-- 20090718-menneskerettsloven-og-huv.html           --- BREVENE ( ekstern ) --- Barnets-rettigheter-Index.html  ( intern ) --      

RLH:     Orientering pr. 18.07. 2009, fra HUN / Hjemme Under-visningen i Norge:

--------------------------------------------------------------------------------


   Elementær basis og siktemål for barnets undervisning og skole

   Det er selvfølgelig foreldrene eller foresatte som har hovedansvaret for barnas oppdragelse og undervisning. Også i henhold til lovverket.
   Offentlige myndigheter har imidlertid et forpliktende med-ansvar som også er av betydning.
   Hoved-formålet med den norske grunnskole-lovgivning er at barna skal kunne være og bli gavns borgere i hjem og samfunn. Dette har vært og er den norske grunnskole-lovens formål og formåls-paragraf.
   Dette er både hele grunnskole-lovens formål, og undervisningens eller skolens.

   Dette er også norske Menneskerettslovens formål. Men norske Menneskerettsloven sier og lovfester i tillegg noe om forpliktende metoder og mål. Om respekt og siktemål.
   Den norske Menneskerettsloven ifra 1999 er i henhold til sin paragraf 3 overordnet annen norsk lovgivning. ("Skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.")
   Dette nevnte siktemål for barnets utdannelse uttrykkes på følgende måte, i Menneskerettsloven Vedlegg 8, Barnekonvensjonen, Art 29 Punkt 1:

   1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
a)    å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
b)    å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
c)    å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
d)    å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
e)    å fremme respekten for det naturlige miljø.


   Iøvrig er et sentralt element i Menneskerettsloven at den legger stor vekt på foreldres rett til å sikre oppdragelse, utdannelse og undervisning for sine barn i samsvar med foreldrenes egen moralske, religiøse og filosofiske overbevisning.

   Jeg gjengir her i så måte Menneskerettsloven Vedlegg 2, Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller / Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Protokoll til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter av 4. november 1950, Art 2:
   "Rett til utdanning: Ingen skal bli nektet retten til utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning."
   Og Menneskerettsloven Vedlegg 4, Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter / Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Art 13 Punkt 3, sier omtrent det samme:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, vergers frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter, forutsatt at skolene oppfyller eventuelle minstekrav til undervisningen fastsatt eller godkjent av staten, og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning."
   Og også Menneskerettsloven Vedlegg 6, Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller / Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter, Art 18 Punkt 4, som sier, at:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning."


   Dette her nu som en orientering,
   med beste ønsker og hilsen,
   ifra
   HUN / Hjemme Under-visningen i Norge,
   Rune L. Hansen,
   daglig leder

Adresse:

   HUN / Rune L. Hansen,
   Tindeland,
   5568 Vikebygd, Norge.
   Tlf.: 53 76 76 87, mobil-tlf.: 91 72 99 20.
   E-post: hunwww@online.no 
   Internett:  http://hunwww.net 
   Foretaksnr. / Org.nr.: 971 383 755. 

---