-- 20100114-fra-Fylkesnemnda-til-BVT.html           --- BREVENE ( ekstern ) -

KOPI / AVSKRIFT - RLH:  


FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER
ROGALAND      ( + våpenskjold / kongelige norske løve )                                     


Unntatt offentlighet
offentlighetsloven § 13,1 og
barnevernloven § 6-7

Til:
Haugesund kommune, sektor for omsorg, barneverntjenesten
Postboks 2160
5504 Haugesund

DATO: 14.01.2010      


Sak 10/016: Haugesund kommune, barneverntjenesten - Trude Monica Hansen m.fl.
Midlertidig vedtak, barnevernloven § 4-6, annet ledd

Fylkesnemnda har 14.01.2010, kl. 13:45 mottatt midlertidig vedtak fattet 14.01.2010 av barnevernleder med hjemmel i barnevernloven § 4-6, annet ledd vedrørende

Navn:                                                     født:
Frøydis Hansen                                       25.12.93
Stauda Sofie Hansen                               24.05.97

Vedtaket gis en foreløpig godkjenning.

Avgjørelsen er tatt på grunnlag av opplysningene som fremkommer i barnevernleders vedtak.
Det er lagt avgjørende vekt på opplysningene om at barna hadde en utrygg omsorgssituasjon på grunn av alvorlige konflikter mellom mor og far.

Det midlertidige vedtaket faller bort dersom barneverntjenesten ikke har sendt forslag til tiltak til fylkesnemnda innen seks uker fra det midlertidige vedtaket ble fattet, jf. barnevernloven § 4-6, femte ledd.

Det forutsettes at de private partene er informert om det midlertidige vedtaket og at barneverntjenesten nå informerer om at vedtaket er gitt foreløpig godkjenning.

Det forutsettes også at barneverntjenesten informerer de klageberettigede om klageadgangen og at det gjøres oppmerksom på at en eventuell klage skal fremmes direkte for fylkesnemnda, jf. barnevernloven § 7-23.


Tom B. Danielsen   ( + underskrift )
NemndlederAdresse:

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker,
Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger.
Kontoradresse: Langgt. 96, 4306 Sandnes. Telefon: 51685350. Telefax: 51685369.
E-post: stavanger@fylkesnemnda.no  

---