-- 20100217-til-Barnevern-tj-Haugesund-fra-dr-Tungesvik.html        --- BREVENE ( ekstern ) -

Kopi / avskrift - RLH: Kopi av dette brevet ankom meg fra dr. Tungesvik.        Fra:
Dr Hans Olav Tungesvik
Spesialist i psykiatri
Boks 25,  5594 SKÅNEVIK
e-post: hans.olav@tungesvik.net
Mobiltlf.  480 75 235                                                                 Skånevik,  17.02.10.      

 

 Til Barnevernstenesta i Haugesund kommune
 
Vedrørande barnevernssak Rune Leander Hansen/Trude Monica Hansen.
 
Som Barnevernstenesta i Haugesund vil vera kjent med,  har underskrivne gjennom dei siste 1 ½ år hatt ein viss kontakt med Rune Hansen,  ved eit par høve også med døtrene Idun, Frøydis og Stauda.  Som kjent var underskrivne og til stades ved dialogmøtet på Vindafjord Lensmannskontor 14.12.09,  der Barnevernstenesta, lensmannen,  Runde Hansen og underskrivne deltok.
Rune Hansen har oversendt til meg som e-post Barnevernstenesta si ”Melding om vedtak” 14.01.10, som eg har lese gjennom.   Eg har stilt meg spørjande til nokre punkt i denne meldinga,  og i første omgang lagt nokre spørsmål fram for Rune Hansen som han seinare har svara på.
Det som eg har stussa mest ved,  er dei punkta der det er omtale av valdsbruk frå Rune Hansen si side.  Slik eg har lært Rune Hansen å kjenna,  er nettopp det som gjeld bruk av vald,  noko av det eg aller minst vil forbinda med hans personlegdomstype.  For meg framstår han som ein stillferdig og ”mjuk” mann  reint fysisk,  jamvel om han verbalt kan vera temmeleg hardtslåande.  Eg har mange gonger åtvara han mot den krasse ordbruken han nyttar,  då det i dei fleste tilfelle vil svekka hans eiga sak.  Dette er råd han i svært liten grad har tatt omsyn til.
Eg vil nedanfor gi att ei e-post-utveksling med han,  nettopp med bakgrunn i Barnevernstenesta si melding om sitt vedtak av 14.01.10.
Her kjem e-brevet og svara:
 

 
 ----- Original Message -----

From: Hans Olav Tungesvik
To: Rune L. Hansen
Sent:
Saturday, February 20, 2010 12:10 PM

 

Hei Rune.

No har eg lese nøye rapporten frå BV Haugesund av 140110. Eg har sett spørsmålsteikn i margen fleire stader, og no ber eg deg gi ærlege og korrekte svar på nokre spørsmål før eg går vidare.

 

1.Nederst side 2 står det: ”Det er også konkludert i rapporten med; Barna oppdras med fysisk straff som sanksjonsmåte.” 
  Kva er din kommentar ?  Stemmer det ?
  Rune Leander Hansen: ”Det stemmer selvfølgelig ikke det minste som helst.”
 
2. Midt på side 4:”Far hadde ved flere anledninger i perioden 270908 til 171008 truet med å drepe mor dersom hun ikke gjorde som han sa”.
Er dette sant ? Stemmer det ?
RLH: ”Det stemmer selvfølgelig heller ikke det minste som helst”
.
3 Side 6 omkring midten:” ...beskjed fra politiet om at de har avtale med far om at far skal levere barna til politiet  den 5. november kl 13”
   og lenger nede: ”verken far eller jentene kom til lensmannskontoret, som avtalt med far”.
     Kva er din kommentar her ?

    RLH:” Jeg hadde i det hele tatt ikke noen som helst slik avtale hverken med lensmannskontoret eller noen som helst andre, hvilket fremgår av mine dagboks-notater om telefon-samtaler etc. ang. dette og hva jeg jo også klart og tydelig sa angående dette i møtet”
.
4.Side 7 nede: Om mors skader i ansiktet, der ho har forklart at ho har ramla på sykkel ."Barneverntjenesten er bekymret for at skadene kan ha kommet av at far har utøvd vold mot mor"
  Din kommentar ?
  RLH:  ”Den sedvanlige (dessverre) sverting og mistenkeliggjøring ifra slik barnevern-tjeneste sin side, - for i neste omgang å få det gjentatt av andre såsom bevis”
.
5.Side 8 oppe:  Idun har fortalt at Stauda ønsker og har lyst til å reise hjem til mor, men får ikke lov  til det av far.    
Din kommentar ?
 RLH: ”Idun sier hun ikke har sagt slikt noe og at det uansett heller ikke er sant”.
 
6.Side 8 midten: ”Stauda har i telefon med mor sagt at hun ønsker å gå på skolen selv om hun bor hos far. Sakens historikk tilsier at det er far som ikke tillater Stauda fortsetter på skolen når hun bor hos ham.”
Din kommentar ?
RLH: ”Stauda har i telefon med mor sagt at hun kanskje kan tenke seg også å gå på Steinerskolen  hvis det er nødvendig og lar seg gjøre for å kunne være - også for resten av barna - opptil halvparten også hos mor. Jeg har oppmuntret hennes forslag og tilbud i så måte og sagt at jeg også evt. vil kunne og ønske gå inn for slikt noe”
.
7. Side 8 nede: ”Mor er redd for at det vil gå ut over søsteren dersom ikke Frøydis kommer tilbake til ham  barnevernet er også bekymret for at far vil kunne utøve både fysisk og psykisk avstraffelse i et slikt tilfelle” .
 Din kommentar ?
 RLH: ”Om det er mor som i så måte er falsk og løgnaktig eller bare barnevernet som sverter og mistenkeliggjør meg vet jeg ikke, sykelig eller kriminell løgn eller mistenkeliggjøring er det uansett”.
 

 

 Med bakgrunn i det som her har kome fram,  vil eg oppmoda Barnevernstenesta om på nytt å sjå nøye på denne saka.   Føremålet må vera å få ei mest mogeleg sannferdig og korrekt vurdering av situasjonen,  og om mogeleg finna ut om det trass alt skulle finnast ei ordning der det blir høve for borna til å halda naturleg kontakt med begge foreldra.

Eg vil gjerne ta imot kommentarar frå Barnevernstenesta på det som her er framlagt.

 
 
Med  vennleg  helsing

 
 Hans Olav Tungesvik
  spesialist i psykiatri
 
---