-- 20090910-henleggelse-RLH.html       --- BREVENE ( ekstern ) ---   Politi-henleggelser-RLH.html  ( ekstern ) --- 


   KOPI / AVSKRIFT, rlh 12.10. 2009: Dette brevet i uåpnet konvolutt fikk Frøydis overlevert fra Trude i dag. Innholdet bekrefter i all enkelhet enda en grunnfalsk politi-anmeldelse ifra Trude sin side. Den § 223 i Straffeloven det henvises til og gjelder, går slik:
   "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."
---

Fra:

Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt
Postboks 278
5501 Haugesund

10/09-2009
1981/09-32

JUS101

Til:

18323
Frøydis Hansen
5568 Vikebygd  (<--- adressen var overstrøket med penn).


Underretning til klager :

Anmeldelsesnr.         :  10622483 Registrert den 19/03-09
Forholdets art           :  Frihetsberøvelse (par. 223) 
Gjerningsdato/ -sted  :  14/03-09/
Saken registrert ved  :  Vindafjord og Etne lensmannsdistrikt

Påtaleansvarlig     :  Bore, Øyvind 
Etterforsker         :  Austrheim, Arild Roar 

Anmeldte nr.  1:  Hansen, Rune Leander
08/09-09             De underrettes om at mistenktes forhold er henlagt 
                          etter bevisets stilling.

                          Henleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede
                          påtalemyndighet (statsadvokaten i distriktet/
                          riksadvokaten).  Fristen for å klage er tre uker
                          fra denne underretningen kom frem til dem.
                          Klage skal sendes om politidistriktet.

                          Dersom anmeldte må anses som siktet i saken, kan
                          henleggelsen normalt ikke omgjøres av overordnet
                          påtalemyndighet når det har gått mer enn 3 måneder
                          etter at beslutningen om henleggelse ble fattet.
                          Jf. straffeprosessloven par. 75, annet ledd.

                          De har anledning til å reise privat straffesak ved
                          domstolene etter straffeprosessloven par. 402.
                          Slik sak må i tilfelle være reist innen de frister
                          som fremgår av straffeprosessloven par. 403 m.v.
                          I alminnelighet er fristen 6 måneder etter at den
                          påtaleberettigede er kommet til kunnskap om den
                          straffbare handlingen og om hvem som har forøvet den.
                          Eventuelt senest 1 måned etter at de har fått denne
                          meldingen.

                         En advokat kan gi nærmere veiledning dersom slik sak ønskes overveid.
                                                Med hilsen
                           Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt

---