-- 20091102-fra-Haugaland-tingrett-ang-begj-midl-avgj.html  

RLH: Dette brevet post-stemplet 04.11. 2009 ankom med posten torsdag 05.11. 2009, som svar på min Begjæring om midlertidig avgjørelse datert 30.10. 2009 til Haugaland tingrett ( ekstern ). Besvarelse på dette ifra min side i form av en ny Begjæring datert 06.11. 2009 ( ekstern ).  


Fra:
Haugaland tingrett,
Sørhauggt. 80,
5528 Haugesund

Dok 3                      

Til:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd


Deres referanse:     Vår referanse:  09-172387TVI-HAUG     Dato:  02.11. 2009


Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen

Jeg viser til e-post datert 30.10.09 hvor De fremmer begjæring om midlertidig avgjørelse overfor Haugaland tingrett.

Selve begjæringen er imidlertid satt feil opp, i det De har angitt Trude Monica Hansen som saksøker og Dem selv som saksøkt. Dette må det rettes opp i med en ny begjæring.

Jeg viser videre til tvistel. § 12-2, 2.ledd hvor det fremgår at prosesskrifter skal være underskrevet og ber dem derfor å sende inn Deres begjæring gjennom posten i underskrevet stand. En ber og om å få innsendt 4- eksemplarer av begjæringen med nødvendige vedlegg, jfr. tvistel. § 12-3, 3.ledd.

Jeg tar og her opp spørsmålet om der ikke alt verserer en sak knyttet til den daglige omsorg for barna. Hva er i så fall status i den saken?

Overnevnte bes rettet/opplyst innen 13.11.2009.  Begjæringen vil ikke bli underlagt noen behandling her før dette er gjort.


Haugaland tingrett

Arne Vikse  ( + underskrift )
tingrettsdommer


---
Adresse:
Haugaland tingrett,
Sørhauggt. 80,
5528 Haugesund.
Postboks 385,
5501 Haugesund.
Sentralbord: 52701400. Telefaks: 52701401. Saksbehandler: Gunvor Une-Reitan. Telefon: 52701441.
Ekspedisjonstid: 08.45 - 15.45 (15.00)
Organisasjonsnummer: 974736705.
Internett/E-post:  www.domstol.no  haugaland.tingrett@domstol.no  

---