-- 20091109-stevning-Trude-og-paalegg-tilsvar.html  

Kopi / avskrift - RLH: Kopi av dette brevet fra Haugaland tingrett ankom meg pr. post 10.11. 2009.  

Side 1 av 5: 

Fra:
Haugaland tingrett,
Sørhauggt. 80,
5528 Haugesund

Dok 6                      

Til:
Advokat Trond Hjelde
Advokatfirma Trond Hjelde AS
Postboks 267
5501 HAUGESUND


Deres referanse:     Vår referanse:  09-172387TVI-HAUG     Dato:  09.11. 2009


Pålegg om tilsvar i sak etter barneloven
Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen


Senest tre uker etter at denne stevningen med pålegg om tilsvar er forkynt, må saksøkte

         Hansen Trude Monica

-        enten innlevere skriftlig tilsvar til retten i minst fire likelydende eksemplarer med bilag i samme antall,

-        eller møte personlig i retten og gi tilsvar.

Tilsvaret kan også settes fram på godkjent skjema.

En advokat som er prosessfullmektig for en part, skal sende minst to eksemplarer av prosesskriv til tingrett og minst to kopier til motparten.

Følgende må framgå av tilsvaret:

        -  Saksøktes fullstendige navn og adresse

        -  Saksøktes eventuelle innsigelser mot at saken blir fremmet

        -  Saksøktes standpunkt til saksøkers framstilling og påstand. Tilsvaret bør også inneholde oppgave over de bevis saksøkte akter å føre

        -  Det bør også opplyses om saksøkte har noe å si om tid, sted og varsel for hovedforhandlingen.

De bevisene saksøkte ønsker å føre, bør nevnes eller framlegges i tilsvaret eller så snart det er anledning til det. Etter nærmere regler kan retten nekte bevis ført blant annet dersom de ikke er tilbudt så snart det ble anledning til det.

Side 2 av 5:

Partene kan få oppnevnt prosessfullmektig på det offentliges bekostning hvis retten etter sakens art og partenes økonomiske forhold finner det nødvendig.

Vedlagt følger en orientering om saksbehandlingsreglene i barneloven § 61. Partene oppfordres til å studere orienteringen nøye, slik at saken kan gjennomføres mest mulig i samsvar med intensjonene i loven.

Kopi av orienteringen er også sendt saksøkeren.


Haugaland tingrett

Gunvor Utne-Reitan ( + underskrift, og stempel )
førstekonsulent
---
Adresse:
Haugaland tingrett,
Sørhauggt. 80,
5528 Haugesund.
Postboks 385,
5501 Haugesund.
Sentralbord: 52701400. Telefaks: 52701401. Saksbehandler: Gunvor Utne-Reitan. Telefon: 52701441.
Ekspedisjonstid: 08.45 - 15.45 (15.00)
Organisasjonsnummer: 974736705.
Internett/E-post:  www.domstol.no  haugaland.tingrett@domstol.no  

---
Side 3 av 5:

POSTFORKYNNING

Stevningen og pålegget om tilsvar regnes som forkynt for deg  .

At dokumentene er forkynt, vil si at de regnes for å ha kommet fram til deg, slik at du har kunnet gjøre deg kjent med innholdet. Forkynningsdatoen er blant annet utgangspunkt for fristberegningen.

Dersom du mottar dette brevet senere enn nevnte dato, og ønsker å gjøre dette gjeldende for å få forlenget fristen, må du straks melde fra til vårt kontor, enten over telefon (se numre nederst) eller i brev. Årsaken til forsinkelsen må oppgis.

Merk: Vi ber om at du snarest mulig og senest innen 23.11.2009 gir retten beskjed om at brevet er mottatt ved å fylle ut kvitteringen og sende den tilbake i vedlagte konvolutt. Dersom vi ikke får mottakskvitteringen i retur innen fristens utløp, vil vedlagte dokument(er) bli forkynt for deg på bopel eller arbeidsplass av lensmannen eller stevnevitnet.

Hvis du har spørsmål angående denne forkynningen, kan du ta kontakt med vårt kontor over telefon eller ved personlig henvendelse.


 

Side 4 av 5:


Sendes til :

Haugaland tingrett
Postboks 385, 5501 Haugesund


Kvittering for mottak av forkynning
Saksnr. 09-172387TVI-HAUG: Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen

De dokumentene som er nevnt nedenfor, er mottatt:

Stevning
Pålegg om tilsvar   Dato:                   Underskrift                      Telefon arbeid                Telefon privat               Telefon mobil
                              Advokat Trond Hjelde     52 70 82 70                                                       90 08 59 55

 E-postadresse:

( merke )
Side 5 av 5:

( norske løve, våpenskjold )

Kort orientering om behandlingen av barnefordelingssaker etter barneloven § 61


Hovedintensjonene med saksbehandlingsreglene er at retten skal prioritere denne sakstypen sterkt, og legge vekt på framdrift, konfliktreduksjon og samarbeidsløsninger. Alle tiltak og avgjørelser retten treffer i barnefordelingssaker skal bygge på hva som er best for barnet.

Som hovedregel innkaller retten partene til et saksforberedende møte for å få oversikt over tvistepunktene i saken, ta stilling til hvordan saken best kan gripes an, og mekle mellom partene med sikte på å finne fram til en samarbeidsløsning av midlertidig eller varig karakter.

Alt etter sakens behov kan retten oppnevne en sakkyndig for å være med i saksforberedende møte(r) og gi retten og partene råd. Retten kan også la den sakkyndige ha samtaler med foreldrene og barna, mekle mellom foreldrene og, dersom ikke partene motsetter seg dette, foreta undersøkelser. Dersom den sakkyndige skal utføre arbeid utover å være til stede i saksforberedende møte(r), vil retten utarbeide et mandat, som blir fastsatt etter at partene har fått anledning til å uttale seg.

Dersom det er behov for det, og det finnes ønskelig, kan det holdes flere saksforberedende møter. Antallet saksforberedende møter og gjennomføringsmåten av disse, samt andre tiltak i saksbehandlingen, besluttes av retten etter dialog med partene og deres prosessfullmektiger.

Etter barneloven § 31 skal foreldrene legge vekt på hva barnet mener, når barnet er i stand til å danne seg en egen mening om det saken gjelder. Barn som er fylt sju år, skal få anledning til å si sin mening før det tas en avgjørelse blant annet om hvem barnet skal bo fast sammen med. Når barnet er fylt tolv år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Retten vil ta stilling til om dommeren, en eventuell sakkyndig, eller begge skal ha samtale med barnet. Retten vil samarbeide med foreldrene om hvordan en slik samtale eventuelt skal gjennomføres.

Etter barneloven § 49 skal advokater som har barnefordelingssaker, vurdere om det er mulig for partene å komme fram til en avtaleløsning, og opplyse partene om adgangen til mekling.

Det er ønskelig at partene vurderer behovet for sakkyndig bistand i saken, hvordan barnet best kan få uttale seg når det er aktuelt, og gjerne kommer med synspunkter på hvordan saksbehandlingen kan legges opp for å redusere konfliktnivået og øke muligheten for samarbeidsløsninger.

Lovens vektlegging av konfliktdemping og samarbeidsløsninger får blant annet betydning for arbeidsmåten i saksforberedende møter. Oppmerksomheten flyttes fra eventuelle tidligere konflikter til hva som er best for barnet i framtiden. Det er derfor hensiktsmessig med korte og nøytrale innlegg fra advokatene, korte forklaringer fra partene, og konstruktiv dialog i samspill mellom dommeren, en eventuell sakkyndig, og partene. Likevel er det viktig at relevante opplysninger av betydning for barnets beste kommer fram. Vitneførsel vil være lite hensiktsmessig i saksforberedende møter.

Retten kan gi partene anledning til å prøve ut en foreløpig avtale for et nærmere fastsatt tidsrom. Retten kan oppnevne en sakkyndig eller en annen egnet person for å veilede foreldrene i prøveperioden.

Dersom saken ikke blir løst gjennom rettsforlik i et saksforberedende møte, vil retten legge til rette for at det så snart som mulig kan bli avholdt hovedforhandling.

Det offentlige dekker utgiftene til den sakkyndiges deltakelse i saksforberedende møte(r), herunder samtaler med barnet og foreldrene og eventuell veiledning i en prøveperiode. Mer omfattende sakkyndige undersøkelser og erklæringer dekkes ikke av det offentlige.


---