-- 20080711-Prosesskrift-Haugaland-tingrett-fra-Trude-Hansen.html       --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:           


Til:
Haugaland tingrett,
Postboks 385,
5501 Haugesund

Fra:
Odd Arild Helland,
Advokatene Erik Lea - Knut Magnus Haavik - Odd Arild Helland,
Haraldsgt. 94, Postboks 490,
5501 Haugesund

Deres ref.:         Vår ref.:  8403/07 OAH            Dato:  11.07.08PROSESSKRIFT

TIL

HAUGALAND TINGRETT

Sak nr. 08-081491TVI-HAUG


Saksøker:                 Trude Monica Hansen
                                Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig:     Adv. Trond Hjelde
                                 Postboks 267, 5501 Haugesund

Saksøkt:                   Rune Leander Hansen
                                Tindeland, 5568 Vikebygd
Prosessfullmektig:     Rettshjelper/jurist Helene Cameron
                                 Sørbyhaugen 1 B, 0377 Oslo

***

Undertegnede representerer Trude Monica Hansen i adv. Hjeldes fravær. Saken forutsettes oppfulgt av adv. Hjelde, og undertegnede forestår kun nærværende prosesskrift.

Det er berammet forberedende rettsmøte i ovennevnte sak torsdag 14.08.08 kl. 09:00 i Haugaland tingrett.
Imidlertid har situasjonen nå utviklet seg slik at en ser seg nødt til å be om en midlertidig avgjørelse uten muntlige forhandlinger jf. barneloven § 60.

En har fra denne side forståelse for at det kan være vanskelig å ivareta kontradiksjonen nå i ferietiden, men det påpekes at det allerede er inngitt tilsvar fra motparten hvor det er redegjort for dennes syn på saken. Det skal også påpekes at en allerede i stevningen ba om midlertidig avgjørelse uten muntlige forhandlinger. Saken synes nå uansett tilstrekkelig opplyst til at det kan fattes midlertidig avgjørelse av retten frem til berammet rettsmøte 14. august 2008.

***

Aktuell situasjon:
Som allerede varslet i adv. Hjeldes stevning og begjæring om midlertidig avgjørelse datert 26.05.08 har det nå vært avviklet et møte i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i perioden 16.-20.06.08.
Saken ble grundig behandlet over fem dager og fylkesnemnda fikk således et solid inntrykk av familiens situasjon. Det vedlegges som

     Bevis 1: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogalands vedtak av 27.06.08 i sak nr. 08/015.

Vedtaket fremlegges kun med fylkesnemndas bemerkninger samt slutning, hvor det på side 3 i bilaget (dommens side 9), tredje nederste avsnitt fremkommer at

"det er Trude Monica Hansen som har den faktiske omsorgen for barna. Hun har også reist sak mot far med påstand om å få den daglige omsorgen for barna. Fylkesnemnda legger til grunn at hun vil gjennomføre og få medhold i sitt krav. Nemnda legger derfor til grunn at det er mor som skal vurderes opp mot bvl § 4-12."

Etter det en forstår er psykiater Kirsten Vestlys rapport av september 2007 allerede forelagt retten, og det vises derfor til denne vedrørende beskrivelsen av far og hans omsorgsevner.

Som det fremgår av fylkesnemndas premisser og slutning, legger altså fylkesnemnda til grunn at det er mor som vil få den daglige omsorgen for barna ved en sivil tvist i rettssystemet mellom mor og far. Fylkesnemnda finner videre hennes omsorgsevner tilstrekkelige dersom det settes inn hjelpetiltak.

Fylkesnemndas vedtak må leses som at resultatet hadde blitt omsorgsovertagelse dersom barna fortsatt skulle hatt kontakt med far. Det hitsettes

     "fylkesnemnda vurderer at mor vil kunne gi samtlige barn forsvarlig omsorg dersom hun mottar hjelp fra barneverntjenesten. Dette synspunkt er tuftet på at mor ikke flytter tilbake til far eller at far flytter til mor. Dersom dette skjer er man tilbake til utgangspunktet og betingelsene for omsorgsovertakelse vil være oppfylt".

Far har etter fylkesnemndas avgjørelse uten tillatelse fra mor bemektiget seg følgende fellesbarn:

Frøydis Hansen, f. 1993
Stauda Sofie Hansen, f. 1997
Alfredo Ao Hansen, f. 1999
Mariel Rose Hansen, f. 2001
Urda Lilje Hansen, f. 2003
Solborg Sera Hansen, f. 2006

Med tanke på den beskrivelse som gis av far i psykiater Kirsten Vestlys rapport, sammenholdt med fylkesnemndas vurderinger og nåværende "kidnappingssituasjon" synes det åpenbart at det foreligger "særlige grunner" som tilsier en midlertidig avgjørelse i medhold av barneloven § 60.

Trude Hansen oppfatter barnas situasjon som kritisk. Hun har allerede vært i kontakt med Vindafjord lensmannskontor og barneverntjenesten i Vindafjord som vil bistå henne med å hente barna.
Det anmodes på grunn av ferieavvikling både hos undertegnede og adv. Hjelde, om at retten fakser en eventuell kjennelse direkte til lensmannskontoret og barneverntjenesten, samt mors oppholdssted gartner Arne Ødegård faks nr. 52 76 23 25.


Haugesund, 11.07.08

Odd Arild Helland  ( + underskrift )
advokat


Kopi: Adv. Trond Hjelde, Postboks 267, 5501 Haugesund
         Trude Monica Hansen, 52 76 23 25.
         Rettshjelper Helene Cameron pr. faks 22 49 03 01
                               
---