-- 20090831-Klage-til-NAV-ifra-RLH.html  

RLH: Avsendes pr. telefaks og e-post 31.08. 2009.Til:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.
E-post: nav.kundesenter.rogaland@nav.no
Telefaks: 52048021.

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.

                                                                   Dato: 31.08. 2009, Tindeland, Vikebygd i Vindafjord.


   KLAGE IGJEN, VEDRØRENDE UNDERHOLDSBIDRAG

 
   Det var med stor forskrekkelse og undring jeg igjen mottok to brev (i samme konvolutt) ifra NAV Forvaltning Karmøy, begge datert 24.08. 2009 - det ene et avvisningsvedtak.
   Forskrudde, lovstridige, tåpelige brev uten respekt eller saklighet synes mere og mere å komme til meg ifra NAV, og jeg undres på hvorfor.
   Jeg henviser i så måte til NAV ved Thea Birkeland sitt svarbrev datert 07.07. 2009 til meg. Saksnummer 0806982. Et svarbrev på min klage datert 29.06. 2009 som ikke på noe sett og vis besvarer eller forholder seg til innholdet i min klage. Dette gjør jeg oppmerksom på i mitt brev til dere datert 21.07. 2009, hvor jeg presiserer hva det gjelder og gjør mere oppmerksom på de kriminelle forhold som meg bekjent er bakgrunn for saken også i forhold til NAV. Samtidig som jeg begjærte en forklaring på hva som har skjedd, og at det blir ryddet opp i saksforholdet, og at min klage og hva den innebærer på en ryddig, saklig og lovlig måte taes til efterretning.
   I steden mottar jeg enda en gang ifra NAV ved Thea Birkeland, nu datert 24.08. 2009, et unnvikende, tåpelig og lovstridig svarbrev, med et utrolig avvisningsvedtak. Hvor de kriminelle forhold jeg gjør oppmerksom på ikke bare forbigåes, men stimuleres! Og den utrolige saksbehandlingen ifra NAVs side jeg gjør oppmerksom på også forbigåes, og videreføres!

   Det er flere / mange sider i denne saken som tilsier at et vedtak om å avvise min klage og protest er feil og uberettiget. Her skal jeg nu igjen påpeke noen. Jeg gjør det for ordens skyld her nu punktvis, i 8 særlige punkter.

   Punkt 1:
   Min kone Trude Monica Hansen trakk i et brev datert 28.09. 2008 til NAV tilbake sitt krav via NAV overfor meg om underholdsbidrag. I dette sitt brev til NAV skriver hun blandt annet at: "Barnas far ble utsatt for en forbrytelse, en kidnapping, utført av meg i en nødverge situasjon. Barnas far ble ett uskyldig offer for dette. / Barnas far har hatt store utgifter p.g.a. denne forbrytelse."
   Hun trakk tilbake sitt frekke krav i forhold til NAV. Dermed skulle jeg vel tro at den saken var ute av verden sånn sett?
   Eller hvorfor ikke?

   Punkt 2:
   I et brev fra NAV datert 09.10. 2008 fikk jeg beskjed om at barnetillegget i trygden vil bli holdt igjen inntil NAV mottar gyldig dokumentasjon på forsørgerplikten.
   Har NAV ombestemt seg med hensyn til dette? I så tilfelle hvorfor og hvordan? Og hvorfor er jeg i så tilfelle ikke informert?
   Hvis ordene i NAVs brev 09.10. 2008 innebærer riktighet, så ble vel barnetillegget i trygden tilbakeholdt av NAV i påvente av den efterspurte dokumentasjon?
   Dermed skulle jeg vel tro at angjeldende eller eventuelle krav om underholdsbidrag ble stilt i bero inntil videre? 

   Punkt 3:
   Det fremgår av hva jeg har dokumentert at Trude Monica Hansen samtidig med at hun 03.04. 2008 flyttet, bortførte og fangeholdt våre barn for å tilrane seg en falsk familiestand og barnetillegget i trygden i form av underholdsbidrag. Altså også et forsøk på å bruke barna som en økonomisk inntektskilde.
   Jeg kan iøvrig opplyse om at hun ønsker å tilrane seg optimalt av dette barnetillegg ved fremsatte krav ikke bare overfor NAV, men også overfor Haugaland tingrett, med presisjon skreddersydd for maksimum økonomisk premiering av sin bortføring og sitt fangehold av barna. For eksempel og særlig ved å fremsette et sånn sett og på det vis skreddersydd krav om samvær, som i realiteten innebærer at barna frarøves sin far og far frarøves barna. Med andre ord særdeles grove kriminelle krav og hensikter, forsøkt skjult bak tilsynelatende ordinære sosiale mekanismer. Bortfaller realiteten i en slik premiering bortfaller samtidig også premiering for fangehold og sammenfallende mishandling og utnyttelse av barna. Den økonomiske motivasjon for å tilrane seg en falsk familiestand er et uhyre problem en så absolutt bør være oppmerksom på.
   At noen har forsøkt å både hjelpe, friste og true henne i de angjeldende kriminelle ugjerninger og hensikter har også resultert i forskjellige forhold. Blandt annet i delvis videreføring av fangeholdet av barna, og også i et uberettiget nær fem måneder langt fangehold av meg.
   Det kan synes som at NAV i steden for å forsøke å avdekke disse faktiske kriminelle forhold har forsøkt det motsatte? Det er mye som tyder på det.
   Det er vel ikke akseptabelt at NAV har et slikt forhold til godt dokumenterte kriminelle forhold?

   Samtidig vil jeg her nu til informasjon påpeke at Iren K. Hebnes, leder for barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, to ganger for alvorlige kriminelle forhold har vært politi-anmeldt ifra min side. Det dreier seg om trakassering, trusler og terror overfor vår familie. Som hun fikk med seg flere andre på. Blandt annet Trude Monica Hansen sin advokat Trond Hjelde i Haugesund og politioverbetjent Arild Austrheim ved Vindafjord lensmannskontor. Advokat Trond Hjelde og Trude Monica Hansen har blandt annet også operert med falske meklingsattester utstedt av leder for Familievernkontoret i Haugesund.
   Jeg ser ikke bort fra, at det efter at jeg uskyldig ble fengslet og isolert for nær fem måneder ifra samme hold kan ha vært diverse kriminell aktivitet, bak min rygg, som kan være involvert også i angjeldende saksbehandling i forhold til NAV.


   Punkt 4:
   Da jeg i oktober 2008 ulovlig og uberettiget ble fengslet hadde jeg hele tiden grunn til å tro at jeg straks ble sluppet løs. I steden ble jeg ulovlig og fullstendig uberettiget og ufrivillig satt i nokså fullstendig isolasjon, først i glattcelle, umiddelbart derefter i et av landets verste fengsler. Under slike forhold å kunne ta kontakt med NAV, enn si avsende klage til NAV, enn si innen nevnte tidsfrist, tror jeg nokså solid kan betegnes som umulig.
   NAV hevder nu feilaktig noe annet.
   Derfor kan NAV i henhold til loven heller ikke avvise klagen.

   Dessuten kan også årsakene til at jeg uskyldig ble fengslet og holdt fengslet blandt annet ha sammenheng med Trude Monica Hansen sin søknad om underholdsbidrag.

   At, som det sies i deres brev: "NAV Forvaltning mener derfor at bidragspliktig selv må lastes for at han ikke har overholdt klagefristen i vedtaket."
   Dette skriver vel NAV imot bedre vitende? Det er absolutt ingenting som helst som godtgjør en slik mening ifra NAV sin side, så tvert imot!
   Iøvrig er vel uttrykket "bidragspliktig" i setningen og iøvrig i brevet feilaktig og forhastet, og kanskje ment å være "forsørgerpliktig"?

   Punkt 5:
   Det er også flere andre særlige grunner til at klagen taes til behandling, ut over den klagefristen som NAV nu forsøker å reversere.
   Jeg kan her i så måte påpeke de omstendighetene og forhold som for meg og min familie rådet i det angjeldende tidsrom. Jeg har i noe monn forklart meg og fremført dokumentasjon angående dette.
   Og hele sakens karakter og aspekter, som uansett godtgjør at klagen taes til behandling.
   Dette fremgår av hva jeg skriftlig tidligere har fremført for NAV.
   Det er så absolutt særlige
grunner til at klagen bør taes til behandling. En av disse, som i seg selv omfatter flere aspekter, er den utrolige og tydelig nok urette saksbehandlingen som ifra NAV sin side har foregått i denne saken. Tydeligvis mest efter at jeg ble fengslet.
   
   Punkt 6:
   NAV henviser til Forvaltningslovens § 31 annet ledd, som sier at: "Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre."
   Og det er som NAV sier, to parter i saken. Det er det minst.
   Det forhastede, ulovlige og på alle vis feilaktige vedtak som NAV 23.09. 2008 fattet om at underholdsbidrag for våre barn skal betales fra meg til Trude Monica Hansen, om det på noe som helst vis kan sies å være gyldig eller ved makt, var, er og har vært til skade og ulempe for både meg og barna. Dette har jeg i min korrespondanse med NAV forklart.
   Et avvisningsvedtak på min klage er også til skade og ulempe for meg, og for barna.
   Poenget er at ingen av disse vedtakene noensinne skulle ha skjedd, at de er lovstridige og ulovlige, ikke at de skal endres.
   Om noen i NAV skyndsomt gjør ulovlige vedtak, og efterpå henviser til spesielle regler for klagefrist etc., da blir det hele ganske så tåpelig - og ulovlig.
   Og enda verre og mere om ikke NAV selv holder seg til reglene, eller endog vrir og vender på anvendelsen av de.

   Punkt 7:
   Også jeg kunne via NAV ha søkt underholdsbidrag for barna ifra Trude Monica Hansen, efter at hun 03.04. 2008 flyttet langt vekk hjemmenfra. Barna bodde i lovens forstand fortsatt hos meg, og jeg var fortsatt deres far.
   Trude Monica Hansen flyttet, men barna flyttet ikke - de ble flyttet, imot sin og min vilje. De ble lovstridig bortført og flyttet, til et for de fremmed sted. Hvor de lovstridig og imot sin vilje ble fangeholdt, og nektet og hindret blandt annet hjemreise.
   Hun registrerte imidlertid ikke flytting for seg i Folkeregisteret. Til tross for den lovpålagte plikt til det hun i så måte hadde. Og kunne selvfølgelig ikke gjøre det for barna sitt vedkommende.
   Hun forsøkte dog gjentagne ganger å registrere flytting for seg selv i Folkeregisteret. Men samtidig lovstridig også for barna. Da hun med lovstridighetene - også bortføringen og fangeholdet av barna - erkjente at hun i så måte ikke nådde dette sitt mål, fortsatte hun bortføringen og fangeholdet av barna.
   Innmelde flytting for seg selv alene i Folkeregisteret ville hun ikke.
   NAV vet utmerket godt hvorfor.
   Jeg kunne for eksempel også i så fall med bedre samvittighet ha søkt underholdsbidrag ifra Trude Monica Hansen for barna. Hvilket jeg iøvrig fortsatt kan gjøre.
   Min anstendige tanke i så måte er imidlertid: At prinsippet om "først til møllen" i slike forhold og omstendigheter ikke bør gjøre seg gjeldende. Og selvfølgelig heller ikke med hensyn til bortføring og fangehold av barna! Det ville ha vært for grovt uanstendig - og ulovlig.
   Lov og rett og fakta bør regulere slike forhold, og ikke frekkhet, løgnaktighet og ulovligheter.

   Punkt 8:
   Også til tross for at NAV er oppmerksom på at vedtaket innebærer også grov økonomisk trakassering ifra NAV sin side overfor barnas far, hjemsted og integritet, reagerer ikke NAV på adekvat eller lovlig måte.
   Dette er heller ikke akseptabelt.
   Norske Menneskerettsloven (1999) sier for eksempel, i Vedlegg 4, Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Art 11 Punkt 1, at: "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet." 

   Dessuten sier for eksempel Menneskerettslovens Vedlegg 8, FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller, i Art 35, at: "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."


---

   Jeg ber om forståelse for at jeg tar saken såvidt alvorlig, om ikke dette har blitt forstått. Men det er for meg og mine barn og vår familie og den familie vi har skapt og det hjemsted vi sammen har skapt og den fremtid vi har tilrettelagt en meget alvorlig sak, også dette dens aspekt av sakskomplekset.
   Sakskompleksets kjerne og alvor kan sammenlignes og likestilles med mord og det som verre er. I forhold til barna og far og familien.
   Det er frykt og fristelser i forhold til hva som har utgått ifra nevnte Iren K. Hebnes som har vill-ledet Trude Monica Hansen.

   Jeg begjærer her nu samtidig en kopi tilsendt av de dokumenter i saken som NAV har og som det kan være grunn til å tro at jeg ikke kjenner til.

   Også mine døtre Frøydis og Stauda Sofie ønsker å være parter i saken, med alle rettigheter.
   De gir i denne anledning hermed beskjed om dette i eget brev datert 31.08. 2009, sammen med dette skriv.

   Iøvrig vil jeg selvstendig påpeke at det med stor tydelighet synes som at saksbehandler Thea Birkelande er inhabil, av meg ukjente grunner eller motiver.

   Jeg vil i denne sammenheng også henvise til Straffelovens § 118, § 123 og § 124.
   Straffelovens 11. kapittel, Forbrydelser i den offentlige Tjeneste, innbefatter paragraf 110 til 126.
   Straffelovens § 118 sier at:
   "En offentlig Tjenestemand, som ved Misbrug af sin Stilling hindrer nogens lovlige Straffældelse eller Fældelse til den forskyldte Straf, eller som udenfor de i Loven hjemlede Tilfælde eller paa anden end den lovhjemlede Maade undlader at forfølge en strafbar Handling, straffes med Tjenestens Tab eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 Aar. / Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes."
   Straffelovens § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."
   Straffelovens § 124:
   "En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab."


   Med hilsen ifra

   Rune L. HansenKopi til:
-- Min advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no  
-- Min datter Frøydis Hansen sin advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  ---