-- 20100202-politi-anmeldelse-fra-RLH.html       --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

RLH: Denne politi-anmeldelse avsendes pr. e-post tirsdag 02.02. 2010.      


Til e-post-adresse 
post.haugalandogsunnhordland@politiet.no :
Politiet i Vindafjord kommune, (Ølen Lensmannskontor, Vindafjord kommune, N-5580 Ølen)
og
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, (Postboks 278, 5501 Haugesund)
og
e-post-adresse post.rogaland@politiet.no :
Politimesteren i Rogaland,
Geir Gudmundsen, Rogaland politidistrikt, (Lagårdsv. 6, 4010 Stavanger. Postboks 240, 4001 Stavanger. Tlf. 51 89 90 00.) 


Fra e-post-adresse hunwww@online.no :
Rune L. Hansen, (Tindeland, 5568 Vikebygd)

          Dato: Tirsdag 02. februar 2010, Tindeland.


Politi-anmeldelse av flere for
grove dokument-forfalskninger, kidnapping og fangehold av barn, m.m.


   Dette er en politi-anmeldelse av flere som over en viss tid har gjort seg skyld i og delaktig og medskyldig i straffbare handlinger overfor særlig meg og mine barn.

   Det dreier seg om flere som skriftlig og muntlig har fremført løgner for myndigheter og andre, og om kidnapping og fangehold av barn, m-m.

   Noe av alt dette har ifra min side tidligere vært politi-anmeldt, uten at dette enda har ført til at de skyldige har blitt stoppet.


   Jeg politi-anmelder med dette særlig den kommunale barnevern-tjenesten i Haugesund og Vindafjord og Fylkesmannen / Fylkesnemnda i Rogaland.
   For ved hus-inkvisisjon, dokumentfalsk, kidnapping og fangehold den 13. og 14. januar 2010 og frem til nu har forbrutt seg mot flere av straffelovens bestemmelser.

   Jeg begjærer de som personlig har misbrukt sin ansvarlighet, stilling, makt og innflytelse i ulovligheter i forbindelse med dette, men også i tidligere og evt. andre forhold i tilknytning eller relasjon til dette, efterforsket og straffeforfulgt.

   Hvem disse personer navnlig er tror jeg det er politiets oppgave å efterforske, men muligvis er politiet selv også involvert og delaktig eller medskyldig i de straffbare / ulovlige forhold. Både politiet og flere til. Kanskje særlig også et nettverk med nøkkel-personer innenfor offentlige myndigheter og byråkrati. Kanskje for eksempel inn under Arbeiderparti-regimets innflytelse. (Noe slikt var tilfelle i Sverige i den såkalte IB-affæren mht. svenske Sosialdemokratene.)

   Efterforskes denne saken vil en uansett samtidig og videre kunne avsløre et yrende mangfold med involverte i ulovlige og straffbare forhold.
   Det dreier seg særlig om falske, ulovlige og straffbare vedtak, dokumentasjoner og forklaringer overfor myndighetene.
   I sammenheng med disse og slikt flere andre ulovligheter og straffbare forhold. Og da kanskje i det heletatt særlig i sammenheng med bortføring og fangehold av barn, gjennomført og forsøkt skjult via særlig dokument-forfalskninger og hvitvasking av løgner fremført for myndigheter og andre. Mange lar seg i slike sammenhenger forlede eller manipulere til slikt.

   Hva som skjedde her hjemme 13. januar 2010 var og er et uttrykk for dette og slikt.
   Frøydis og Stauda, som jeg er far til, er enda bortførte og fangeholdte, fratatt sine mobil-telefoner og krenket, truet og trakassert på kryss og tvers. Under forhold som kan betegnes som særdeles grov tortur.

   Forsøk ifra min og deres søster Idun og flere andre sin side på å komme i kontakt med Frøydis og Stauda har i det heletatt ikke ført frem. Deres mor, Trude Monica Hansen, har muligvis vært i kontakt med de fangeholdte, men hun ble underveis i oppløpet til hva som nu har skjedd delaktig i det kriminelle og gjort til en marionett for de kriminelle. Så også mht. hennes advokat Trond Hjelde i Haugesund. Og da særlig fra omkring tiden hvor hun selv 03.04. 2008 bortførte og fangeholdt barna. Både disse barna og deres søsken har flere ganger siden vært bortførte og fangeholdte, under mishandlende og truende forhold.

   Bortførte fra sin far og sitt hjemsted og sitt liv i alltid stor trivsel, harmoni og glede, om og om igjen med spetakkel til forhold med mistrivsel, mishandling, fangehold, krenkelser, uro og kriminell fremmedgjøring. Fordi en dame ved navn Iren K. Hebnes har stor makt og enorm utrolig frekkhet forsøker å få andre til å tro at barnas omsorgs-forhold hjemme er dårlige, at deres far er psykisk syk og farlig og voldelig og egoistisk og underkuende og at de er isolerte og at de ikke har skole! Og hun med trusler om barnerov klarte å gjøre Trude til sitt middel og sin marionett for barnerov, svik, falskhet og mishandling!

   Oppskriften på barnerov i Norge er veldig enkel. Mye enklere enn jeg hadde trodd. Barnevern-tjenesten hoper sammen et oppkok med frekke løgner og forvridninger som oversendes til Fylkesnemnda, politiet, retten og NAV og evt. andre.
   Oppskriften forutsetter imidlertid som et vilkår at det er nøkkel-personer der som sier ja og ok til Barnevern-tjenestens løgner, sånn at de på det viset optimalt er hvitvasket og viderebragt. Nøkkel-personer som godkjenner og viderefører ulovligheter i form av falsk dokumentasjon og kriminelle ugjerninger. Men verre og vanskeligere er det ikke.
   De nødvendige nøkkel-personene er der, tilstedeværende, beredskapsvillige. Alt fiks ferdig.
   Underveis kan det hele krydres med iscenesettelser, falske politi-anmeldelser, kidnappinger, fangehold, trusler, hysteri, desperasjon, osv. Og da særlig frekk, falsk dokumentasjon og hvitvaskede løgner.
   Enkelt og greit. Alt og det hele - med hensyn til endelig resultat - planlagt og bestemt på forhånd!


   Iren K. Hebnes, er leder for den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord. Hun har vært og er utgangspunktet for omfattende urett som har rammet meg og min familie i fire års tid nu. Hvilket også er kjernen i og årsak til hva som nu har skjedd.
   Hun har ved hjelp ifra visse andre, samt trusler, fremført løgner i form av falsk dokumentasjon om meg og min familie overfor myndigheter og rettsvesen. Hvilket i seg selv er ulovlig og straffbart, men som i konsekvens videre har medført trakassering og terror. Hennes mål og hensikt i dette har vært å ødelegge og å tilintetgjøre meg. Koste hva det koste vil, også med hensyn til barna og andre.
   Med grove trusler og løgner splittet hun underveis også min familie, sånn at min kone, Trude, og to av våre barn, Balder og Gudmund, ble truet og fristet til delaktighet i hennes kriminelle metoder og mål. Og da særlig Trude.
   Og at Trudes advokat, advokat Trond Hjelde i Haugesund skulle vinne saken for Trude ved å vinne saken for Iren K. Hebnes, ved å videreføre Hebnes sine trusler og falske dokumentasjon, gjorde det vanskeligere for oss alle.

   Alt dette har medført at særlig jeg og mine barn er grovt forurettet, og nu gjennom lang tid har vært det.
   Jeg kan punktvis nevne følgende ulovlige, straffbare forhold vi har vært og er utsatt for:
   
   - Jeg og mine barn har grovt og livstruende vært ofre for falsk dokumentasjon og hvitvasking av løgner.
   - Jeg har ulovlig blitt fratatt foreldreansvaret for mine umyndige barn.
   - Barna har gjentagne ganger ulovlig blitt bortførte og fangeholdte og samtidig mishandlet og krenket.
   - Barna har ulovlig blitt holdt borte fra sin skole.
   - Barna har ulovlig blitt holdt borte fra sin far, sitt hjemsted, sin identitet, sin trivsel og sine livsverdier.
   - Jeg og min familie har blitt utsatt for uberettigede, ulovlige trusler, trakassering og terror.
   - Jeg har ulovlig blitt fengslet og forsøkt straffedømt.
   - Jeg og mine barn og vårt hjemsted har vært og er utsatt også for økonomisk trakassering.
   - Jeg har blitt og blir forsøkt ødelagt og tilintetgjort. Og hele vår familie, vårt hjemsted, vår skole, vår identitet, vår integritet, vår trygghet, våre livsverdier - bortimot absolutt alt.
   - Mor til våre barn har med medskyldige og delaktige tilranet seg en falsk familiestand med våre barn, uten barnas far.
   -

   Slik jeg her har forklart det - er det, og jeg håper på myndighetenes hjelp og inngripen i forhold til dette.
   Også sånn at de uhyre skadene og ødeleggelsene som underveis allerede har skjedd optimalt kan snues og vendes til noe bedre, i henhold til lov og rett.

   Alt vår familie flidig og iherdig har investert i og arbeidet med og for og bygd opp gjennom alle våre år går nu trolig ellers tapt og tilintetgjøres, sammen med våre livsverdier, vår integritet og det meste av alt.

---

   Iren K. Hebnes, leder for den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord, er opphavet og kilden til store mengder urett som jeg og mine barn konstant og intenst har vært utsatt for i snart fire år nu.

   Hun har forårsaket og trukket i trådene for uretten.
   Dette har hun gjort ved å misbruke den makt og innflytelse stillingen som leder for den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord har gitt henne.
   Ifra Iren K. Hebnes utgikk løgner om og terror overfor meg og min familie.
   Sine løgner gav hun til navnlig bevislig følgende - her sammenfattet som gruppe A:

   A-001: Politiet i Vindafjord kommune,
   A-002: Privatpraktiserende psykiater Kirsten Vestly i Stavanger,
   A-003: Terje Egil Kleiven, ansatt som lege ved Skjold legekontor i Vindafjord,
   A-004: Fylkesnemnda / Fylkesmannen i Rogaland,
   A-005: Advokat Trond Hjelde i Haugesund,
   A-006: Barnevernvakta i Sør-Hedmark,
   A-007: Barneverntjenesten i Haugesund,

   Hennes løgner ble ukritisk og/eller uansvarlig trodd eller lagt til grunn av disse, med videre terror overfor meg og min familie som konsekvens.

   Hennes løgner om meg og min familie ble ført videre av disse til navnlig bevislig følgende ledd, som ukritisk og/eller uansvarlig tok de til seg - her sammenfattet som gruppe B:

   B-001: Haugaland tingrett,
   B-002: Gulating lagmannsrett,
   B-003: Norges Høyesterett,
   B-004: Helse Fonna, Psykiatrisk avdeling Haugesund sykehus,
   B-005: Helsetilsynet Hordaland,
   B-006: Påtalemyndigheten,

   Via gruppe A og B, i tillegg kanskje også direkte fra henne, ble hennes løgner og terror og de kriminelle konsekvensene av disse ført videre til navnlig bevislig følgende ledd - her sammenfattet som gruppe C:

   C-001: NAV / Trygdeetaten,
   C-002: Skatteetaten / Skattedirektoratet / Folkeregisteret,


   Til gruppe A hører kanskje også følgende: Vindafjord kommune-administrasjon,


   I alt dette har enkelt-personer gjort seg skyld i straffbare forhold. Både innenfor de nevnte grupper, og i tillegg til.
   Enkelt-personer som efter loven skal stilles personlig til ansvar for hva de har gjort av ulovligheter.

   Av enkelt-personer i tillegg til de i gruppene A, B og C vil jeg her nu i første omgang nevne følgende enkelt-personener, her sammenfattet i gruppe D:

   D-001: Trude Monica Hansen, Skoglandsveien 108, 5514 Haugesund. Hun er Rune L. Hansen sin ektefelle, separert.
   D-002: Unn Skjærvik, Trondhjem kommune.
   D-003: Per Schnabel, Vikebygd, Vindafjord kommune.
   D-004: Åse Kristensen, Lygrepollen, Fusa kommune.
   D-005: Familen Aud Signy Jakobsen, tidligere Grue kommune.
   D-006: Balder Skjærvik-Hansen, Skjold, Vindafjord kommune.
   D-007: Gudmund Cusanus Hansen, Haugesund kommune.
   D-008: Jens Tveit, Vikebygd, Vindafjord kommune.
   D-009: Trond Hjelde, advokat, Haugesund kommune.
   D-010:


   Av enkelt-personer innenfor gruppe A ønsker jeg her nu særlig og foreløbig å navngi følgende - gruppert som AA:

   AA-001-001-: Innenfor Politiet i Vindafjord - Politioverbetjent Arild Austrheim (AA-001-001), Lensmann I. Gjærde (AA-001-002),
   AA-004-001-:
Innenfor Fylkesnemnda i Rogaland - fylkesnemndsleder Tom B. Danielsen (AA-004-001), Thor Brunvær, fagkyndig medlem i Fylkesnemnda som spesialpedagog (AA-004-002), Solfrid Larsen, fagkyndig medlem i Fylkesnemnda som psykiater (AA-004-003), Britt Bjoland Lode, alminnelig medlem i Fylkesnemnda (AA-004-004), fylkesnemndsleder Alexander Schønemann (AA-004-005),
   AA-007-001-: Innenfor barneverntjenesten i Haugesund kommune - barnevernleder Liv Kjersti Kvalevaag (AA-007-001), saksbehandler Peer Cato Sjursen (AA-007-002),


   
Av enkelt-personer innenfor gruppe B ønsker jeg her nu særlig og foreløbig å navngi følgende - gruppert som BB:

   BB-001-001-: Innenfor Haugaland tingrett - dommer Helga Hågenvik (BB-001-001),
dommerfullmektig Rannveig Gramstad (BB-001-002), dommer Arne Vikse (BB-001-003), 
   BB-002-001-: 
Innenfor Gulating lagmannsrett - dommer Berit Moldskred Mo (BB-002-001), dommer Ingrid Kjeldstad Gullaksen (BB-002-002), dommer Magni Elsheim (BB-002-003),
   BB-003-001-: Innenfor Norges Høyesterett - dommer 
Karin M. Bruzelius (BB-003-001), dommer Liv Gjølstad (BB-003-002), dommer Bergljot Webster (BB-003-003),
   BB-004-001-: Innenfor Helse Fonna, Psykiatrisk avdeling Haugesund sykehus -
   BB-005-001-: Innenfor Helsetilsynet Hordaland -
   BB-006-001-: Innenfor
Påtalemyndigheten -


   Av enkelt-personer innenfor gruppe C ønsker jeg her nu særlig og foreløbig å navngi følgende - gruppert som CC:

   CC-001-001-: Innenfor
NAV / Trygdeetaten - saksbehandler Thea Birkeland (CC-001-001), 
   CC-002-001-: Innenfor Skatteetaten / Skattedirektoratet / Folkeregisteret -  (CC-002-001), Harald Hammer, underdirektør
rettsavdelingen Skattedirektoratet (CC-002-001),


   Denne oversikten er enda underveis og uferdig, men vet jeg likevel kan være til god hjelp i efterforskningen av saks-komplekset.

---

   Jeg finner meg ikke i å bli fratatt foreldre-ansvaret for mine barn.
   Jeg finner meg ikke i at mine barn fangeholdes.
   Jeg finner meg ikke i at mine barn kidnappes - om og om igjen.
   Jeg finner meg ikke i at mine barn frarøves sin far, sitt hjemsted, sin identitet, sin integritet, sin trivsel, sine livsverdier, sin skole, sin trygghet, etc.
   Jeg finner meg ikke i at jeg og mine barn frarøves hverandre.
   Jeg finner meg ikke i at mine barn eller min familie trakasseres og terroriseres.
   Jeg finner meg ikke i at jeg eller min familie frarøves livets rett.
   Selvfølgelig ikke.

   Slikt noe er det ingen berettiget eller lovlig begrunnelse for.
   Slikt noe er så kriminelt som noe kriminelt kan bli.

   Jeg hverken har vært eller er eller har gjort noe som helst av det negative som Iren K. Hebnes eller andre sier eller tror!
   Ikke det minste som helst av noe av det.
   Deres svertinger, løgner, iscenesettelser, påstander og synsing, forvridninger eller mistanker har absolutt ingenting som helst med meg å gjøre!
   Har jeg her nu sagt det presist og bastant nok?
   Er det noen som enda ikke skjønner hva jeg og mine vitner og beviser sier og vil ha sagt?
   Det er som jeg om og om igjen siden begynnelsen har sagt endog lett solid og grundig å motbevise alt og ethvert av det negative som har blitt sagt om eller vedrørende meg!
   Og jeg gjentar:

   Jeg hverken har vært eller er eller har gjort noe som helst av det negative som Iren K. Hebnes eller andre sier eller tror!
   Ikke det minste som helst av noe av det.
   Deres svertinger, løgner, iscenesettelser, påstander og synsing, forvridninger eller mistanker har absolutt ingenting som helst med meg å gjøre!
   Har jeg her nu sagt det presist og bastant nok?
   Er det noen som enda ikke skjønner hva jeg og mine vitner og beviser sier og vil ha sagt?
   Det er som jeg om og om igjen siden begynnelsen har sagt endog lett solid og grundig å motbevise alt og ethvert av det negative som har blitt sagt om eller vedrørende meg!


   Det er så absolutt ikke min feil eller mitt ansvar at Iren K. Hebnes eller andre fremmer løgner, synsing eller mistenkeliggjøring om meg og min familie!
   At andre igjen tror på det eller later som de tror på det er heller ikke mitt ansvar.
   Jeg sier ifra om det både muntlig og skriftlig. 
   Det er ikke jeg som har forårsaket noe som helst av det negative som har skjedd!
   Jeg forholder meg konsekvent og naturlig anstendig, hensynsfull, saklig, åpenhjertig, mild, lovlydig, redelig, ydmyk, snill, reflektert og ansvarlig i forhold til det alt. Langt mere og bedre enn de fleste.
   Det er ikke jeg som har gjort noe som helst galt.

   Hvis en tror på noe som helst av hva Iren K. Hebnes, Trude og deres medskyldige har sagt og sier om meg og vår familie så er en grundig på feil spor!

---

   Alt dette er imidlertid forhold som politiet kan efterforske og nøste opp i. Jeg stiller meg efter evne i så måte til disposjon, og ønsker å bistå så godt jeg kan.

   Frøydis og Stauda har nok mye å fortelle offentligheten og norske myndigheter når de slipper fri fra fangenskapet. Resten av barna også - de som nu er i Skoglandsveien.
   Hvis de slipper løs.

   Av de straffbare forhold jeg refererer til og oppfatter det som det er snakk om kan, kan blandt annet og følgende i forhold til lovens bestemmelser her nu nevnes:
   Dette vil jeg efter hvert om nødvendig komme tilbake til.

   Beviser er det efter min oppfatning i det heletatt nu mange av, og jeg kan og vil her nu først vedlegge diverse i tilknytning til hva som nu senest siden 13.01. 2010 har skjedd.
   Blandt annet klager og protester fra både meg og min advokat og Frøydis sin advokat - og flere. Det er iøvrig mange flere som også ønsker å protestere. Mildt sagt.
   Se vedlagte vedlegg.

   Jeg oversender altså nu samtidig og videre dokumentasjon til opplysning av saken. Av praktiske hensyn pr. e-post.

   Jeg oversender hermed denne politi-anmeldelse pr. e-post, og vil i forhold til denne min politi-anmeldelse forsøke å være hjelpende og å stå til disposisjon så godt jeg evner og har mulighet for.


   For enkelhets skyld og bedre gjenkjennelse av saken betegner jeg i så måte saken som Rune-saken.
   

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   tirsdag 02. februar 2010, Tindeland


Kopi pr. e-post til:

- Min advokat, advokat Tone Thingvold,
e-post: tone@torstrup.no -  mob-tlf. 9209 2447, Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld, St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger, Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger. Tlf. 51 84 47 70. Telefax 51 84 47 71.

- Frøydis sin advokat, advokat Lill Hege Furulund Høimyr, e-post: lh@advokat-hoimyr.no -  mob-tlf. 93 05 16 16. Advokatfirmaet Høimyr, Karenslyst Allè 8 B,0278 Oslo. Tlf. 23120635 (direkte). Telefax 23120510.
E post: post@advokat-hoimyr.no ---