-- 20091007-Anketilsvar-fra-adv-THjelde-siv-sak.html  

RLH: Dette Anketilsvar fra advokat Trond Hjelde ankom 13.10. 2009 pr. e-post Rune L. Hansen til orientering i en oversendelse datert 12.10. 2009 kl. 16.33 ( ekstern ) fra advokat Brynjar Melings kontor. Pluss senere også som et av to vedlegg til et Oversendingsbrev datert 26.10. 2009 fra Gulating lagmannsrett til meg ( ekstern ).  


Fra:
Advokat Trond Hjelde,
Advokatfirma Trond Hjelde AS,
Medlem av Den Norske Advokatforening,
Org. nr. NO 989 132 199 MVA

   Haugesund, den 07.10.09


ANKETILSVAR

TIL

NORGES HØYESTERETT

Gulating lagmannsretts sak nr. 09-104084ASD-GULA/AVD1:

Ankende part:                 Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.

Ankemotpart:                 Trude Monica Hansen, Skoglandsvn. 108, 5514 Haugesund.
Prosessfullmektig:           Adv. Trond Hjelde, p.b. 267, 5501 Haugesund.

**********


Det vises til anke til Høyesterett fra Rune L. Hansen.

Anken er mottatt 05.10.09, og en inngir slik tilsvar til Høyesterett.

En har ikke oppført noen prosessfullmektig under Rune L. Hansen, så jeg antar at han er selvprosederende i forhold til denne anken.

Den ankende part kommer med de samme utfall og anførsler som er gjort i alle saker, at barneverntjenesten kommer med løgnaktige påstander, dokumentfalsk m.v. Det vises her til side 3 i anken, avsnittet under pkt. 4.

Dette går som en rød tråd i den ankende parts anførsler.

Så vel fylkesnemnda, Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett i forbindelse med barnefordelingssaken, har forholdt seg adekvat til sakens opplysninger, og vurdert alle sider av denne.

Rune L. Hansen har fått kommet rikelig til orde i sine muntlige forklaringer, og ikke minst også i den skriftlige dokumentasjonen som nå er blitt meget omfattende.

Side 2 av 2:

Når loven gir adgang til å avvise en anke, slik det fremgår av lovens ordlyd, må denne saken være et klassisk eksempel på at det er riktig å avvise videre anke.

Det nedlegges derfor slik

PÅSTAND:

   1.   Gulating lagmannsretts beslutning i sak nr. 09-104084ASD-GULA/AVD1 stadfestes.

   2.   Rune Leander Hansen dømmes til å betale til Trude Monica Hansen og/eller det offentlige sakens omkostninger.


Haugesund, den 07. 10.09

Trond Hjelde  (+ signatur)
Advokat


Tilsvaret sendes Gulating lagmannsrett i 4 eksemplar.

---
Advokat Trond Hjelde,
Advokatfirma Trond Hjelde AS,
Medlem av Den Norske Advokatforening,
Org. nr. NO 989 132 199 MVA.
Postadresse: Postboks 267, 5501 Haugesund.
Besøksadresse: Djupaskarvn. 38, 5522 Haugesund.
Tlf. kontor: 52 70 82 70. Telefax: 52 70 82 71. Mobil: 900 85 955.
Bankkonto: 3361.05.02550. Klientkonto: 3361.09.57949.
E-post: advokattrondhjelde@broadpark.no  

---