-- 20091130-fra-NAV-F-Sandnes-ang-barna.html  

Kopi / avskrift - RLH:
Det ankom 02.12. 2009 en brev-konvolutt ifra NAV Forvaltning Sandnes, ifra samme Thea Birkeland som stort sett tidligere. Med samme slags kriminelle lureri og forvirring. Med tre brever i konvolutten denne gangen, pluss to brev-kopier. Det ene brevet datert 25.11. 2009 er angående Frøydis og Stauda og har overskriften "Innkreving av underholdsbidrag - melding om vedtak" ( ekstern ). Det andre - som jeg gjengir under her - er datert 30.11. 2009 og har overskriften "Klage i sak om underholdsbidrag til barn - brev til partene" ( ekstern ). Det tredje er også datert 30.11. 2009 - og har overskriften "Klage i sak om underholdsbidrag til barn" (Tormod) ( ekstern ). Begge de to sistnevnte brevene vedlagt hvert sitt forskjellige brev med Innstilling fra Thea Birkeland / NAV Forvaltning Sandnes til NAV Klageinstans Vest som kopi.   

Fra:
NAV Forvaltning Sandnes,
Postboks 8030, Forus,
4068 Stavanger

Til:
Hansen Rune Leander
5568 Vikebygd


Sak nummer:  0806982     Saksbehandler:  Thea Birkeland          Dato:  30.11.09

Klage i sak om underholdsbidrag til barn - brev til partene

Saksnummer: 0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)

Bidragsmottaker:    HANSEN TRUDE MONICA     Fødselsdato:  09.08.1968
Bidragspliktig:        HANSEN RUNE LEANDER      Fødselsdato:  06.12.1955
Barn:                     HANSEN FRØYDIS                                     25.12.1993
                             HANSEN SOFIE                                          24.05.1997
                             HANSEN ALFREDO AO                              17.08.1999
                             HANSEN MARIEL ROSE                             21.12.2001
                             HANSEN URDA LILJE                                14.06.2003
                             HANSEN SOLBORG SERA                          28.02.2006


Vi har behandlet klagesaken og utarbeidet en innstilling som er sendt til klageinstansen. I samsvar med forvaltningsloven paragraf 33 fjerde ledd tilsendes du herved kopi av vår saksfremstilling. Bade du og den andre part har anledning til å komme med bemerkninger.

Dersom du har kommentarer, må disse sendes til NAV Klageinstans innen 14 dager fra du mottok dette brevet. Adressen er:

NAV Klageinstans Vest
Postboks 6245, Bedriftssenter
5893 Bergen

Når saken er avgjort, vil du få melding fra NAV Klageinstans. Saksbehandlingen i NAV Klageinstans er vanligvis 10 uker.


Med vennlig hilsen
NAV Forvaltning Sandnes

Thea Birkeland  ( + underskrift )
saksbehandlerVedlegg:


Til:
NAV Klageinstans Vest
Postboks 6245 Bedr. Senter
5893 Bergen

Fra:
NAV Forvaltning Sandnes
Postboks 8030, Forus,
4068 Stavanger


INNSTILLING TIL NAV KLAGEINSTANS
Saksnr. 0806982

1. Saksgang, klagefrist m.v.
1 a:  Vedtaksinstans                  1 d:  Klager                       1 g:  Klagemotpart
 NAV Forvaltning Karmøy          Rune Leander Hansen       Trude Monica Hansen
1 b: Saksbehandler                   1 e:  Prosessfullmektig        1 h:  Fullmektig for motpart
 Thea Birkeland
1 c:  Kravdato:                         1 f:  Vedtaksdato:               1 i:  Klagedato:    1 j:  Klagefrist overholdt - ja / nei?
 280909                                     280909                             121009               Ja.

2. Hva saken gjelder?
2 a:  Stønadsområde og hjemmel:
   Underholdsbidrag - endring jfr. Barnelovens § 71 forskriftenes 1 - 14
For barna:
Frøydis      251293
Sofie         240597
Alfredo      170899
Mariel Rose   211201
Urda Lilje      140603
Solborg Sera   280206
Gudmund Cusanus 100591 sitt bidrag opphørte 010609 da han fylte 18 år i mai 2009.

2 b: Aktuelle problemstillinger:
   Bidragsfogden tok opp sak om fastsetting av bidrag til nytt barn 240809. I den forbindelse ble også bidraget til de andre barna revurdert da bidragspliktig ikke hadde full bidragsevne.
   Bidraget ble derfor satt ned fra måneden etter at vedtak om nytt bidrag til nytt barn ble vedtatt (280909), dvs. revurdering ble gjort med endring fra 011009. Bidraget for barna var tidligere kr. 2.160,- pr 010709 og nytt bidrag pr 011009 ble endret til kr 1.650,-. Bidraget for barna er derfor satt ned som følge av endringer i regelverket fra 010109 som gir bidragspliktig fratrekk i bidraget for reell skattebelastning i forsørgertillegget i hans ytelse fra det offentlige (uførepensjon).

3. Klagerens anførsler:
   Bidragspliktige klager i brev datert 131009 (sendt pr mail 121009) på at vedtaket gjort den 280909 er basert på et lovstridig fattet tidligere vedtak lovstridig forsøkt opprettholdt og videreført av samme Thea Birkeland. Vedtaket er derfor og allerede i utgangspunktet ugyldig og lovstridig. Han henviser i så måte til sin skriftlige korrespondanse, dokumentasjon og argumentasjon med NAV.
Motpartens anførsler:
   Bidragsmottaker har ikke gitt tilsvar til klagerens anførsler.

4. Underinstansens vurdering:
   a.  Innholdet i de relevante rettsreglene:
   Bidragsendringen er gjort i henhold til barnelovens § 7| forskriftenes 1 - 14. Bidraget er fastsatt i henhold til nye regler for den som mottar forsørgertillegg i ytelse fra det offentlige. Her legges til grunn brutto forsørgertillegg minus reell skattebelastning på forsørgertillegget. Det skal også gis fradrag for eventuelt samvær. Det er ikke samværsavtale i denne sak.
   b.  Det faktum underinstansen legger til grunn ved vurderingen:
   Bidragspliktig hevder at bidraget i utgangspunktet er lovstridig fattet. Bidragsfogden er av den mening at bidraget er lovlig fastsatt 240908 etter krav fra bidragsmottakeren.
   Bidraget ble endret 280909 som følge av at bidragsfogden tok opp sak 240809 om fastsetting av bidraget til nytt barn født 150408 i samme barnekull. Som følge av denne fastsettingen ble bidraget til de andre barna revurdert da bidragspliktig ikke hadde full bidragsevne. Bidraget ble endret fra måneden etter at bidraget til nytt barn ble ferdigbehandlet. Partene ble ikke orientert om revurderingen. Selv om bidragsfogden ikke har varslet partene om revurderingen er vedtaket gyldig fastsatt med virkning fra påfølgende måned etter at vedtak om fastsetting av bidrag til nytt barn født 150408 ble gjort.
   c.  Begrunnelse og konklusjon:
   Bidraget til barna var første gang fastsatt med virkning fra 010408 som er fra den måned da bidragsmottaker søkte om fastsetting av underholdsbidrag for barna pga samlivsbrudd. Bidragsmottaker fikk nytt barn 150408. Det ble ikke fastsatt bidrag for det nye barnet samtidig med fastsetting av bidrag til de øvrige barna da det gikk lang tid før barnet fikk fødselsnummer pga hjemmefødsel og farskapet heller ikke ble fastsatt før 020709. Det var Rune Leander Hansen som tok opp sak om farskap.
   Etter at farskapet var fastsatt for barn født 150408 ble sak om fastsetting av underholdsbidrag tatt opp av bidragsfogden 240809. I den forbindelse måtte bidraget til de øvrige barna også revurderes da bidragspliktig ikke hadde full bidragsevne.
   Bidraget til de øvrige barna ble derfor endret måneden etter at vedtak om fastsetting av bidrag til nytt barn ble fattet 280909, dvs. endringen gjaldt fra 011009.

5. Underinstansens innstilling:
   Vedtak av 280909 stadfestes.

6. Behandlende enhet og dato:
   NAV Forvaltning Sandnes, 301109

Underskrifter:
   The Birkeland  ( + underskrift og stempel )


Kopi: Begge parter

---


Adresse:
NAV Forvaltning Sandnes,
Postboks 8030, Forus,
4068 Stavanger.
Tlf.: 81581000. Faks: 52047301.
www.nav.no  

---