--- Denne side: panisk-u-ekteskapslov.html  
<
---- artikler-index.html  ( ekstern )   <---- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )   <---- hunwww.net  ( ekstern)  <---- lov-og-rett-index.html  ( ekstern )  
--- Ifra avisen Dagen Magazinet for onsdag 05. mars 2008, side 18:

Panisk hastverk for kjønnsnøytral ekteskapslov

Regjeringen er i ferd med å innføre en felles ekteskapslov som skal sidestille enkjønnede samliv, likt som tokjønnede, og bl.a. også lik rett til adopsjon. Reformen omfatter endringer i ekteskapsloven, barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven. Norge må også si opp den europeiske adopsjonskonvensjonen, da adopsjon til homofile, ikke tillates der.

Bøker for barnehager, barneskoler, ungdomskoler vil endres, slik at tekst i lærebøker om homofile familier og blir like vanlig som hetrofile familier. Det blir lovstridig å favorisere en samlivsform framfor en annen. For eksempel vil lærere som underviser ut fra at mor, far og barn står i en særstilling, med en slik lov kunne bli potensielle lovbrytere.

Når slike vesentlige endringer skal gjøres i fire lovverk, skulle man jo tro at regjeringen har hatt en langvarig og stor prosess når det gjelder lovforarbeidet. Men det er ikke engang foretatt ordinært lovforarbeid med en skikkelig konsekvensutredning.

Forrige gang ekteskapsloven hadde en revisjon var på 70-tallet, og da brukte ekteskapsutvalget hele 16 år på jobben. Nå skal vi altså gjøre en dramatisk endring i ekteskapsloven, på kortest mulig tid, uten å undersøke skikkelig konsekvensene dette vil få i samfunnet.

Vi kan ikke bygge en nasjonal lovgiving på et så lite gjennomarbeidet lovforslag. Vi må bruke den tiden vi trenger, og lage en god utreding og konsekvensanalyse, slik at vi har et godt utarbeidet dokument.

Fra flere hold anmodes regjeringen om å fremme den aktuelle reformen først som en stortingsmelding. Det vil redusere tempoet i prosessen. Kritikken mot saksbehandlingen vil avta, og et senere lovforslag vil være bedre forberedt. En etterfølgende proposisjon kan behandles av Stortinget etter stortingsvalget i 2009.

Det er mange i Senterpartiet som er bekymret for hastverket med å innføre den nye foreslåtte ekteskapsloven. Nå må vi bruke sundt bondevett, og ikke la oss presse til hastverk av overivrige politikere, homofile miljøer eller media.

Regjeringen har ikke med seg folket i denne sak, det vil partiene få merke ved neste valg. Dessverre vil nok ikke minst Sp merke dette, om vi ikke tar til vettet.

Ole Paulshus,
Vara kommunestyrerepresentant Våler Sp


***
------