-- 20071017-Brev-1av2-fra-Helsetilsynet-Hordaland-til-adv-S-Kvilhaug.html

--- BREV-KOPI:
------ Digital inntastet brev-kopi av kopi av brev 1 av 2 – begge datert 17.10. 2007 -ifra Helsetilsynet i Hordaland som ankom Rune L. Trude Hansen i en konvolutt ifra advokat Sverre Kvilhaug 03.11. 2007. Både brev 1 og brev 2 inneholder vedlegg, - henv. til disse. RLH pr. 03.11. 2007: 


Fra (med offentlig logo, den kongelige norske løve):
Helsetilsynet i Hordaland,
Pb 7310,
NO-5020 Bergen, Norway.
Besøks-adresse: Kaigaten 9, Bergen.
Tlf.: 55 57 23 00. Faks: 55 57 23 01.

Ikke offentlig, offl. § 5a, jf. fvl. § 13.
Til:
Advokat Sverre Kvilhaug,
Postboks 136,
5903 ISDALSTØ

Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2007/3981 – 731.1. Dato: 17.10. 2007.

Tilsynssak – Haugesund sjukehus, Psykiatrisk klinikk –
ikke brudd på plikter etter helselovgivningen

Helsetilsynet i Hordaland viser til ditt brev av 16. mars 2007 til Haugesund sjukehus, Psykiatrisk avdeling, med kopi til Helsetilsynet i Rogaland. Her klager du, på vegne av din klient Rune L. Hansen, født 6. desember 1955, på behandling og journalføring. I tillegg klaget du på at Helse Fonna hadde avslått krav på retting av epikrise og journal.

Etter avtale med Helsetilsynet i Rogaland fører Helsetilsynet i Hordaland tilsyn med Helse Fonna, som Haugesund sjukehus er en del av. Klagen din er derfor oversendt hit.

Kravet om retting av epikrise og journal er behandlet som en egen sak, da dette er en såkalt rettighetsklage.

Helsetilsynet i Hordaland har behandlet saken med hjemmel i lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 55, jf. lov om pasientrettigheter § 7-4. Saken er vurdert opp mot kravene til forsvarlig virksomhet i lov om spesialhelsetjenesten mm (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-2, jf. helsepersonelloven § 4. Saken er også vurdert opp mot kravene til journalføring i helsepersonelloven § 40. Vi viser også til forskrift om pasientjournal (fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 21. desember 2000 nr. 1385).

I tillegg til våre brev er følgende dokumenter registrert i saken:
1. Brev av 22.03.07 fra Helsetilsynet i Rogaland med følgende vedlegg:
- ditt brev av 16.03.07 til Haugesund sjukehus, psykiatrisk avdeling med
kopi til Helsetilsynet i Rogaland.
2. Brev av 02.05.07 fra Haugesund sjukehus med følgende vedlegg:
- kopi av journal og epikrise fra opphold ved Psykiatrisk klinikk,
Haugesund sjukehus 08.01.07 – 12.01.07.

Vi anser saken for tilstrekkelig opplyst, jf. forvaltningsloven § 17.

Kort om saksforholdet
Rune Leander Hansen ble 8. januar 2007 innlagt ved Psykiatrisk klinikk, Haugesund sjukehus etter § 3-6 i lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). Han fikk under oppholdet diagnosen paranoid schizofreni. Han ble observert i perioden 8. januar 2007 – 12. januar 2007. Han ble ikke gitt medikamentell behandling under oppholdet. Etter behandling av klage på innleggelse i kontrollkommisjonen ble pasienten overført til psykisk helsevernloven § 2-1. Han valgte å skrive seg ut 12. januar 2007. Han fikk tilbud om poliklinisk oppfølging, noe han ville tenke over. Han ble utskrevet uten medikamenter.

Du anfører at overlegene Kenneth Eikeset og Jan Nocon har opptrådt i strid med forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4. Videre anfører du at kravene til journalføring i helsepersonelloven § 40 ikke er oppfylt. Du anfører blant annet at journalen inneholder ukorrekte og ufullstendige opplysninger, og du gir en rekke eksempler på dette.

Vi legger ut over dette til grunn at saksforholdet er kjent.

Vurdering
1. Behandling etc.
I helsepersonelloven § 4 står det:


Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.”

I helsepersonelloven § 16 står det:


Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.”

I spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 står det:

Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være forsvarlige.”

Hva som er å regne for forsvarlig virksomhet må avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Innholdet i kravet er at helsepersonell plikter å overholde de lovpålagte krav og faglige normer som gjelder. Plikten til omsorg innebærer blant annet at helsepersonell skal vise respekt og omtanke for pasienten. Institusjoner, som for eksempel sykehus, har ansvar for å legge til rette for at helsepersonell kan overholde de krav som blir stilt dem, og ellers sørge for rammebetingelser som gjør det mulig å gi pasientene forsvarlig behandling.

De nevnte reglene om faglig forsvarlighet er rettslige minstestandarder som angir en målestokk for de kravene som kan stilles til helsepersonell og helsetjenesten.

Etter en gjennomgang av dokumentene i saken har Helsetilsynet i Hordaland funnet at Rune Leander Hansen har fått forsvarlig behandling under oppholdet ved Psykiatrisk klinikk, Haugesund sjukehus. Vi finner at både utredning, diagnostisering og vurdering oppfyller kravene til faglig forsvarlighet.

2. Journalføring
I Helsepersonelloven § 40, 1. og 2. ledd står det:

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.”

Helsetilsynet i Hordaland har i denne saken vurdert om sykehuset har oppfylt kravene til journalføring i helsepersonelloven § 40. Hvorvidt det er grunnlag for retting av journalopplysninger, er behandlet i egen sak, jf. over.

Etter en gjennomgang av journalen og de øvrige dokumentene i saken har Helsetilsynet i Hordaland funnet at journalføringen oppfyller de ovennevnte kravene. Vi finner at journalføringen er god.

Konklusjon
Helsetilsynet i Hordaland har i denne saken ikke funnet at det foreligger brudd på de pliktene som følger av helselovgivningen.

Saken er endelig avsluttet og kan ikke påklages.Med hilsen

Helga Arianson
(pluss sign.)
fylkeslege


Harald Wigum
(pluss sign.)
rådgiver


Vedlegg: Kopi av brev av 02.05.07 fra Haugesund sjukehus.

Kopi:
Helse Fonna Psykiatrisk klinikk, Postboks 2170, N-5504 Haugesund,
v/klinikkdirektør Anne Lise Kvalevaag.
Adm. dir. Helse Fonna HF, Postboks 2170, N-5504 Haugesund.


Saksbehandler: Harald Wigum, tlf. 55 57 23 24

---
Helsetilsynet
i Hordaland
Norwegian Board of
Health in Hordaland
County,
Pb 7310,
NO-5020 Bergen,
Norway.
Tel.: 55 57 23 00.
Faks: 55 57 23 01.
E-post / e-mail: helsetilsynet@fmho.no
www.helsetilsynet.no

Besøksadresse / Street address:
Kaigaten 9

Org. nr. 974760665

---
---