-- 20090525-fra-Vindafjord-k-Anke-tilsvar.html      --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:      


Fra:
Advokatene Vikse, Haugland, Berge, Bachmann og Mannes,
Sørhauggt. 77, Boks 10,
5501 Haugesund


ANKETILSVAR

TIL

GULATING LAGMANNSRETT

***


Sak nr. 09-013508ASK-GULA/AVD2.

Ankende part:             Rune Leander Hansen.
Prosessfullmektig:       Adv. Brynjar N. Meling, pb. 860 Sentrum, 4004 Stavanger.

Ankemotpart:              Vindafjord kommune.
Prosessfullmektig:        Advokat Bjørn O. Vikse, pb. 10, 5501 Haugesund.


*****


Jeg viser til anke av 3. april 2009 over Gulating lagmannsretts beslutning om å nekte anke fra Rune Leander Hansen fremmet.

På vegne av Vindafjord kommune v/barneverntjenesten gjøres gjeldende at lagmannsrettens beslutning er riktig i sin begrunnelse og sitt resultat, og beslutningen vil således bli påstått stadfestet.

Hva gjelder det skriv Rune Leander Hansen har utferdiget, betegnet støtteskriv til anke til Høyesterett, finner jeg ikke grunnlag for å kommentere dette nærmere. Barneverntjenestens anførsler fremgår av tidligere prosesskriv herfra i saken.

Det nedlegges slik

P Å S T A N D :

Gulating lagmannsretts beslutning stadfestes.


Haugesund, den 25. mai 2009.
For adv. Bjørn O. Vikse i hans fravær.

Trond Jarle Bachmann  ( + underskrift )
Advokat


Dette tilsvar sendes Gulating lagmannsrett i 2 eks., 2 eks. er sendt adv. Meling direkte.


---