-- 20091026-fra-Gulating-lagmannsrett-til-HR-ankeutvalg.html  

RLH: Kopi av dette brev ankom meg pr. post 27.10. 2009, som et av to vedlegg til et Oversendingsbrev fra Gulating lagmannsrett datert 26.10. 2009 til meg ( ekstern).  

 
Fra:
Gulating lagmannsrett
Dok 39                    

Til:
Høyesteretts ankeutvalg
Postboks 8016 Dep. 
0030 Oslo

Deres referanse:     Vår referanse:  09-104084ASD-GULA/AVD1     Dato:  26.10.2009

Oversendingsbrev - anke
Rune Leander Hansen - Trude Monica HansenVedlagt sendes dokumentene i ovennevnte sak sammen med

Dokument:  Anke til HR  -  Dokumentdato:  30.09.2009 -  Dokumentnummer:  104084/19  
Dokument:  Anketilsvar til Høyesterett  - Dokumentdato:  07.10.2009  -  Dokumentnummer:  104084/27


Tilsvaret sendes ankende part.

Saken gjelder: Anke over Gulating lagmannsretts beslutning av 02.09.2009.Gulating lagmannsrett

Jan Erik Erstad  ( + underskrift )
lagmann


Kopi sendt prosessfullmektig/part.


---