HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    Spe001.htm

--- ---- ---- Spesialiteter 001 -

---


- INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---


04.01. 1996 - rlh :

Bidrag til avisen "Dagen" - med beste hilsner - fra Rune L. Hansen, 04.01. 1996:

Vår overtro og det okkulte.

Av RUNE L. HANSEN

          Tidvis og ofte ser jeg, også i avisen Dagen, begrepet "det okkulte" brukt som et slags hånsord for å betegne overtro og spekulativt hemmelighetskremmeri etc. Det er forlengst blitt en moderne trend med en slik anvendelse av begrepet. En trend det bør bli slutt på, om det skal bli mindre babbel og forvirring og mere respekt for Ordet.

Det okkulte

          Det okkulte er et begrep som betyr det skjulte. Slik er det i verdenslitteraturen like til vår tid blitt brukt, og slik bør det også fortsatt kunne brukes. Okkultisme betyr således f.eks. læren om det skjulte. Som vi derfor vel kan forstå, så er begrepet det okkulte et ganske så vesentlig og viktig begrep. Det okkulte dreier seg om det skjulte; f.eks. om det som er skjult bak overflatene og overfladiskhet, den åndelige eller sjelelige eller mentale verden som er skjult bak menneskers fordommer og illusjoner, og det skjulte som oppriktige mennesker søker å forstå. Kunnskap, lærdom og forhold i og med virkeligheten kan f.eks. være noe som i seg selv er skjult for den uvitende eller for den ikke så lærde eller for erkjennelsens proletariat.
          "Den som ikke har sitt liv i det fremmede, søker heller ikke sin opprinnelse der," sier Per Roald i en aforisme. Hvilket vel også er noe å betenke? Dikteren Schiller sier f.eks. også etsteds noe sånt som at: "Naturen er den synliggjorte ånden. Ånden den usynlige naturen."
          Hvor meningsløst er vel ikke f.eks. alt som har med religion og kristendom å gjøre, - uten tilværelsens skjulte eller åndelige sider og aspekter?! Eller uten den altomfattende Gud som åpenbarer og forløser seg i verden og virkeligheten?

Det spekulative

          Studier i det okkulte er således på så mange slags vis av stor betydning! Uten blir en lett stående fast i overfladiskheter og den halve virkelighet og i forhastede slutninger, og derfor i en slags hensynsløshet. Det er derimot av stor betydning at vi fastholder at det er forskjell på det okkulte og på det spekulative! Det spekulative er det det er; en avkrok av åndsvitenskapen, - som dog har sin berettigelse, og sin egen vesentlige betydning.

Materialisme og ateisme

          Materialisme og ateisme kan være så mangt. Uten det okkulte perspektiv blir dog materialisme noe ganske så klossete og innskrenket i forhold til virkeligheten. Hvem har vel til syvende og sist og når det kommer til stykket f.eks. mindre peiling på de materielle forhold enn den moderne såkalte "materialisme"? - Som f.eks. tror at det levende oppstår og har oppstått av det døde, - når alt i virkelighetens verden tilsier og vitner om det motsatte! Og som betegner sin tro som viten.
          For å ta et annet eksempel: Det har lenge i de forskjellige kulturer i menneskenes verden vært utbredt viten om at Naturen, Guds datter, også er et sødmefullt og magisk virkende Guds apotek, hvor særlig planteriket har en særegen sentral betydning. Likeså visst som at maten, frisk luft og ren natur er den beste medisin og har en selvfølgelig stor betydning. Likevel blir dette enkle faktum ofte og gjerne benektet og bortforklart - og altså ikke fastholdt - av mange nu i vår tids "siviliserte" samfunn, - fordi det propaganderes for livsfiendtlige og fremmedgjørende interesser. Fordi skjøgen Babylon, Fandens tøs, er blitt tyngre, feitere og farligere enn noensinne.

Babbelets katastrofale århundrede

          Overtroen på det overfladiske har bragt oss inn i den grøsselige endetid vi befinner oss i. Fordi vi til tidligere tider har hatt "dommedagsprofeter" som har spekulert i og varslet om snarlig dommedag for verden, - som likevel viste seg å være ikke riktig, tror mange uten videre og hovmodig nu - med referanse til disse - at endetid og dommedag ikke kan komme: - iallfall ikke at vi er der nu eller kommer dithen med det første. At vi definitivt og faktisk nu lever i en endetid - med globale kjernekrefter og ødeleggelsesmuligheter sådd, spirende og voksende i våre allehånde åkre - bortforklares lett. Derfor blir vårt århundrede, Ordets globale århundrede, heller gjerne et babbelets katastrofale århundrede.

Våre Store foreldre

          Dikteren Johannes Hohlenberg sier så megetsigende i et av sine "ugle-egg", at: "Sin største triumf opplevde fanden den dag det lyktes ham å få menneskene til å tro at han ikke var til."
          Vi bør begynne å tenke mere, seriøst og saklig, på det okkulte - annet nytter ikke! Som barn av våre Store foreldre, Moder jord og Fader vår, kan vi - og bør vi - forsøke å besinne oss ... Barnet er uskylden og samvittigheten i oss.
          O store Gud!

---

Avs.: Rune L. Hansen, Aune, N-6657 Rindal. Tlf. & fax: 71 66 58 78.

--- KOMMENTARER, ETC. :

* Overstående kom på trykk i tidsskriftet Herba nr. ?, 1996.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END |

17.08. 1996 - rlh :

Leserinnlegg til dagsavisen Dagen /// 

     De skrevne ord

          De skrevne ord er mindre flyktige enn de bare talte. De skrevne ord er tilsynelatende mindre flyktige, mere standhaftige. De skrevne ord når tilsynelatende derimot også lettere og mere manifest og varig i videre omkrets. Enskjønt Ordet og det artikulerte er i det heletatt bevinget!
          Er Ordet uskyldig, kjærlig og sant bæres og beæres det av engler. Alt annet er babbel eller rabbel. Kontakten med urgrunnen, uskylden, kjærligheten og sannheten i virkelighetens verden stadfester og edler Ordet. Ordet i seg selv og i sin indre eller ytre himmelske storhet er den rette forløsning!
          Ordet i sin storhet formidler, forløser og viderebringer virkelighet, liv, tanker, følelser og vilje. Ordet er ikke bare ord! Alt er ord. Ordet også avslører, gjennomskuer, stimulerer, pleier og bereder.
          Ordet skjerper ikke bare tanken, men også følelsene og viljen. Ikke bare det etiske, men også det estetiske og det moralske, og derigjennom mennesket, virkeligheten, naturen, kulturene og samfunn. Næringsfattige ord sløver og bedøver. Hver løgn fra egoismens munn dreper en bit av virkelighetens verden, og vikler virkeligheten inn i undergangen og mørkets makter.
          De onde sirklene næres av hensynsløse ord, av løgn og næringsfattige ord. Av den forvirringen og det bedekkeri som er mørkets poesi. Med og gjennom og i Ordet må det ufullkomne strides, arbeide og forløses. Det er efter Ordet det grødes.
          De skrevne ord artikuleres i den indre verden, og kan rekke og nå langt, dypt og høyt i den ytre verden. Ordet innskriver seg i virkelighetens verden. Forløsningsverket er virkelighetens verden, og er større enn virkelighetens verden!
          Ære være Ordet! Ære være Guds munn!
          Hvor hærlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap!

*

Rune L. Hansen, Sveio, 17.08. 1996.

--- KOMMENTARER, ETC. :

Overstående kom på trykk i avisen Dagen - 1996.

---

***


TIL TOPS | INDEX | THE END |

16.09. 1997 - hch :

Hør ikke på "ekspertene"

Av H.C.H., Dagen 16.09. 1997, Dagens ord

- Jeg er veien, sannheten og livet. (Johs. 14:6).

Jeg leste om en gammel fjellbonde som var møtt frem med hest og slede for å kjøre en energiekspert som var på befaring i distriktet. Han fant straks fram et svært bjørneskinn som han dyttet godt ned rundt knærne hans. "Legg det med hårsiden inn", sa eksperten. "Det varmer bedre når pelsen er nærmest kroppen". Bonden gjorde som han fikk beskjed om, men kunne ikke undertrykke et smil. "Hva er det som er så morsomt?" spurte eksperten. "Jeg kom bare til å tenke på den stakkars bjørnen", svarte bonden. "Så dum han må ha vært som ikke skjønte noe så soleklart!" --- Det finnes eksperter for så mangt. Det finnes som du forstår eksperter som vil bortforklare Guds rike tanker og visdom bak alt sitt skaperverk. Det finnes også eksperter som vil anbefale deg en annen frelsesgrunn enn den som ble vunnet ved Jesu blod på Golgata kors. Hør ikke på dem. Gud våker både over sitt skaperverk og over sine løfter i Bibelens Ord. Hans løfter står fast når alt annet forgår!

***


TIL TOPS | INDEX | THE END |

---


- TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adresse & logo |


Denne side er fra (This page is from):


HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif