-- Denne side:  19831124-En-anderledes-vismann.html

 <---- artikler-index.html  ( ekstern )   <---- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )   <---- hunwww.net  ( ekstern)


RLH, 01.06. 2008: Jeg mottok nu dette manuskriptet om "En anderledes vismann" av Øivind R. Jensen (1921 - 24.12. 1992), ifra Ivar B. Løne. Det har antagligvis ikke vært publisert noengang før, så jeg skynder meg nu:---

  En anderledes vismann

   Av Øivind R. Jensen,
   Fredrikstad, 24.11. 1983.


   I en by - fjernt mot nord, - bor en anderledes vismann - en vismann som ikke er all-vis, - og heller ikke statisk og ustoppelig vis. - En vismann som ikke går rundt og er vis hele tiden, - og som derfor aldri kjeder hverken seg selv eller andre. -

   Denne mann forståes - han eide oldingens strenge visdom, og barnets lekende dårskap i samme person. Dog var han aldri dåre og vismann samtidig, - og på den måte - at visdommen fra hans munn var rikelig blandet med dårskap, slik tilfelle er med vismenn flest.
   Denne vismann var født i en tid - da de fleste oppfinnelser var gjort, - menneskene visste omtrent alt, - og noen flere oppdagelser var knapt mulig. -

   Å være vismann i en så høytutviklet og velopplyst verden, - det er som å være et overflødig redskap - som er like svær-begripelig, som blindtarmen i den menneskelige organisme. -
   For hva har vel en synsk mann å si til de høykultiverte mennesker - som langt på vei vet alt, - og dertil kan det aller meste. -
   At dette var til sorg for vismannen, forståes lett. -
   Av et merkelig feilslått lune, - som av misbalanse i naturen - var han kommet til verden, - lik en feilpreget vare, som i tillegg var hele tusen år forsinket.
   Hva annet kan en slik vismann gjøre enn det tidstypiske - det som alle andre gjør, - å vinne innsyn i verdens himmelhøye fjell av klokskap, - og så langt liv og helse tåler - tilegne seg den feteste, og aller nyttigste kunnskap som jordkulturen har. -

   Vismannens fordypet seg i studeringen, med den veldige kraft som bare en utstøtt ånd kan ha. - Han beleste bok etter bok - saumfor bind etter bind, - studerte seg gjennom mange berg av bøker, - fra roten av jordens hjerte, - havets dybder, - og dertil alt som er under den store hvelving - funklende stjerner - strålende sol - skinnende måne, - og tillike med dem - de navnløse legemeer  - langt over himmelens tak. -

   Hvor mange dager og måneder ble ødet -  - hvor mange årstider svant hen, - før vismannen hadde maktet å innmate sitt hode, med det meste av jord-kulturens tanke og virkelighetsliv?
   Tidsbolken som vismannen tæret bort - kan i all sin utstrekning - måles til et blytungt hode - førti nedslitte buksebaker, og like mange albu-gnagde jakker. -

   Ikke lenge etter at vismannen hadde avsluttet sin forskning, - ble han i lang tid værende i sin jordhule, - og fandt stort behag i å nøye gjennomgranske sin tillærte kunnskapsmengde. -
   - Men så en natt, ved den tredje mørketime, - ble vismannen oppskremt fra sitt leie av et isende tankepust. - Det kan ikke være sant - det er ingen som tror det, - ropte han - og like etter, ble han ved å tale til seg selv på et lavt hviskende vis: -
         Det er sant  -  redselsfullt  -  sorgfullt sant.
   Høykulturen har oppdaget og oppfunnet alt, - men skapningen har den ikke oppdaget, - mennesket er ennå ikke oppfunnet.
   - Og hva gav
ner vel det, at jordkulturen er objektiv sann -
 xxx  oppfinnerne - bare er mytologisk sanne?  !

   xxx   hadde vismannen fremhvisket disse ord, - så kjendte han seg påny omsust av en isende skremsels-tanke - som talte til han med høy røst: - "Vismann - vismann - lukk opp ditt øre, og hør hva "sannhetstanken" sier deg - du er aldeles ikke kommet til verden tusen år forsent, men hundre år fortidlig  !"
   - Da begynte den aldrende vismannen å gråte høyt - han gråt slik som barnet i ham ville, - for han visste så vel, at den som er kommet til verden hundre år fortidlig, - vandrer den største lidelse imøte. - - -

   Sorgen bandt vismannen til sengeleiet i to dager og to netter, - men tidlig tredje dags morgen - steg han opp derfra, - og i stor hast - hellet han velluktende olje over sitt hode, og badet sine føtter i vin, - og mens solskiven steg mot middags-høyden i øst - vandret vismannen til møte med sin egen fødeby i vest. -

   Hva er det vismannen vil  ? - Har han et budskap med til sitt folk  ?  Nei  !  Nei !  - Vismannen har sluttet å være vis  ! -
   Forstå meg rett - vismannen er en storforbruker av visdom, - og det er på en måte som mennesker ytterst sjelden er. - Følgelig - vismannen er aldeles lens på visdom - han har oppbrukt hele sin kvote, - og har ikke annet enn det tomme navn. -
   Vismannen som vandrer frem på veien i hast, - han er dumheten - dårskapen - han er et ynkelig forsvarsløst barn.  - Og hva er det så han vil ?  -  Han vil erobre visdommen tilbake, - en utvidet - ny og bedre visdom.  - Og det vil med tydelige ord si, - at her gjelder det ikke først å være vis, - men å erobre rett forutsetning til å være det. - Det er forutsetningen det gjelder,  - makter ikke vismannen å erobre grunnlaget for den utvidede visdom - da kan han heller ikke gripe selve visdommen,  - men må i all evighet fortsette med å være dum.  - Av dette fattes klart - at vismannen som skynder seg frem på veien til møte med sin egen by,  - han vil ha del og innsyn i en ny og hemmelig visdom, d.v.s. han må oppsake, og dertil gjennomleve det hemmelige liv som den nye visdom hviler på. -  -

   Mange synes vel at den oppgave som ligger foran det menneske s
om jeg her har tegnet bilde av,  - er altfor stor for et så svakt og verdiløst individ.  -  Jeg er fullstendig uenig - det omvendte er tilfelle.  Er det forresten noen som mener seg å være et menneske av litt større visdoms verdi, - og således bedre egnet ?  -  - I så fall  - er det selve "visdommens merverdi" som utgjør hindringen for å løse oppgaven, - og her angir jeg i korthet en vektig grunn:  -
         Den som er vis i gammel betydning, - kan aldri fatte
         noen ny visdom, - men bare forlengelsen av den gamle.

   Vismannen som jeg taler om - har ikke den umulighet å overvinne, - adgangen for han til å nå hva han søker, står åpen, - han er i dårskapen, og søker visdom - er svakheten, - som søker styrke, er i mørke, - og søker lyset. -  - Han er i seg selv - den absolutte motsetningen, og kontrasten til alt hva han leter etter. -  Men nettopp ved å være denne kontrast, - er han istand til å verdi-bestemme den nye visdom, såfremt han makter å forløse den. -
   xxx xxx
   Straks vismannen var nådd frem til veiens ende, - og stod der i hjertet av sin egen by, - ble han fanget av et fjernt og halvglemt bilde, - et bilde som tydelig minnet om at han reiste bort fra sin egen fødeby - den gang han var i stemmeskifte, - nu var han kommet tilbake - og var han i visdoms-skifte. -
   Hensatt i voksende angst og harme - undret vismannen seg lenge - hvorfor nådens Gud har villet det slik - at stemme-skifte skal være så leende lett, - og visdoms-skifte så gråtende vondt ?  -

   O - Gud - hvilken ufattbar og underlig forstand Du har, - når din vilje er, - at visdoms-skifte - det skal fullbyrdes på mitt eget hjemsted - midt i det blodtørste Babylon. -

   Ikke før hadde vismannen dvelt ved denne skremsels-tanke - så var den første dag av hans syv års lange lidelsesliv begynt. - Den begynte når vismannen nedsatte verdien av seg selv til det helt verdiløse, - og gav samtidig avkall på alle rettigheter som "Statens Lover" gir, - og bekjendte seg kun til "Lovens plikter".  -
   Allerede etter første år av sitt byrdefulle fangeliv - var vismannen blitt så lav-verdig og ringeaktet, at han var kjent av mange. -  Man talte spøkefullt om han på byens torg, - på veier og drikkesteder, og sa: -
         "Hva er nu dette for slags menneske ? - Han taler sjeldent - ler aldri - drikker ikke vin - rører ingen kvinne, men bare arbeider ?" -
   Det sies - at han sjelden får lønn for strev, - hva enten han skjøter vingårder - er fåregjeter eller svinerøkter, var det en som ytret.  - Det er vel knapt å vente i våre dager, at en vingårdseier skal utbetale den avtalte daglønn, når ikke arbeideren - med retten i sin hånd - krever det, svarte en annen. Men det menneske vi taler om - mente den tredje - er ikke han å ligne med et umælende trelldyr,  - villig til å tjene andre, - og dog aldeles ute av stand til å beskytte seg selv ? -  Hva skal vi mene om en slik skapning - tilføyet den fjerde, når han tillater enhver å stjele fra seg det lille han eier, og krever intet tilbake ? !
   Vi som er vanlige borgere av vår by, - kan da ikke lastes for en kropp som er så tankesløvet at han ikke vet å holde seg til de gode mennesker på dette sted, - istedenfor de dårlige !

   Jeg skal ikke berette så meget mer om denne vismann, - kan bare tillegge at han sonet tilende sine syv års fangeliv i "Babylon", - og forløste på det vis - sin nye visdom.  Men det måtte være synd å avslutte dette lille eventyr, - uten å nevne det selsomme, at vismannen ble dobbelt vis  - straks han tok sin nye visdom i eie. -  Han eide - sant å si - to visdommer, - den gamle visdom, som døde før visdoms-skifte, - og den nye visdom, som ble levende, - etter visdoms-skifte. -
   På den måte  - ble vismannen istand til å tenke i kontrast. -  Han inntok "ståsted" i den gamle døde visdom - når han ville bestemme livs-verdien i den sanne visdom, som var levende og ny. -  Likeledes inntok han "ståsted" i den nye levende visdom, - når han ville bestemme døds-verdien av den visdom som var gammel og død. -
   Følgelig - vismannen var vis - både i "svart og hvitt" - på både "løgn" og "sannhet"  "Liv" og "død", -


***

------


---