   Saken er ikke tilstrekkelig opplyst.
   Punkt 2 i Slutningen i skrivet med fattet vedtak i fylkesnemnda er uakseptabelt. Av de i herværende Tilsvar anførte grunner.

   Mor Trude Hansen vil nedlegge påstand om at fylkesnemndas saksbehandling og skriv med fattet vedtak i sak nr. 08-135053TVI-HAUG ankes for rettslig overprøving i tråd med Rune L. Hansens anke av saken.

   Det er iøvrig med forskrekkelse mor ser at
fylkesnemndas skriv med fattet vedtak i sak nr. 08-135053TVI-HAUG på fordekt vis blir forsøkt brukt blandt annet som en omsorgsovertagelse i forhold til far.
   Lovligheten av dette settes det vel med rette et stort spørsmålstegn ved?

   
Ungene må om nødvendig også få bli hørt. Deres ønsker, rett og behov er å få være sammen med begge foreldrene. Dette er også foreldrenes selvfølgelige ønske, rett og behov.

   Rune L. Hansen har hatt og har særdeles gode og solide omsorgsevner og ansvarsbevissthet, som med urette er satt i tvil.
   Mor har også upåklagelige omsorgsevner.


   Saken handler om en familie med to foreldre med 10 vellykkede og veltilpassede barn. Ingen har noen gang klaget på noen av disse barna. Familien har et godt og trygt sosialt nettverk. Barna har alltid vært friske, kunnskapsrike, talentfulle, omgjengelige, utadvendte,  kunnskapsrike, glade og kjekke.
   Det er fullstendig galskap at Iren K. Hebnes i barneverntjenesten i Vindafjord kommune og Kirsten Westly ønsker omsorgsovertagelse for barna i denne familien. Det er absolutt ingenting som tilsier noen slags form for inngrep overfor denne familien. Dette er en solid og harmonisk familie, iøvrig noe som to ganger barneverntjenestene hvor familien tidligere har bodd også har kommet frem til.

   Mor ønsker å tilkjennegi det samme som barnas far Rune L. Hansen med hensyn til hans anke datert 26.08.08 av fylkesnemndas sak nr. 08/015, som mor også ønsker anket. Mor kan bevitne dette samt være med på å føre beviser for det.
   Mor er iøvrig i det meste også enig med innholdet i fars anke datert 11.09.08 av midlertidige avgjørelser i sivil sak i Haugaland tingrett, og henviser også til denne.

   

    Det nedlegges slik


PÅSTAND:


      1.  Far Rune Leander Hansen og mor Trude Monica Hansen skal sammen ha foreldreansvaret og det daglige omsorgs-ansvaret for barna
         - Gudmund Cusanus Hansen, f. 10 05 91.
         - Frøydis Hansen, f. 25 12 93,
         - Stauda Sofie Hansen, f. 24 05 97,
         - Alfredo Ao Hansen, f. 17 08 99,
         - Mariel Rose Hansen, f. 21 12 01,
         - Urda Lilje Hansen, f. 14 06 03,
         - Solborg Sera Hansen, f. 28 02 06 -
         - Tormod Hansen, f. 15.04. 2008 -
 
      2 A.  Skrivet med fattet vedtak datert 27.06.2008 ifra fylkesnemnda i Rogaland erklæres ugyldig. Eller at nødvendige forbehold av retten taes i så måte.
      2 B.  Punkt 2 i Slutningen i skrivet med fattet vedtak datert 27.06.2008 i fylkesnemnda avvises som ikke berettiget.

      3.  Begjæringen ifra Iren K. Hebnes / barneverntjenesten ifra årsskiftet 2007 / 2008 erklæres som et forsøk på bedrageri.
Eller at nødvendige forbehold av retten taes i så måte.

      4.  Rapporten om familien Rune og Trude Hansen ifra psykiater Kirsten Westlye erklæres av retten som ugyldig. 
 
      5.  Det offentlige eller Vindafjord kommune betaler sakens omkostninger.


 

Haugesund, lørdag den 04.10.2008Trude Monica Hansen
Tilsvar i 14 eksemplar innlevert Haugaland tingrett 06.10. 2008.


---------


   
 

 -