-- 20090910-falsk-anm-henl.html         --- BREVENE ( ekstern ) ---   Politi-henleggelser-RLH.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift: RLH. Brevet ankom pr. post.


Fra: 
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Postboks 278,
5501 Haugesund


JUS101

Til:
Rune Leander Hansen,
5568 VIKEBYGD

10/09-2009
267/09-32


Underretning til klager :

Anmeldelsesnr.          :  10534813 Registrert den 12/01-09
Forholdets art            :  Falsk anmeldelse  (par. 171 nr. 1)
Gjerningsdato/-sted    :  01/04-08/
Saken registrert ved    : Vindafjord og Etne lensmannsdistrikt

Påtaleansvarlig           : Bore, Øyvind
Etterforsker               : Austrheim, Arild Roar

Anmeldte nr.            1:  Hansen, Trude Monica

08/09-09
   De underrettes om at forholdet er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist. Hvis nye opplysninger i saken fører til at etterforskningen blir gjenopptatt, vil de få ny underretning.

   Henleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede påtalemyndighet (statsadvokaten i distriktet / riksadvokaten). Fristen for å klage er tre uker fra denne underretningen kom frem til dem.
   Klage skal sendes om politidistriktet.

   Dersom anmeldte må anses som siktet i saken, kan henleggelsen normalt ikke omgjøres av overordnet påtalemyndighet når det har gått mer enn 3 måneder etter at beslutningen om henleggelse ble fattet.
   Jf. straffeprosessloven par. 75, annet ledd.

   De har anledning til å reise privat straffesak ved domstolene etter straffeprosessloven par. 402. Slik sak må i tilfelle være reist innen de frister som fremgår av straffeprosessloven par. 403 m.v.
   I alminnelighet er fristen 6 måneder etter at den påtaleberettigede er kommet til kunnskap om den straffbare handlingen og om hvem som har forøvet den, eventuelt senest 1 måned etter at de har fått denne meldingen.

   En advokat kan gi nærmere veiledning dersom slik sak ønskes overveid.

   Med hilsen
   Haugaland og Sunnhordland politidistrikt


---