-- 20100211-fra-Sosial-tjenesten-Vindafjord-til-RLH.html            --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Ankom i posten 15.02. 2010.        


Ikkje offentleg          

Fra:
Sosialtenesta,
Vindafjord kommune

Til:
Hansen, Rune Leander
Årvik,
5568 Vikebygd


Søknad av:         Arkiv: 10/81 - 3 / 10/81   Saksbehandler: HEV     Dato:  11.02.2010


Melding om vedtak


Krisehjelp, stønad til reprasjon av vaskemaskin og stige til tak
Hansen, Rune Leander, født: 06. 12. 1955


Bakgrunn for saka:
Søkjar er separert og bu på eit gardsbruk i Vikebygd. Søkjar har 7 barn som for tida ikkje bur hjå far. Søkjar er inne i ein vanskeleg livsituasjon der borna han er blitt tatt frå han, han har politi annmeldt aktørane som har henta borna. Søkjar søkjer om krisehjelp fram til han får trygd, då han ikkje har pengar til det aller nødvendigaste. Søkjar har uføretrygd som si inntekt og har ikkje pengar til uføresette. Han seier vaskemaskinen er gått sundt og at feiaren seier han må få ein stige på taket elles så får han forbod mot å fyre med ved.

Vedtak:

Med heimel i Lov om sosiale tenester § 5-1 vert det vedteke følgjande:

1. Krisehjelp med 1200,00,- per månad for perioden 11.02.2010 til 12.02.2010.
Pengane vert utbetalt til  søkjar - sin konto: 35352062357.
Budsjettpost:  14710 1415 2810

Med heimel i Lov om sosiale tenester § 5-2 vert det vedteke følgjande:

2. stønad til reperasjon av vaskemaskin med inntil kr. 3000,00,- per månad for perioden 11.02.2010 til 12.02.2010.
Vert utbetalt etter rekning
Budsjettpost: 14710 1415 2810  

3. Støtte til kjøp av stige til taket inntil med kr. 5500,00,- per månad for perioden 11.02.2010 til 12.02.2010.
Vert utbetalt etter rekning
Budsjettpost:  14710 1415 2810

Vilkår:
I følgje Lov om sosiale tenestar § 5-3 kan det stillast vilkår for ytingar. Desse vilkåra pliktar søkjar å følgje opp. Manglande oppfølging av vilkåra kan mellom anna få konsekvensar i form av stopp eller reduksjon av sosialhjelp.

Sosialavdelinga gjer krav i stønad frå NAV for same periode og same formål som det er utbetalt økonomisk sosialhjelp.


Til søkjar vert det stilt følgjande vilkår:
*  Ved endringar i inntekt, formue, butilhøve, sivil status og liknande, pliktar søkjar straks å gje melding til sosialtenesta.
*  Det vert sett som vilkår at du sender meldekort når du er arbeidsledig, og at du tar imot arbeid / kurs som NAV tilbyr
*  Søkjar pliktar å møte til avtalte samtalar ved sosialtenesta.
*  Søkjar skal sette fram søknad om bustønad, samt skrive under på transporterklæring, jf. Husbankloven § 23.
*  Rekning på reperasjon på vaskemaskin
*  Dokumentasjon frå feier at det er nødvendig med stige og rekning på stigen


Vurdering:
Nav Vindafjord ser det som rett å kunne yte krisehjelp, hjelp til stønad til reperasjon av vaskemaskin og stige då søkjar slit økonomisk og er for tida i ein vanskeleg livsituasjon.
Klagerett:
Dette vedtaket kan du klaga på. Klagefrist er tre veker. Klage vert å senda Nav Vindafjord, sosialavdeling, POSTBOKS 3, 5589 Sandeid. Klagen vert endeleg avgjort av Fylkesmannen dersom kommunen opprettheld sitt vedtak. Sosialavdelinga kan hjelpa deg å skriva klagen.Sandeid, 11.02.2010


Laila Thorsen                                           Heidi Hansine Wika Vinnes   ( + underskrift )
Leiar NAV                                               Sosialkonsulent

Adresse:
Sosialtenesta Vindafjord kommune,
Postboks 3, 5589 Sandeid.
Besøksadresse: Helgevoldgården Sandeid.
Telefon: 815 81 000. Faks: 520 48 711. E-post:  nav.kundesenter.rogaland@nav.no

---