-- Denne side:  200803-Ungdom-Dagen.html  

<---- ungdom-index.html ( ekstern )  <---- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )   <---- hunwww.net  ( ekstern)  

Ifra samfunns-debatten - Om ungdom og lederskap /


20080207 - Ifra avisen Dagen Magazinet 2008.02.07, under rubrikken Debatt:

Høybråten er med og oppfyller profetiene!


Siste nytt fra Dagfinn Høybråten er at han ønsker seg ungdom på Tinget. Dette er en kjent trend blant våre politikere i de senere år. Før i tiden ville de ha eldre og velprøvde menn på Tinget, menn som ofte hadde gått i en streng livets skole. De var også ofte hardt prøvd i økonomisk og yrkesmessig trengsel. Kort sagt, de hadde lært seg sundt folkevett og folkeskikk. De hadde også utvist klokskap og dyktighet i sitt arbeid, der gudsfrykt og sparsomhet var livsgrunnlaget.

I Eidsvollsforsamlingen var der seks haugianere. Nå var det mange yngre menn med også der, men de hadde tross alt startet sin arbeidskarriere i 12-13 års alderen. De var som 20 åringer den gang langt mer «skolert» enn de er som 30 åringer nå!

Det står i Guds Ord at: «Jeg vil sette gutter til styrere over dem, og viltre barn skal herske over dem. Blant folket skal den ene undertrykke den andre, hver mann sin neste. Den unge skal sette seg opp mot den gamle, den æreløse mot den som er høyt aktet.» Es. 3:4-5.

Slik vil Høybråten nå ha det. Ut med dem som har livserfaring og er velprøvde, inn med dem som ingen erfaring har og er helt uskikket! Hvordan blir det da? Jo, det står i vers 9 i samme kp: «Uttrykket i ansiktene deres vitner mot dem. Om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de skjuler den ikke. Ve deres sjeler, for de volder seg selv ulykke!»

Trygve E. Gjerde
Mosterhamn20080305 - Og ifra Dagen Magazinet
2008.03.05, under rubrikken Debatt:

Ungdom uskikket til lederskap, Gjerde?

Haugianeren Trygve Einar Gjerde skriver mangt og mye i Dagen Magazinet. Jeg ønsker å uttrykke takknemlighet for hans innsats med å holde frem Bibelen som Guds sanne åpenbaring til frelse, og som eneste rettesnor for liv og lære, hva angår både samfunn og det enkelte menneske.

I et innlegg 8.2 under overskriften «Høybråten og profetiene» går det imidlertid over stokk og stein. Jeg forventer av Gjerde at hans meninger og holdninger til ungdom enten utdypes, eller at han er rakrygget nok til å beklage sine uttalelser.

Gjerde kritiserer Høybråten som oppfordrer til å få ungdommer inn på Stortinget, jf. en artikkel i avisen 28.1. Gjerde presterer da å hevde at ungdom er helt uskikket, og antyder at de i motsetning til eldre mennesker mangler både sunt folkevett, folkeskikk, gudsfrykt, sparsomhet, og ikke har utvist klokskap og dyktighet i arbeid! 1800-tallets 20-åringer presenteres som mer «skolerte» enn dagens 30-åringer. Dette begrunnes med at de hadde arbeidet fra de var 12-13 år, altså 7 års arbeidserfaring, som innforstått dagens 30-åringer ikke har.

For å underbygge sine holdninger trekker han ukritisk inn Jes 3,4-5, der Gud fører dom over folkets synder. De fratas sitt lederskap, og gutter og "viltre barn" føres inn i lederskapet. Så hevder Gjerde at det er slik Høybråten vil ha det, og at dette er en profeti Høybråten er med på å oppfylle.

Jeg vil be Gjerde svare punktvis og systematisk på følgende spørsmål:

1. Med hvilken rett kan du skrive at Høybråten vil ha det slik som det er beskrevet i Jesaja? Høybråten spurte etter kristne verdibevisste ungdommer. Det er mildt sagt ufint å tillegge Høybråten de verste intensjoner, helt på tvers av hans egne utsagn.

2. Gud velger i Bibelen ut både unge og eldre mennesker i samfunnsledelse og åndelig lederskap. Anser du Guds utvelgelse av unge mennesker i lederskap i Bibelen som ubibelsk?

3. Handler Jesaja 3 om at Gud fører dom over et folks synder, eller om at det er uklokt å innsette unge mennesker i lederskap? Jf. spørsmål 2.

4. Sier Jesaja 3 noe som helst om at alle unge mennesker er uskikket til lederskap, og sier det noe om at alderdom er garanti for lederskap? Det sittende lederskapet på den tid inneholdt for øvrig både hedenske åndemanere og spåmenn.

5. Jeg er en av mange unge kristne som du betegner som uskolerte 30-åringer. Jeg er 35 år, har arbeidet i over 10 år, vært forkynner i 16 år, og har 9 års utdanning etter 9-årig grunnskole. Jeg er på ingen måte enestående i min aldersgruppe. Hvilke argumenter har du for å hevde at 20-åringene på 1800-tallet var mer skolerte enn dagens 30-åringer?

6. Hvordan skal kristne ungdommer oppdras til lederskap i kristne organisasjoner og menighetssamfunn? Skal de stå på sidelinjen til de en dag er blitt gamle nok til å styre skutene alene, eller skal de være med i lederskap for å ta til seg kunnskap og visdom av eldre ledere som står ved deres side?

7. Vil Gjerde fastholde sin antydning om at dagens ungdom i sin helhet er uskikket, uskolert, uten erfaring, og med manglende folkevett og folkeskikk?

Jeg, og mange unge med meg, fastholder hele Bibelen som Guds åpenbaring til frelse, og som eneste rettesnor for liv og lære. Vi kjenner på vemod over at Gjerdes egen generasjon av 50-60-åringer har vært med på å føre det norske folk inn i materialisme, egoisme og åndssløvhet, den rake motsetning til gudsfrykt og sparsomhet. Mange av oss leser og har forbilder i eksempelvis M. Luther, C. O. Rosenius, H. N. Hauge, O. Hallesby og Ø. Andersen.

Det ville være på høy tid for Gjerde å samle sitt haugianske vennesamfunn til forbønn og støtte til unge kristne mennesker som ønsker å stå fast på Guds ord, istedenfor å stemple oss både som det ene og det andre. Gjerde må ikke miste troen på at Guds rike består av mer enn haugianske 60-åringer. Vi er mange som ønsker å stå sammen med dere, ikke gjør det vanskelig.

Arve Fiskerstrand,
Kristiansand S
200803 - Svar-innlegg ifra Trygve Einar Gjerde tilsendt avisen Dagen Magazinet:

Ungdom uskikket til lederskap?

Svar til Arve Fiskerstrand.

Da jeg ikke kan få inn så lang artikkel som deg A.F. i DM, så må jeg fatte meg i korthet på de 17 linjer jeg får tilmålt av DM!

Du sier konsekvent ”alle” når det er tale om ungdom som lederskap, men det har jeg ikke sagt. Når de ungdommer som før i tiden hadde gått himmerikets skole, Mat. 13, 52, ja så var de den gang langt mer ”skolert” enn dagens 30 åringer. Ja, jeg møtte for en tid siden en 17 år gammel gutt. Han var i høy grad opplært i denne skole og hadde et grundig kjennskap til ikke bare Bibelens skrifter, men og Luther, Johan Arndt, Lars Linderot og andre av våre kirkefedres postiller. En solid åndelig ballast! Men det kan jeg dessverre ikke si om de fleste på Stortinget!

Det er tydelig at du AF betviler Bibelens Ord om disse ting. Les hva vår Frelser sier om dette i Mat. 10, 17 – 28; Luk. 12, 53; 21, 16, Mika 7, 1 – 8. Ja tenk på Rehabeam, Salomos sønn, som spurte først de eldste til råds, men var ikke fornøyd og så spurte han ungdommen til råds! Men deres råd var ondt! Men verre var det at Rehabeam fulgte det og Israel ble delt. Dette førte senere til at de 10 stammer i Israel ble bortført! Så strengt dømmer Gud i synden mot det 4. Bud! 1 Kg. 12, 1 – 18 les også etterfølgende kp. Tenk på likestillingsloven og abortloven som er et resultat av forakt mot Guds Bud og skaperorden.

Høybråten kjenner til dette, derfor skrev jeg: ”Høybråten er med og oppfyller profetiene!” DM forandret noe på denne overskrift. Men vi skal alle dømmes etter Guds Ord og ikke menneskeord. Husk også på! Det 4. Bud stiller like høyt krav til foreldre og foresatte som til barn og undersåtter (den menige mann og kvinne).


Trygve E. Gjerde,

5440 Mosterhamn.
---------