-- 20080924-til-RLH-fra-Politiet-ang-klage-henleggelsesbeslutning.html     --- BREVENE ( ekstern ) ---   Politi-henleggelser-RLH.html  ( ekstern ) ---

 

RLH, 28.09. 2008: KOPI / AVSKRIFT rlh.Fra:
Politiet,
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Til:
Rune Leander Hansen,
5568 VIKEBYGD

   Deres referanse:  Vår referanse:  10268497  2647/08-32  Dato:  24.09.2008  Dok.nr.:  14

KLAGE OVER HENLEGGELSESBESLUTNING

Det vises til klage over politiets henleggelsesbeslutning av 4. juni i straffesak mot Trude Monica Hansen.

Klagen har vært forelagt Rogaland statsadvokatembeter som i beslutning av 20. september ikke fant grunnlag for å omgjøre politiets beslutning. Denne avgjørelse kan ikke påklages videre, jfr. straffeprosessloven § 59a siste ledd.

Med hilsen

Thor Arne Reitan  ( + underskrift )
politiadvokat

Adresse:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
Påtaleenheten, Haugesund politistasjon, besøk: Smedasundet 50
Post: Postboks 278, 5501 HAUGESUND  
Tel.: 52868000  Faks: 52868100  
E-post:  post.haugalandogsunnhordland@politiet.no