-- 20100106-Forkynnelse-anke-fra-H-tingrett-til-adv-Hjelde.html            --- BREVENE ( ekstern ) -

Kopi / avskrift, RLH: Brev-konvolutt fra Haugaland tingrett med kopi av denne brev-forkynnelse datert 06.01. 2010 til advokat Hjelde / Trude ankom meg pr. post torsdag 07.01. 2010.    


Side 1 av 2:

Dok 29                      
Fra:
Haugaland tingrett,
Postboks 385,
5501 Haugesund

Til:
Advokat Trond Hjelde,
Advokatfirma Trond Hjelde AS,
Postboks 267,
5501 Haugesund
(( Stempel og signatur:  Rett kopi bekreftes / (**) / Haugaland tingrett ))


Deres referanse:       Vår referanse:  09-172387TVI-HAUG           Dato:  06.01. 2010

Forkynning av anke over kjennelse / beslutning og frist for tilsvar
Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen


Vedlagte anke forkynnes herved for Advokat Trond Hjelde på vegne av ankemotparten, mot erkjennelse etter domstolloven § 193, jf. § 179, samt erklæring om at du er bemyndiget til å vedta forkynning av anken på vegne av parten.

Tilsvaret sendes til Haugaland tingrett og må være retten i hende eller postlagt senest en uke etter at anken er forkynt.

Skriftlig tilsvar bør gis i minst fire likelydende eksemplarer. Har ankemotparten advokat som prosessfullmektig, inngis tilsvaret i ett eksemplar til retten, mens to eksemplarer sendes direkte til motparten.

Prosessfullmektigen bes vedta forkynning av anken og straks sende vedlagte svarslipp tilbake.


Haugaland tingrett

Gunvor Utne-Reitan
førstekonsulent


Kopi:  Ankende part   
Adresse:
Postadresse:
Haugaland tingrett, Postboks 385, 5501 Haugesund.
Kontoradresse: Sørhauggt. 80, 5528 Haugesund.
Sentralbord: 52701400. Telefaks: 52701401.
Saksbehandler: Gunvor Utne-Reitan. Telefon: 52701441.
Ekspedisjonstid: 08.45 - 15.45 (15.00).
Organisasjonsnummer: 974736705.
Internett: www.domstol.no  
E-post: haugaland.tingrett@domstol.no  
Side 2 av 2:


Sendes tilbake til:

Haugaland tingrett,
Postboks 385, 5501 Haugesund

SVARSLIPP
Saksnr. 09-172387TVI-HAUG: Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen


Forkynning av anke vedtas, idet jeg samtidig erklærer å være bemyndiget til å vedta
forkynning på vegne av ankemotparten....................................................                     ...................................................................
Dato                                                                 Underskrift
                                                                        Advokat Trond Hjelde
---