-- 20090608-vedlegg-brev.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 76 87.
E-post: hunwww@online.no  

Til:
Skatteetaten,
Postadresse: Postboks 8103,
4068 Stavanger - skattvest@skatteetaten.no  
Tlf. sentralbord: 800 80 000
Telefaks: 51917301
Saksbehandler: Britt Byrkjeland
Telefon 52 73 31 29

Deres dato:  
25.05.2009.
Vår dato:  14.06. 2009.
Herværende er 
Vedlegg
til mitt svarbrev datert 08.06. 2009 til dere. ( ekstern ).
Nevnt i mitt samme svarbrev.
Deres referanse:  2009/317940.

Kopi tilsendt:
- Advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no

- Advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  


Vedlegg
med videre henvisning til Menneskerettsloven


  
Som jeg henviste til i mitt brev - Menneskerettslovens Vedlegg 8 del 1 Art 8 Punkt 1, sier uttrykkelig at: "Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding."
   Ingenting om alder eller aktuelle andre omstendigheter.

   Menneskerettslovens Vedlegg 2, Den europeiske menneskerettskonvensjon, sier følgende, i  Del 1 Art 8, om Retten til respekt for privatliv og familieliv, Punkt 1 og 2:

   1.  Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2.  Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

 
   Menneskerettslovens Vedlegg 8, FNs konvensjon om barnets rettigheter med protokoller (Barnekonvensjonen), sier innledningsvis blandt annet følgende, om Norge og konvensjonen:

   Og dens Del 1 Art 16 Punkt 1 og 2, sier følgende:
   1.  Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2.  Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.


   
Samme Barnekonvensjonens Del 1 Art 7 Punkt 1 og 2, sier følgende:
   1.  Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.
   2.  Partene skal sikre gjennomføringen av disse rettighetene i samsvar med sin nasjonale lovgivning og sine forpliktelser i henhold til relevante internasjonale instrumenter på dette området, særlig når barnet ellers ville blitt statsløs.


   Trude Monica Hansen og jeg har felles foreldreansvar for barna. En ikke rettskraftig dom datert 08.05. 2009 sier ikke noe annet.
   Med hensyn til barnets beste, altså trygghet, helse og trivsel, sier 
Barnekonvensjonens Del 1 Art 3 Punkt 2, følgende:

   "
Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   "Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje", heter det iøvrig på selvfølgeligste vis i Barnekonvensjon Art 9 Punkt 1.

   Og i Menneskerettsloven, i dens Vedlegg 4 Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Del 2 Art 5 Punkt 1 og 2, blir det sagt at:

   1:  Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2:  Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning.

   Og i Vedlegg 4 Del 2 Art 2 Punkt 2:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å garantere at de rettigheter som anerkjennes i konvensjonen, blir utøvet uten forskjellsbehandling av noe slag på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status forøvrig."

   Og Vedlegg 4 Del 3 Art 13 Punkt 3:
   "Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, vergers frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter, forutsatt at skolene oppfyller eventuelle minstekrav til undervisningen fastsatt eller godkjent av staten, og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning."

   Og Menneskerettslovens Vedlegg 6, Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter, sier den også følgende:

   Vedlegg 6, Del 3 Art 17 Punkt 1 og 2:
   1.  Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
   2.  Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep.

   Og Vedlegg 6, Del 3 Art 16:
   "Enhver skal ha rett til overalt å anerkjennes som en person i rettslig henseende."

   Og Vedlegg 6, Del 3 Art 24 Punkt 1 og 2, sier følgende:
   
1.  Ethvert barn skal uten forskjellsbehandling av hensyn til rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom eller fødsel, ha rett til slike beskyttelsestiltak fra familiens, samfunnets og statens side som dets stilling som mindreårig krever.
   2.  Ethvert barn skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal ha et navn.


   Og Vedlegg 6, Del 3 Art 26, sier følgende:
   
"Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig."

   Og Vedlegg 6, Del 2 Art 2 Punkt 1:
   1. Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag slik som på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig.


   Og også denne konvensjon, altså Vedlegg 6 i Menneskerettsloven, sier i sin Del 2 Art 5 Punkt 1 og 2, følgende:

   1.  Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2.  Ingen innskrenkning i eller avvikelse fra noen av de grunnleggende menneskerettigheter som anerkjennes eller gjelder i en konvensjonsstat i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane, skal kunne foretas under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning.


   Og Menneskerettslovens Vedlegg 2, Den europeiske menneskerettskonvensjon, sier - mht. barnas rettigheter og friheter - i Del 1 Art 13, om Retten til et effektivt rettsmiddel:
   "Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i offisiell egenskap."
   Og i Del 1 Art 6, om Retten til en rettferdig rettergang, Punkt 1:
   1. For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov.

   Og i 
Art 5, om Retten til frihet og sikkerhet - Punkt 1: 
   1. Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet. Ingen må bli berøvet sin frihet unntatt i følgende tilfelle og i samsvar med en framgangsmåte foreskrevet ved lov: 
   a:  lovlig frihetsberøvelse av en person som er domfelt av en kompetent domstol;
   b:  
lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person som ikke har etterkommet et lovlig pålegg av en domstol eller for å sikre at en forpliktelse foreskrevet ved lov, blir oppfylt;
   c:  lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person for å stille ham for den kompetente rettslige myndighet på grunn av rimelig mistanke om at han har begått en straffbar handling, eller når det er rimelig grunn til å anse dette nødvendig for å hindre ham i å begå en straffbar handling eller i å flykte etter å ha gjort det;
   d:  
frihetsberøvelse av en mindreårig ved lovlig pålegg for å føre tilsyn med hans oppdragelse, eller for å bringe ham for den kompetente rettslige myndighet;
   e:  
lovlig frihetsberøvelse av personer for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, av sinnslidende, alkoholister, narkomane eller løsgjengere;
   f:  
lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person for å hindre at han kommer inn i landet uten tillatelse, eller av en person som det treffes tiltak mot med sikte på utsendelse eller utlevering.

---

   I forbindelse med hva jeg har påpekt skal jeg her under gjengi
innholdet i et brev fra min datter Stauda Sofie datert 13.06. 2009, som ble avsendt advokat Lill Hege Furulund Høimyr samme dag:

Til advokat Lill Hege Furulund Høimyr
Fra Stauda Sofie Hansen, 12 år, søster til Frøydis

   Jeg også vil ha advokat. Pappa sier at dommeren antagligvis ikke skjønte at jeg og ungene bor hjemme i Vikebygd. Og at det er det vi vil. Det er der vi bor og hvis mamma vil bo et annet sted så kan hun gjøre det, og da kan vi være på besøk til henne. Eller hun komme på besøk til oss. Men vi bor selvfølgelig hjemme i Vikebygd, og det er selvfølgelig det alle ungene vil. Vi vil helst at mamma skal komme hjem og bo sammen med oss også, men det bestemmer hun selv.
   Jeg trenger kanskje advokat for å at dommeren og retten skal bry seg om og ta hensyn til hva alle ungene vil.
   Mamma har ikke latt oss få reise hjem. Hun har sagt at barnevernet da kommer og tar oss. Pappa sier at mamma har løyet om dette. Jeg syns mamma har vært veldig slem imot pappa og ungene. Særlig fordi hun har hindret oss å reise hjem. Og både hun og Balder, men kanskje også Gudmund, har sagt mye slemt og usant.
   Alle ungene har hele tiden bare villet hjem igjen, og vil det også enda. Fordi det er her de bor og her de har pappaen sin og trivselen sin og skolen sin og alt. At mamma har skremt ungene og nektet ungene og det sier pappa at har vært og er ulovlig. Ungene kan ikke bare sette seg på bussen og ta bussen hjem igjen heller, for det kan være vanskelig eller umulig for ungene. 
   Alle ungene må få komme hjem igjen. Det er det som er det viktige. Og helst mamma også, men får hun velge selv. Vi kan være halvparten til mamma, men vi vil bo sammen med pappa hjemme i Vikebygd.
   Det er det som er det viktige, for oss alle sammen, unntatt for Trude, Balder og Gudmund. De lyger og lurer og skremmer for at mamma skal ta ifra oss alt.
   Politiet har lurt oss og løyet for oss og det har barnevernet også. Og barnevernet sa til og med at hvis vi drar hjem til Vikebygd så blir vi straks satt i barnehjem. Sa de mange ganger.
   Det må være sånn at bare unger som har lyst til å komme i barnehjem kommer i barnehjem.
   Vi skal fylle ut skjemaet i kveld, om at du er advokaten til Frøydis. Jeg også fylle ut et. Pappa hjelper oss med å fylle ut skjemaet. Etterpå sender vi det med posten.
   Pappa sier at Barnekonvensjonen i Menneskerettsloven også handler om barn som kan trenge advokat. Han sier Barnekonvensjonens Art 9 og 12.

   Jeg skal hilse fra Frøydis.
   Vi kan kanskje begge ha deg som vår advokat, håper jeg.

   Hilsen Stauda Sofie Hansen,
   adresse: Tindeland, 5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 76 87 og mobil 47 70 31 98.

---

   Jeg håper dette ytterligere kan belyse angjeldende sak i saks-komplekset, og at barna dermed ikke om-registreres i Folkeregisteret til Trude Monica Hansen sin adresse for tiden. De angjeldende barna hverken bor der eller ønsker å bo der. Dette fremgår ytterligere blandt annet av innholdet i premissene i nevnte dom datert 08.05. 2009 i Haugaland tingrett, sivil sak, som er anket. Barna fangeholdes der av Trude Monica Hansen.
   Det er ingen som helst lovhjemmel for å holde de frihetsberøvet der, og det er lovstridig at de befinner seg der. Og det vil være lovstridig å registrere de som bosatt der.

   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen,
   Tindeland 14. juni 2009.

-