-- ang-lyd-opptak.html                --- BREVENE ( ekstern ) ---

rlh pr. 01.02. 2012 /


---

Fra Straffeloven:
"§ 145a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som
1.    ved hjelp av hemmelig lytteapparat avlytter telefonsamtale eller annen samtale mellom andre, eller forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i, eller
2.    ved hjelp av lydbånd eller annen teknisk innretning hemmelig gjør opptak av samtale som foran nevnt eller av forhandlinger i lukket møte som han enten ikke selv deltar i, eller som han har skaffet seg adgang til ved falske foregivender eller ved å snike seg inn, eller
3.    anbringer lytteapparat, lydbånd eller annen teknisk innretning i øyemed som foran nevnt.

       Medvirkning straffes på samme måte.

       Offentlig påtale finner bare sted når det kreves av almene hensyn."
---Fra Tvisteloven:

§ 13-7. Opptak av parts- og vitneforklaringer under hovedforhandling

(1) Under hovedforhandling skal det foretas opptak av parts- og vitneforklaringer.

(2) Opptak kan unnlates når
a)    saken behandles etter reglene i kapittel 10,
b)    retten ikke har tilgjengelig nødvendig utstyr for opptak, eller
c)    forklaringene innføres i rettsboken, jf. § 13-8.

(3) Den som skal avhøres, skal varsles om at forklaringen blir tatt opp.

(4) Partene har samme rett til utlån av opptak som til innsyn i rettens øvrige prosessmateriale. Samme rett har den som har fått sin forklaring tatt opp.

(5) Skal opptaket skrives ut, kan retten selv forestå dette eller overlate det til partene.

(6) Opptaket arkiveres sammen med saken. Kongen kan gi nærmere forskrift om opptaket.

---

   I forbindelse med ikrafttredelsen av Offentlighetsloven utga Justisdepartementet en veiledning til offentlighetsloven. Denne ble utgitt i revidert utgave i juli 1983, hvor det står følgende:
   "3.4.2.2 Dokumentbegrepet / Et dokument er definert som «en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, fremvisning eller overføring». Definisjonen av dokument er teknologinøytral. Dette medfører at det er uten betydning hvordan informasjonen er lagret, men det er en forutsetning at informasjonen er lagret på en måte som gjør at den kan gjenfinnes. / Definisjonen dekker både tradisjonelle papirdokumenter, inkludert kart, skisser og fotografier, og informasjon som er lagret elektronisk, på mikrofilm, lydbånd eller video. Også såkalte multimediedokumenter, som består av en kombinasjon av tekst, lyd og bilde, vil være dekket av dokumentdefinisjonen. Alle lagringsformer er likestilt. Dette innebærer bl.a. at det ikke spiller noen rolle for innsynsretten om et dokument er innkommet som elektronisk post eller vanlig post."
---

Fra Forvaltningsloven:

Kapittel I. Lovens område. Definisjoner.

§ 1. (lovens generelle virkeområde).

       Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.

Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (i kraft 1 april 1995).

§ 2. (definisjoner).

       I denne lov menes med:
a)    vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter);
b)    enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer;
c)    forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer;
d)    offentlig tjenestemann, en embetsmann eller annen som er ansatt i statens eller en kommunes tjeneste;
e)    part, person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
f)    dokument: en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framføring eller overføring.
g)    skriftlig: også elektronisk melding når informasjonen i denne er tilgjengelig også for ettertiden;
h)    nedtegning, nedskriving og protokollering: også elektronisk nedtegning når dette oppfyller hensynene bak nedtegningen i like stor grad som nedtegning på papir.

---

Fra Domstolloven:
"§ 131a. Under forhandlingene i straffesaker er fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn forbudt. Det er også forbudt å fotografere eller gjøre opptak av den siktede eller domfelte på veg til eller fra rettsmøtet eller under opphold i den bygning hvor rettsmøtet holdes, om han ikke samtykker.

       Dersom særlige grunner taler for det, kan retten under hovedforhandlingen gjøre unntak fra forbudet når det ikke kan antas å ha uheldig virkning for behandlingen av saken og heller ikke andre hensyn taler avgjørende imot. Før tillatelse gis, skal partene ha anledning til å uttale seg.

       Kongen kan gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av disse bestemmelser.

       Kongen kan i forskrift gi saksbehandlingsregler til utfylling av reglene i tjenesteloven for søknad om tillatelse til fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn, herunder om saksbehandlingsfrist og rettsvirkninger av fristoverskridelse. Unntak fra tjenesteloven § 11 andre ledd kan bare gjøres når det er begrunnet ut fra tvingende allmenne hensyn, herunder hensynet til privatpersoners beskyttelsesverdige interesser."

---

Datatilsynets hjemmeside. LYOPPTAK.
Side 2 siste avsnitt.

4.5 PRIVATE FORMÅL.
Med private formål menes f. eks private personers ønske om å dokumentere sine telefonsamtaler. Opptak gjort for private formål vil normalt falle utenfor personopplsyningslovens virkesområde under henvisning til unntaket i lovens § 3 annet ledd. Unntaket vil kun gjelde for privatpersoner .... 

http://www.datatilsynet.no/upload/Dokumenter/veiledere/opptak%20av%20telefonsamtaler_v3.pdf

Mrk. Dette gjelder alle typer opptak som privatpersoner selv deltar i.---
---
Tom Løkken:
For dere som har behov og har Android telefon.
En aplikasjon med navn Vrecorder, tar opp inngående samtaler og lagrer dem på minnekortet.

Aplikasjonen har også en funksjon hvor man kan sette opp en liste over telefonnummer som ikke skal gjøres opptak av ( exclude numbers

Tom Løkken:
En annen aplikasjon jeg fant nå ved søk heter Allcallrecorder ( denne lagrer også utgående samtaler )

---
---
Rune L. Hansen, 062010:
Sansa Clip, mp3-opptager på størrelse med en lighter, hendig og god til opptak av rettssaker, møter, etc. Spesielt god mikrofon-patent og lyd-kvalitet. Koster 4 til 8 hundre kroner i elektro-butikker.
---
---

Pris ca. 400,- kr.

VN-2100PC har mere end 35 timers digital optagelse. Kommer med USB tilslutningskabel og Digital Wave software. Med VN-2100 kan du indeksere dine optagelser, flytte dine lydfiler og indstille en alarm.

---
---

---

   Tanja Sande, 30.04. 2011:

   Kan man ikke bruke en mobil å ta opptak av samtaler eller???? Det går jo ikke an å få opptakene (synkronisere)inn på pc `en! Ikke med DENNE mobilen ihvertfall! Og jeg som akurat har kjøpt ny pga jeg ikke fikk til med stemmeopptakene på den forrige! Nå må jeg bytte den inn igjen!

*

   Gro Kristin Jensen:
   Jo, man kan bruke mobil, å så kan man få opptaket over på en minnpenn, som man deretter legger inn på maskina, for å kopiere på en cd.
   Hør med mobilforhandlerne hvilken mobil som funker best til dette formål, og om dem kan demonstrere det for deg, så du får høre hvem som tar opp lyden best.

   Kari E. Lian:
   Opptaksfila på mobilen er som regel ei AMR fil. For å kunne spille den på cd-spiller må man konvertere den om til å bli ei MP3-fil. Det finnes mange gratisprogrammer for det, et er Switch Sound File Converter.
   Har du Sony Ericsson, mobilmerket som har absolutt best lydkvalitet på opptak, og lar deg ta opp hvisking i et stort rom blant annet, så er det et program som heter Sony Ericsson PC Suite du bør laste ned å bruke for å få tilgang til alle telefonens funksjoner via datamaskinen. Det er også et gratisprogram.
   Jeg har pr dags dato ikke hørt om en mobil du ikke kan koble sammen datamaskin, så prøv igjen:-)

   Tanja Sande:
   Denne jeg kjøpte nå er en HTC Desire. Det skal ihvertfall gå an å få ting over fra den inn på pc`en, men det står ingenting om lydopptak! Det som var så merkelig var at jeg prøvde å legge inn noen testbilder, men d gikk ikke det heller! Merkelig, og ikke minst irriterende! Det er en sony erickson jeg hadde fra før av, J10i2 heter den, og den greier jeg ikke finne opptakene engang, kun på lyder og varsler! Det står at de blir lagret på musikk, men der er d bare vanlig musikk! På denne HTC mobilen står det at opptakene blir lagret på minnekortet! Kansje d går an å få opptakene over på pc`en om jeg putter minnekortet direkte inn på pc`en da??? Men da må jeg vel ha noe greier å putte den inni, for hullet blir for stort!

   Tanja Sande:
   Kari: Sony ericson tlf min går IKKE an å ta opp hvisking i et stort rom,man må snakke vanlig høyt ja!

   Tanja Sande:
   gro Kristin: Jeg spurte han på Elkjøp om akurat dette,men han visste ikke! Jeg måtte bare prøve meg frem! Heldigvis hadde jeg 2 ukers returrett!

   Irene Hov:
   Opptak finnes som regel under musikk eller underholdning på Sony Ericsson. Lagre opptaket på minekort som du putter i en adapter med usb tilkobling, last ned et gratis program for å konvertere til mp3, og legg det til spilleliste i iTunes eller mediaplayer. Switch er et bra program. Du trenger verken kabel eller Pc suite for å gjøre det på den måten. Legg også opptaks funksjonen på telefonens hurtigvalg. Da tar du opptak med kun ett klikk.

   Tanja Sande:
   Det er jo d som er problemet Irene at på sony ericsson tlf min så ligger opptakene kun på lyder og varsler,der d står ringetoner! Finner dem ingen andre plasser! Og d går ikke an å lagre de på minnekortet! Det står kun 2 alternativ,det er "spill av"og velg (altså velge som ringetone)! De ligger ikke under musikk,der er d bare vanlig musikk selv om d står at de blir lagret under musikk! Det var ei til lengre nede her under et annet innlegg jeg har skrevet som skrev at hun også hadde problemer med dette!

   Irene Hov:
   Hvilken modell har du?

   
---
---

   Hjørdis Rikstad Lundsbakken, 24.05. 2012:
   I følge datatilsynet er det fult lovlig å ta opp alt av møter med det offentlige så lenge en selv styrer opptaket og selv er til stede og selv samtykker i opptaket. det offentlige har ikke lov å filme, ta bilder eller gjøre opptak. Det beste er å bruke en romopptaker, det får en kjøpt på www.amozon.co.uk den heter Olympic og tar opp 52 timer i strekk og det følger med batterier som er oppladbare som varer i 52 timer koster 2000,- kr. innkludert toll.

---
---

   Utsnitt fra en Facebook-samtale, 01.02. 2012:

   Rune L. Hansen:
   De bryr seg i alminnelighet hverken om lov og rett eller om en overflod av beviser (heller ikke opptak). Poenget med å ivareta, innsamle og videre-formidle alt slikt er blandt annet synliggjøring, samt Menneskerettsdomstolen i Strasbourg og den Internasjonale Kriminal Domstol, etc., samt at det kommer dager efter dette. Også dager som allerede nu er underveis.

   Edvin Bolstad:
   ‎Mette Grinde.Har mye rett i det hun skriv.eg sliter med dysleksi og det eg brukt på alle måter det går an .Rune L. Hansen.opptak det er vanskelikt og få til for bv går ikke med på det .skjult opptak blir avist på grun av ulovlig mener bv og retten .

   Rune L. Hansen:
   Jeg har gjort og har endel skjulte lyd-opptak både fra rettssaker og fylkesnemnd med mere. Er en selv tilstedeværende eller deltager er det fullstendig lovlig å gjøre skjulte lyd-opptak.

   Rune L. Hansen:   
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/NB/Ang-Lyd-opptak/ang-lyd-opptak.html
   ang-lyd-opptak
   www.hunwww.net

   Rune L. Hansen:
   Å spørre om å få lov eller å gjøre oppmerksom på det er imidlertid uklokt. Da får en svaret nei eller de nekter å fortsette møtet / samtalen, etc. Selv om det egentlig jo er de (for rettssikkerhet) som burde gjøre opptak. Blir en spurt om en gjør opptak er det blandt

   Rune L. Hansen:
   Dessuten blandt annet fungerer slike opptak også i efterhånd som nyttige notater en kan sjekke nærmere.

   Rune L. Hansen:
   Teknologisk er våre samfunn nu kommet dithen at snart enhver og hvem som helst for en billig penge kan ha mikro-små både lyd- og film-opptagere nærsagt til enhver tid på opptak, f.eks. innebygd i en kule-penn, en knapp, i brille-rammen, etc. Finns allerede flere steder å få kjøpt for en billig penge.

   
---
---

   
   
---


ELDRE SAKER:

http://hunwww.net/ekte-kristendom/KORRUPSJON/KIN-2008/lydopptagere.html ( intern )

---