-- 20100117-dbn-RLH.html                                      --- BREVENE ( ekstern ) ---

-- Dagboks-notater, søndag 17. januar 2010, Vinberget:

   Nokså sterk vind her ute i hele natt. Nokså rolig i dag, temperaturen omkring null grader Celsius.
---
   
Følgende reaksjon pr. e-post ankom meg i kveld fra dr. Tungesvik, avsendt 16.01. 2010 kl. 17.32:

   God dag Rune Hansen. Eg har mottatt rapporten din om det som har skjedd med Frøydis og Stauda. Eg er som du overraska over at saka vart køyrd vidare på denne måten. Etter møtet før jul rekna eg med at dialogen skulle førast vidare, i håp om å finna ei løysing som alle partar kunne seia seg rimeleg fornøgd med, utan at alle dermed vart heilt tilfreds. Eg har gjort notatar i journalen etter møtet, og dei kan vera nyttige å ha i beredskap.Du får halda meg orientert om den vidare utvikling. Nå som før er det mitt råd til deg at du har alt å vinna på å moderera ordbruken.
 
Vennleg helsing
 
Hans Olav Tungesvik
----- Original Message -----
From: Rune L. Hansen
To: adv. Lill Hege Furulund Høimyr
Cc: Hans Olav Tungesvik ; Trygve Einar og Ingrid Gjerde
Sent: Saturday, January 16, 2010 2:18 AM
Subject: Fw: VEDLEGG - 20100113-dbn-den-nye-kidnappingen.html
---
   Jeg oversendte en kopi av dette, dr. Tungesvik sin reaksjon, til blandt annet Fylkesnemnda. Nærsagt som et vedheng eller efterslep til min klage datert 15.01. 2009 ( ekstern ).
---
   En spesiell reaksjon fra Trygve Einar også på det som nu har skjedd ankom meg pr. e-post i dag, med et innlegg han har sendt til Grannar, lokalavisen her ( ekstern ).
---
   Det er trist å si det, men Trygve Einar er antagligvis naiv og troskyldig med hensyn til hva de har tenkt å gjøre med Frøydis og Stauda. (Han var for eksempel ikke til stede da Iren K. Hebnes og advokat Vikse triumferende og uhemmet snakket om nettopp slikt den siste dagen i Fylkesnemnda. Og har heller ikke hørt lyd-opptakene.) 

   Det overgår nok meget langt de flestes bange anelser. (Og jo da: De vet som sagt godt hva de holder på med.)
   Jeg sier det som det er. Det er en nødvendighet og er jeg forpliktet til. Det måtte og burde de modige som skrev om eller fotograferte Hitler-Tyskland også. Heldigvis og takk for det.
   Som det fremgår av disse mine Dagboks-notater, den kriminelle galskapen er storlig utbredt og alvorlig i Norge. Mange vil det skal ties om dette og konkret hva som foregår. Mange er og har vært medskyldige, involverte og delaktige.
   Det er dog også - særlig unge mennesker - mange uskyldige og troskyldige, og også uvitende og dumme. Så lenge akkurat det varer.
   Og imens og i efterhånd vil også de skyldige og medskyldige forsøke å fremstå som en av de troskyldige og uskyldige.
   Deres advokat vil si: - Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.
   Mange av de vet dog hva de gjør. Og hva de gjør må det kunne snakkes og skrives om.
   Og mange har vanskelig for å ta realitetene til efterretning, særlig om ikke andre gjør det.
   
   For mange naive og uvitende gjelder også dette: På seg selv kjenner en andre.
   Og dessuten: På andre kjenner en seg selv.
   Lite frodige, ensrettede sinn kan ha sterk tilbøyelighet til å ville dusinvare-gjøre seg selv og andre. På bekostning av menneskeverdet og uskyld.
   Det kan bli litt av en kaklende og på så forskjellig vis farlig hønse-inngjerding ut av det hele!
   Med svært så innskrenkede hønse-hjerner, moralsk, etisk, erkjennelsesmessig og sosialt.

   Det kan gå mye ondskap, perversitet og kriminalitet i slikt noe!
   Som i verste fall forvaltes av "nyttige idioter" så som Iren K. Hebnes - og altså også blandt annet den kvinnelige lederen for den kommunale barnevern-tjenesten i Haugesund, Liv Kjersti Kvalevaag.
   Slike blir under slike omstendigheter lett og fort viktige nøkkel-personer, som skviser ut uskyld, samvittighet og menneskelighet.

   Se nu for eksempel hvordan - og hvor groteskt - de tror seg å være bedre og viktigere enn Frøydis og Stauda sine foreldre og vår familie sine liv og verdier!
   Mens de selv jo er kriminelle. 
   Samtidig og likevel tror de seg å være berettiget til å omskolere våre liv, og til å overta rollen som foreldre for våre barn, og til ikke bare å krenke og å trakassere våre verdier, men til å tilintetgjøre vår familie og vårt hjemsted. 
   Fordi det er hva Iren K. Hebnes og de syns.
   
   Menneskerettsloven (1999) og dens respekt for mennesket og menneskeverdet er uhyre langt borte vekke ifra deres verden.
   Uhyre langt borte vekke!
   Deres respekt for familie, foreldre, barn, med-menneske, livssyn, integritet, lov og rett og annet enn seg selv, er ganske enkelt nokså temmelig fullstendig fraværende.
   Deres frekkhet, falskhet og hovmod synes som å ta absolutt alle midler i bruk.

   Sine hensikter tror de seg å kunne oppnå ved kaskader av frekke løgner, forvridninger, synsing, trakassering og sverting.
   Som de forsøker å få andre til å tro på som sanne.
   Det er egentlig så altfor utrolig dumt.
   Dog, det er slik det er.
   Og innholdet av deres vedtak nu en utrolig heksegryte av slikt.
---
   De tror seg endog å være kyndige psykiatere og menneskekjennere, og skriver for eksempel følgende om meg og mine barn:
   "Barneverntjenesten i Haugesund vurderer at far har utsatt Frøydis og Stauda for langvarig og skadelig indoktrinering i samsvar med fars paranoiditet og mistillit til samfunnet og enkeltpersoner. Barneverntjenesten vurderer at denne indoktrineringen kan ha skadet jentenes psykiske helse i et så grovt omfang at de har behov for både akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp. / Barneverntjenesten vurderer at den beste måten å sikre jentene både fysisk og psykisk på, er å plassere dem under barneverntjenestens omsorg."

   Noen grovere?!
   Og altså sagt av de selvsamme som nu snart i fire år har terrorisert vår familie.

   Også så som at vi selv ikke kan ordne oss med og oppsøke psykiatrisk hjelp ved behov.
   At de selv trenger det er det imidlertid ingen som helst tvil om!
   
   Ved av de tilordnet såkalt "akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp" tenker de forsøke å fjerne våre livsverdier, vår livsstil, filosofi, overbevisning, integritet, individualitet, personlighet, hjemmeskole, osv. Alt det som Menneskerettsloven (1999) meget sentralt verner og beskytter!
   Så som for eksempel Barnekonvensjonens Art 2, som bestemmer følgende:
"Art 2:  
1.   De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling.
2.   Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro."

   Og videre og mere på lignende vis i flere av Menneskerettslovens bestemmelser.
---
   Jeg er egentlig nokså moderat i ordbruken, tatt i betraktning hva som skjer og hva de holder på med.
   Dog har jeg vel et nokså bra kamera som filmer, fanger opp og gjengir hendelsene.
   Jeg skriver og snakker om det.
   Særlig de skyldige ville nok foretrukket likegyldighet.

   Jeg skriver og snakker om det.
   En av fordelene særlig andre har av at jeg dokumenterer.
---
*****