-- 20090902-til-RLH-fra-NAV-ang-motpart-TMH-svartid.html  

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom med posten fredag 05.09.2009, i samme konvolutt som 20090902-til-RLH-fra-NAV-ang-dok-underholdsbidrag.html ( ekstern ).
 Fra:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.
Telefaks: 52048021.
E-post: nav.kundesenter.rogaland@nav.no

Til:
Hansen Rune Leander,
5568 Vikebygd.

           Saksnummer:  0806982   Saksbehandler:  Thea Birkeland   Dato: 02.09.09

Orientering om mottatt klage i sak om underholdsbidrag til barn - avvisningsvedtak - orientering om svartid


Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)

Bidragsmottaker:   Hansen Trude Monica              Fødselsdato:  09.08.1968
Bidragspliktig:       Hansen Rune Leander               Fødselsdato:  06.12.1955
Barn:                   Hansen Gudmund Cusanus        Fødselsdato:  10.05.1991
                           Hansen Frøydis                                             25.12.1993
                           Hansen Sofie                                                24.05.1997
                           Hansen Alfredo Ao                                       17.08.1999
                           Hansen Mariel Rose                                      21.12.2001
                           Hansen Urda Lilje                                         14.06.2003
                           Hansen Solborg Sera                                     28.02.2006


Vi har den 310809 mottatt klagen din ( ekstern )NAV Forvaltning Karmøy sitt vedtak av 240809 ( ekstern ). Den andre parten i saken er varslet om klagen, og har fått en frist til 180909 på å uttale seg i anledning saken.

SVARTID
Klagen vil bli behandlet så snart som mulig etter at denne fristen er gått ut av NAV Forvaltning. Dersom vi etter en ny gjennomgang av saken finner grunnlag for å omgjøre saken, vil NAV fatte et nytt vedtak som erstatter det opprinnelige vedtaket og det vil påløpe en ny klagefrist.

Dersom NAV Forvaltning ikke finner grunnlag for å endre vedtaket, vil saken bli sendt NAV Klage og anke Vest for videre behandling. Dette kontoret fatter endelig vedtak i siste instans og partene vil bli underrettet direkte fra klageinstansen. Klagebehandlingstiden skal totalt ikke overstige 6 måneder.

INNSYNSRETT / TAUSHETSPLIKT
Til orientering gjør vi samtidig oppmerksom på at begge partene i bidragssaken har rett til innsyn i saksdokumentene. Partene har i henhold til forvaltningslovens paragraf 13 b annet ledd taushetsplikt når det gjelder de opplysningene de får i forbindelse med bidragssaken. Taushetsbelagte opplysninger kan kun anvendes videre i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta partenes interesser i den aktuelle saken. Overtredelse av taushetsplikten er straffbart etter straffelovens paragraf 121.

MELD FRA OM ENDRINGER
Vi ber om at du holder oss orientert om forhold som kan ha betydning for avgjørelsen av klagen din. Det kan være endringer i arbeid, inntekt, sivilstand og lignende.

INFORMASJON
Dersom du ønsker ytterligere orientering i denne forbindelse, kan du henvende deg til trygdekontoret.
Vi viser for øvrig til våre internettsider: www.nav.no og vår servicetelefon: 810 33 810.


Med vennlig hilsen
NAV Forvaltning Karmøy
Bidragsteamet

Thea Birkeland  ( + underskrift )
saksbehandler


---