-- Denne side:  20070905-adm-vedtak-bvt-ang-Gudmund.html  


BREV-KOPI / AVSKRIFT:  rlh 12.05. 2008 /
RLH: Jeg fikk ikke sett dette før eftermiddagen 12.05. 2008. Trude har gjemt de unna for meg. Lå i en konvolutt sammen med et annet tilsvarende administrativt vedtak datert 30.09. 2007 ( ekstern ). Konvolutten (til Gudmund) som begge (i to eks.) lå nedi var post-stemplet 10.12. 2007.
NB: For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at det ikke er rett og riktig det som står i brevene / vedtakene.Fra:
Vindafjord kommune,
Barneverntenesta

Til:
Gudmund Hansen,
5568 Vikebygd

Ikkje offentleg

Administrativt vedtak

SAKSGANG
Behandling: Administrativt vedtak Barnevern
Dato: 05.09.2007.  Vedtaksnr. 107/07.  Sakshandsamar: INY.

Arkivref: 06/37.  Saksansv.: Iren Konstance Hebnes.  Dato: 05.09. 2007.

Vedtak:
Med heimel i Lov om barnevernstjenester § 4-4 vert det vedteke følgjande:

1.  Utdanning/arbeid med kr. 1190,- per månad for perioden 15.08.2007 til 15.07.2008.
      Totalt vert dette kr. 14 280,-.
2.  Barneverntenesta betaler for bøker og skuleutstyr skulen meiner Gudmund treng.
3.  Barneverntenesta betaler for skuleutfluktar / turar skulen arrangerer (obligatoriske)
     Gudmund saman med skulen skal då dokumentere behov for utdstyr / bøker og turar.

Betaling av skolepenger og skoleutstyr og evt. skuleturar
  Hansen, Gudmund, født: 10.05.1991. PersonID: 843
5568  VIKEBYGD

Føresette:

Trude og Rune Hansen.

Bakgrunn for saka:

Barneverntenesta har hatt ein langvarig undersøkelse i familien. På bakgrunn av at barneverntenesta ikkje fekk komme inn i familien å gjer nødvendige undersøking og samtale med barna vart det bestemta at informasjon bv.t. hadde fått utanfrå og brevkorrespondanse med far og anna innsamla materiale skulle sendast til sakkyndig for vurdering av korleis barnas hadde det.
Barneverntenesta kom i kontakt med Gudmund, nr. 3 i rekka av 9 barn, da han reiste fra heimen sin i Vikebygd og mot foreldra sin vilje blei buande i Haugesund med to eldre sysken og hospiterte nokre veker på Steinerskulen der syskna gjekk.

Gudmund går etter eige ynskje på Steinerskulen. Foreldra til Gudmund seier at dei ikkje ynskjar å betale skulepengar då det vil gå ut over deira økonomi. Far ynskjer heller ikkje at Gudmund skal gå på Steinerskulen då han tykjer at undervisninga han får i heimen er betre.
Steinerskulen krev at heimen, barneverntenesta og skulen skal samarbeide om skulegangen til Gudmund. Foreldra har fått ein kontrakt dei skal skrive under på om at dei samarbeider med skule og barnevern. Dei har ikkje skrevet under på dette. Gudmund har likevel fått møte på skulen ved skulestart i påvente av samarbeid. Det har vert innkalt til møte med skule, barnevern og foreldra for å få til dette samarbeidet men foreldra har meldt avbud 2 ganger på grunn av sykdom.

Vurdering:
Barneverntenesta vurderer at det er viktig at Gudmund får begynne på vidaregåande skule etter eige ynskje. Det er vurdert at om det er utgiftdekking som skal til for at foreldra lar Gudmund gå på skule, skal bv.t. å betale desse utgiftane. Det koster 1190 kr. mnd. X 12 mnd.
I tillegg til dette kjem utgifter til nokre skulebøker. Det vert og arrangert nokre turar med skulen. Om foreldra vel å ikkje betale for dette vurderer barneverntenesta og å betale for bøker og turar. Dette skal skule evt. foreldra i forkant avtale med barneverntenesta.

Evaluering av tiltak:
Om eit år.

Vikedal, 01.12.2007


Iren Konstance Hebnes,
(+ underskrift)
Sosial- og barnevernsleiar.

Ingeborg Nyland,
(+ underskrift)
Sakshandsamar


---