-- 20081208-Arild-Austrheim-brev-Hebnes.html                --- BREVENE ( ekstern ) -    

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet fikk jeg nærsagt for første gang se i Hekseboken 2010-A ( ekstern ), dvs. et forutgående brev datert 26.01. 2007 fra ham til Iren K. Hebnes ( ekstern ). Dette brev nu datert 08.12. 2008, tilsynelatende troskyldig, er på flere måter betenkelig og gir også dette på flere måter uttrykk for den samarbeids-iver Arild Austrheim hadde med Iren K. Hebnes og hennes kriminelle hensikter. Det er i lys av dette en må se formuleringer i brevet så som for eksempel at Trude og Rune "tidligere har bodd i Vikebygd". Og at Trude "ville ut av ekteskapet". Dette siste kan hun nok ha sagt, og sa hun antagligvis, men det faktiske forhold var at det var Rune som nokså helt ifra begynnelse i saks-komplekset og hele veien ville ut av ekteskapet (hvis hun ikke skikket seg) og innleverte og fikk bevilget separasjon, meget så sterkt imot Trude sin vilje som endog ifra post-kassen beslagla og gjemte unna separasjons-papirene i flere måneder samtidig som hun løy og diktet opp litt av hvert. Dette løy hun om både i Fylkesnemnda og overfor andre, hvor hun fremstilte det som motsatt. Og dette nødvendige krav ifra Rune sin side var ene grunnen til at hun kidnappet og fangeholdt barna, - den andre grunnen var forårsaket av det samme, av hennes frykt for Iren K. Hebnes. Hun ville i så måte ikke avvente noen rettssak. Forholdet er dessuten at både Iren K. Hebnes og Arild Austrheim fordekt hjalp henne med kidnappingene og fangeholdet av barna, med mere av kriminell virksomhet og delaktighet. Fra:
POLITIET,
Arild Austrheim, politioverbetjent,
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Vindafjord lensmannskontor,
Post: Vestre Eide, 5580 ØLEN.
Tlf.: 53 76 63 00. Faks: 53 76 63 10.
E-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no  
Bankgiro: 3241.07.51576.


Til:
Haugesund kommune,
Barneverntjenesten,
Postboks 2160,
5504 Haugesund

Deres referanse:  41263 / 2008           Vår referanse:                   Dato:  08.12.2008


Vedr. opplysninger - HANSEN, Rune L. og Trude Monica

Det vises til Deres brev datert 17.11.08 ang. Trude og Rune Hansen, som tidligere har bodd i Vikebygd, Vindafjord kommune.

Innledningsvis vises til korrespondanse/brev som jeg antar Dere har fått oversendt fra Vindafjord kommune, herunder brev med informasjon fra politiet datert 26.1.07 pg 9.7.08.

Politiet kjenner til familien Hansen, og første kontakt var i januar -07, da ifm. at politiet bisto lokalt barnevern og lege ifm. at Rune Hansen skulle fremstilles for lege. Ellers har det vært alminnelig kjent at ekteparets barn ikke har gått i vanlig offentlig skole, de har hatt hjemmeundervisning, og heller ikke benyttet seg av andre helsetilbud i særlig grad, som helsesøstertjeneste etc.

Trude Hansen var innom lensmannskontoret og snakket med undertegnede i mars-08, hun fortalte da at hun vurderte å en av de første dagene ta med seg ungene og "rømme" fra Vikebygd. Hun ville ut av ekteskapet, og mente at han ikke ville godta at hun reiste av gårde med ungene. Jeg gjorde Trude den gang kjent med at jeg var nødt til å formidle hva hun hadde fortalt meg til barneverntjenesten, noe som ble gjort umiddelbart etterpå.  Trude dro så til Grue i Hedmark sammen med de yngste barna, hvor hun oppholdt seg utover våren og sommeren.

Ifm. dette oppholdet, så ble det inngitt flere anmeldelser mot Rune L. Hansen, samt at han også inngav anmeldelser ifm. "kidnapping" av barna etc.  Samtlige anmeldelser inngitt av Rune L. Hansen er blitt henlagt av påtalemyndigheten.

Den 17.10.08 innledet politiet etterforskning mot Rune L. Hansen på bakgrunn av informasjon fra utenforstående. Han ble pågrepet den 21.10, og har siden da vært varetektsfengslet, foreløpig frem til den 18.12.08. Siktelsen omhandler pr. nå overtr. av str.l. § 227, 1.alt. (trusler) str.l. § 222 og str.l. 132 a).  Det er Trude Hansen som er fornærmet i trusselsaken, og forholdet skal ha skjedd like før, - og når, - hun en periode, like før og ved pågripelsen av Rune Hansen, hadde tilhold på gården i Vikebygd sammen med barna og Rune, til tross for at hun disponerte bolig i Haugesund.

En antar at straffesaken mot Rune L. Hansen er ferdig etterforsket før nyttår.

Rune Hansen er ikke tidligere straffedømt, bortsett fra så langt tilbake i tid som i 1974 og 1983, da for tyverier.

Ifm. etterforskningen så har politiet hatt en del kontakt med Trude Hansen, samt de eldste av barna. Etter det vi vet så bor Trude Hansen nå i Haugesund sammen med de yngste barna, og hun har uttrykt at det går bra med familien.


Beklager at vi er noe sene med dette svarbrev mht. Deres frister.


Med hilsen

Arild Austrheim   ( + underskrift )
Politioverbetjent


---