-- 20090930-fra-NAV-FK-til-NAV-Klageinstans-Vest.html  

KOPI / AVSKRIFT: RLH, 03.10. 2009. Dette brevet ankom RLH med posten 02.10. 2009 i en konvolutt sammen med et annet brev (Klage i sak om underholdsbidrag til barn - tilsvarsbrev) også datert 30.09. 2009 ( ekstern ).

 

Til:
NAV Klageinstans Vest
Postboks 6245 Bedriftsenteret
5893 Bergen

Fra:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund.


Saksnummer:  0806982  Saksbehandler:  Thea Birkeland   Dato:  30.09. 2009

Oversendelse til klageinstansen i klagesak

Saksnummer:  0806982     Klagerens navn:  Rune Leander Hansen
Klagen mottatt:  010709     Klage på vedtak av:  240909
Er klagefristen oversittet?   Ja
Bidragsmottakerens navn:  Trude Monica Hansen, fødselsdato:  09.08. 1968
Den bidragspliktiges navn:  Rune Leander Hansen, fødselsdato:  06.12. 1955

Vedtaket av 230908 gjaldt følgende barn:

                           Hansen, Gudmund Cusanus   Fødselsdato:  10.05. 1991                
                           Hansen, Frøydis                                        25.12. 1993
                           Hansen, Sofie                                           24.05. 1997
                           Hansen, Alfredo Ao                                  17.08. 1999
                           Hansen, Mariel Rose                                 21.12. 2001
                           Hansen, Urda Lilje                                    14.06. 2003
                           Hansen, Solborg Sera                                28.02. 2006

NAV Forvaltning Karmøy har vurdert saken på nytt, men har ikke funnet grunnlag for å endre vedtaket av 240909. Nedenfor følger NAV Forvaltning sin begrunnelse. Sakens dokumenter følger vedlagt.

OPPLYSNINGER OM SAKEN:

I vedtak av 230908 ble bidraget fastsatt lik forsørgertillegget i uførepensjonen minus 10 % skattesjablon med kr. 2.000,- pr. barn pr. måned fra 010408 og kr. 2.110,- pr. barn pr. måned fra 010508 (G-regulering), jfr. Hovednummer 55 Nr. 2 § 71 - forskriftens § 10 første ledd.

Bidragspliktig påklaget vedtaket av 230908 i brev av 010709. I brev fra NAV Forvaltning Karmøy 070709 gjør vi bidragspliktig oppmerksom på at vi anser hans klage som en endringssøknad og vedlegger skjema for endring. Vi gjør samtidig oppmerksom på at nye bidragsregler gjeldende fra 010109 kan gi ham mulig endring i bidraget, Hans faks datert 210709 presiserer at han påklager at han i det hele tatt er ilagt bidragsplikt.

Vi har gjort vedtak om avvisning av klagen 240809 da klagefristen anses oversittet.
Bidragspliktig påklager avvisningsvedtaket i faks datert 310809.

Bidragsmottaker er varslet om klagen 020909 og bidragspliktig har fått orientering om svartid samme dag. Bidragsmottaker har ikke gitt uttalelse i saken.

Gjeldende regelverk:

Forvaltningsloven § 29 første ledd første pkt lyder:
Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.
Forvaltningsloven § 31 lyder:
Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.
Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet.

NAV Forvaltning sin vurdering:

Skriftlig klage ble mottatt 010709. Klagen gjelder at far er ilagt bidragsplikt til Trude Monica Hansen for de barna hun 03.04.2008 bortførte og fangeholdt, jfr. fars klage. Klagen er mottatt 9 måneder etter vedtaksdato.

Etter forvaltningslovens § 29 1. ledd er fristen for å klage 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part eller burde ha gjort seg kjent med dette. Det kreves ikke at parten faktisk har lest brevet.

Forvaltningslovens § 32 stiller krav til klagens form og innhold. Klagen må fremsettes skriftlig. Defr klagen er framsatt muntlig får parten kort frist til å sette fram skriftlig klage. Fristen regnes da som overholdt dersom den muntlig klagen var framsatt rettidig.

Problemstillingen i denne saken er om klagen er framsatt innenfor klagefristen.

NAV Forvaltning Karmøy legger til grunn at vedtaket kom til den adresse som bidragspliktig er folkeregistrert på senest 290908. Klagefristen utgår 281008 (inklusiv tillegg av postgang).
Bidragspliktig påklager vedtaket 010709. Klagefristen er oversittet med 8 måneder.
Av hensyn til at det er to parter i bidragssaken er NAV streng i vurderingen av om det skal gis oppreising for fristoversittelse eller ikke, jfr. forvaltningsloven § 31 annet ledd. Det følger videre av forvaltningslovens § 31 at klagen tas under behandling dersom parten ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå.

I vår vurdering har vi lagt vekt på at bidragspliktig har hatt mulighet for klage på vedtaket selv om han ble satt i fengsel 211008. Han viser også til et brev som ikke er avsendt og som er datert 111008.

NAV Forvaltning Karmøy mener derfor at bidragspliktig selv må lastes for at han ikke har overholdt klagefristen i vedtaket.

Vi finner derfor ikke at det er noen særlige grunner til å gi oppreising for fristoversittelse i denne saken.

Når det fattes vedtak om avvisning skal klagen ikke realitetsbehandles av NAV Forvaltning Karmøy.

NAV FORVALTNING KARMØY SIN INNSTILLING:

Klagen er for sent fremsatt og vil ikke bli realitetsbehandlet. Klagen avvises.


Med vennlig hilsen
NAV Forvaltning Karmøy
Bidragsteamet

Thea Birkeland  (+ underskrift)
saksbehandler

---