-- 20110420-den-rettferdige-dommeren-og-dommen.html   --- BREVENE ( ekstern ) ---

RLH, pr. 20.04. 2011:

---
 

   Den rettferdige dommeren og dommen
   Av Rune L. Hansen, 20.04. 2011, Vinberget
   http://www.facebook.com/note.php?created&&note_id=203842836312797#!/notes/rune-l-hansen/den-rettferdige-dommeren-og-dommen/203842836312797


   
De første ordene som ble sagt da drapet på Jesus var fullbyrdet, var følgende:
   "Denne mannen var sannelig rettferdig!" (Lukas 23,47.)


   Jesus sier:

   "Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. Det Faderen gjør, det gjør også Sønnen. For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt det han selv gjør.
" (Johannes 5,19-20.)

   Og Jesus sier:
   "Faderen dømmer ingen, men han har overgitt all dom til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Faderen som har sendt ham." (Johannes 5,22-23.)

   Dette i visdom sier Jesus også
(Johannes 5,24-30):
   "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.
   Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den tid kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.
   For likesom Faderen har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg, og han har gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han er Menneskesønnen.
   Dere må ikke undre dere over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.
   De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.
   Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg hører, og etter det dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For det er ikke min egen vilje jeg vil fremme, men hans vilje som har sendt meg."
   
Og (Johannes 5,44):
    "Hvordan kan dere tro, dere som gjerne vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud?"

   Og Jesus sier:
   "Døm ikke etter det dere ser, men døm rettferdig!" (
Joh 7,24.)

   Og dette er hva Jesus sier (Matteus 25,31-46):
   "Men når Menneskesønnen kommer i sin hærlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene til høyre for seg, og geitene til venstre.

   Så skal kongen si til dem på sin høyre side: "Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var uten klær, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg."
   Da skal de rettferdige svare: "Herre, når så vi deg sulten og gav deg mat, eller tørst og gav deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel, og kom til deg?"
   Men kongen skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg."

   Deretter skal han si til dem på venstre side: "Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, men dere gav meg ikke mat; jeg var tørst, men dere gav meg ikke drikke; jeg var fremmed, men dere tok ikke imot meg; jeg var uten klær, men dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, men dere så ikke til meg."
   Da skal de svare: "Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller uten klær eller syk eller i fengsel uten å hjelpe deg?"
   Men han skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg."
   Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv."

*

   
---
---