-- 20081013-p-skriv-fra-adv-Hjelde-til-Haugaland-tingrett.html    --- BREVENE ( ekstern ) ---


For oversikt se særlig: Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( ekstern ) -


Kopi / avskrift - RLH:     Trudes advokat Hjelde avsender 13.10. 2008 et Prosesskrift til Gulating lagmannsrett, sak nr. 08-081491TVI-HAUG. Han skriver i dette følgende:

"Jeg viser til min klients såkalte "tilsvar", som er undertegnet av henne datert 04.10.08. / I et eget følgeskriv til Haugaland tingrett, som også er oversendt lagmannsretten som dok. nr. 100, gir hun forklaring på at undertegnede ikke har villet ta hensyn til hennes synspunkter. / Tilsvar i nærværende sak ble inngitt for å overholde fristen. / Det ble også klart gitt uttrykk for telefonisk overfor Trude Hansen at en burde stå fast ved det Haugaland tingrett har fastsatt i kjennelsen. / Dersom det imidlertid skulle oppstå forhold som skulle tilsi at en skulle endre dette, ville en selvfølgelig kunne komme tilbake til dette. / Nå har Trude Hansen tatt saken i sine egne hender, og har da nedlagt likelydende påstand med den ankende part, tidligere ektefelles synspunkter / påstand. / Undertegnede avstår fra å kommentere min klients tilsvar i så måte, men presiserer overfor lagmannsretten, at dette er en sak som ikke er underlagt partenes fri rådighet, men at retten har et særskilt ansvar for å påse at barnas beste blir ivaretatt. De dokumentene som foreligger i saken vil være tilstrekkelig for lagmannsretten til å foreta en slik vurdering. / Hvorvidt undertegnede skal fratre som advokat for Trude Hansen vil jeg måtte ta opp med henne, eller på eget iniativ fratre som hennes advokat. / Imidlertid finner jeg av hensyn til sakens alvorlighetsgrad, omfang og at Trude Hansen åpenbart trenger bistand av advokat, at jeg ikke vil fratre på eget initiativ, med mindre retten mener at jeg bør fratre, eller at Trude Hansen klart gir uttrykk for det. / Jeg har avtalt tid med Trude Hansen onsdag 15. oktober -08, og vil snarest gi tilbakemelding om hennes standpunkt hva gjelder undertegnede i rolle som advokat for henne. / Haugesund, den 13.10.08 / Trond Hjelde / Advokat // Pros.skr. i 6 eksemplar - hvorav 3 eks. sendes lagmannsretten, ett eks. sendes Rune Leander Hansen, ett eks. til klient samt ett eks. beholdes av undertegnede."

   Her i sitt Prosesskrift "innrømmer" altså advokat Hjelde skriftlig at han motarbeider (og truer) Trude (og familien), og egentlig arbeider for Iren K. Hebnes.