-- 20091009-Brev-fra-Gulating-lagmannsrett-til-adv-BMeling.html  

RLH: Kopi av dette brev fra Gulating lagmannsrett ankom
13.10. 2009 pr. e-post Rune L. Hansen til orientering i en oversendelse datert 12.10. 2009 kl. 16.33 ( ekstern ) fra advokat Brynjar Melings kontor.  


Fra:
Gulating lagmannsrett


Til:
Advokat Brynjar N. Meling
Advokatfirma Sjødin, Meling & Co DA
Postboks 860 Sentrum

4004 STAVANGER


Deres referanse:     Vår referanse:  09-104084ASD-GULA/AVD1   Dato: 09.10.2009


Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen
Ad anke over nektelsesbeslutning - prosessen videre


Advokat Meling bekreftet på telefon den 9. oktober 2009 at han var prosessfullmektig for Rune Leander Hansen. Han var kjent med anken som Hansen selv hadde inngitt, og ønsket å komme med noen presiseringer til denne.

Advokat Meling anmodes med dette om å instruere sin klient til å forholde seg til ham som sin prosessfullmektig i saken og ikke sende dokumenter mv direkte til retten.

Vedlagt oversendes gjenpart av anketilsvar fra advokat Hjelde, samt utskrift av e-post fra Rune Leander Hansen av 6. oktober 2009 med vedlegg og en konvolutt med 4 stk cd fra Hansen.

Advokat Meling gis frist til 14. oktober 2009 for inngivelse av prosesskrift. Advokat Hjelde gis detter frist til 19. oktober 2009 for eventuelle merknader. Saken blir deretter oversendt Høyesteretts ankeutvalg.


Likelydende brev er sendt til alle parter, vedlegg kun til advokat Meling.Gulating lagmannsrett

Berit Moldskred Mo  (+ underskrift)
lagdommer

---
Gulating lagmannsrett,
Postboks 7414, 5020 BERGEN
E-post:  gulating.lagmannsrett@domstol.no  
Saksbehandler:  Signy Larsen.  Telefon 55699534.
Besøksadresse: Bergen tinghus, Tårnplassen 2
Sentralbord Bergen 55699500, Stavanger 51899880
Telefaks 55699501
Ekspedisjonstid: 0830-1500
Internett:  http://www.domstol.no/gulating/  

---