-- 20100317-fra-NAV-Vindafjord-Vedtak-300-kr.html            --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html  ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:  Dette Vedtak datert 17.03. 2010 ankom pr. post 18.03. 2010. Vedtaket - "Melding om vedtak" - går ut på at jeg utbetales kr. 300,- til bensin. Det står ingenting om min øvrige samtidige henvendelse om økonomisk hjelp. 


Ikkje offentleg          

Fra:
NAV Vindafjord,
Sosial,
Vindafjord kommune

Til:
Hansen, Rune Leander
Årvik,
5568 Vikebygd


Søknad av:         Arkiv: 10/125 - 3 / 10/125   Saksbehandler: HEV     Dato:  17.03.2010


Melding om vedtak


Krisehjelp
Hansen, Rune Leander, født: 06. 12. 1955


Bakgrunn for saka:
Søkjar er separert og bu på eit gardsbruk i Vikebygd. Søkjar har 7 barn som for tida ikkje bur hjå far. Søkjar er inne i ein vanskeleg livsituasjon der borna han er blitt tatt frå han, han har politi annmeldt aktørane som har henta borna. Søkjar søkjer om pengar til bensin då han ikkje har pengar på konto til dette. Han har gitt melding om at han skal til Haugesund til politiet og til politiet i Vindafjord i veka og har ikkje bensin på bilen.

Vedtak:

Med heimel i Lov om sosiale tenester § 18 vert det vedteke følgjande:

1. Krisehjelp med kr. 300,00,- per månad for perioden 16.03.2010 til 31.03.2010.
Pengane vert utbetalt til  søkjar - sin konto: 35352062357.
Budsjettpost:  14710 1415 2810Vilkår:
I følgje Lov om sosiale tenestar § 5-3 kan det stillast vilkår for ytingar. Desse vilkåra pliktar søkjar å følgje opp. Manglande oppfølging av vilkåra kan mellom anna få konsekvensar i form av stopp eller reduksjon av sosialhjelp.

Sosialavdelinga gjer krav i stønad frå NAV for same periode og same formål som det er utbetalt økonomisk sosialhjelp.


Til søkjar vert det stilt følgjande vilkår:
*  Ved endringar i inntekt, formue, butilhøve, sivil status og liknande, pliktar søkjar straks å gje melding til sosialtenesta.
*  Det vert sett som vilkår at du sender meldekort når du er arbeidsledig, og at du tar imot arbeid / kurs som NAV tilbyr
*  Søkjar pliktar å møte til avtalte samtalar ved sosialtenesta.
*  Søkjar skal sette fram søknad om bustønad, samt skrive under på transporterklæring, jf. Husbankloven § 23.


Vurdering:
Nav Vindafjord ser det som rett å kunne yte økonomisk hjelp med bensin til søkjar slik at søkjar kan koma til møta som er i denne veka.
Klagerett:
Dette vedtaket kan du klaga på. Klagefrist er tre veker. Klage vert å senda Nav Vindafjord, sosialavdeling, POSTBOKS 3, 5589 Sandeid. Klagen vert endeleg avgjort av Fylkesmannen dersom kommunen opprettheld sitt vedtak. Sosialavdelinga kan hjelpa deg å skriva klagen.Sandeid, 17.03.2010


Laila Thorsen                                           Heidi Hansine Wika Vinnes   ( + underskrift )
Leiar NAV                                               Sosialkonsulent

Adresse:
Sosialtenesta Vindafjord kommune,
Postboks 3, 5589 Sandeid.
Besøksadresse: Helgevoldgården Sandeid.
Telefon: 815 81 000. Faks: 520 48 711. E-post:  nav.kundesenter.rogaland@nav.no

---