-- 20100613-Bemerkning-til-Hoyesterett-fra-RLH.html                   --- BREVENE ( intern ) ---

RLH: Dette brev avsendes tidlig 13.06. 2010 pr. e-post.  


Til
pr. e-post:

Gulating lagmannsrett,
e-post:
 gulating.lagmannsrett@domstol.no  
og Norges Høyesterett, e-post: post@hoyesterett.no

Fra:
Rune L. Hansen, e-post: hunwww@online.no 
Tindeland,
5568 Vikebygd
Dato: søndag 13.06. 2010, Vikebygd.                  

 
Til Norges Høyesterett,
følgende bemerkninger fra Rune L. Hansen
til advokat Hjeldes tilsvar datert 09.06. 2010 til Norges Høyesterett

Ang. sak: Gulating lagmannsrett nr. 10-010785ASK-GULA/AVD2.

Ankende part:          Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd.
Prosessfullmektig:    Selvprosederende.

Ankemotpart:          Trude Monica Hansen, Skoglandsvn. 108, 5514 Haugesund.
Prosessfullmektig:    Advokat Trond Hjelde, Postboks 267, 5501 Haugesund.

* * *

   Jeg henviser til advokat Trond Hjeldes tilsvar datert 09.06. 2010, som jeg pr. post datert 11.06. 2010 fra Gulating lagmannsrett mottok i går.

   Advokat Hjelde fremsetter i sitt Tilsvar til Høyesterett påstander som ikke engang er for synsing å regne, men som er påstander hengende i løse luften uten henvisning til annet enn hva han ønske-tenker. Uten henvisning til konkrete faktiske eller sanne forhold. At jeg i mine ankeskriv henviser til konkrete faktiske og sanne forhold som er av vesentlig betydning i saks-komplekset, men som han ikke ønsker oppmerksomhet på karakteriserer han uten henvisning til de faktiske forhold som "utfall, sjikaneringer m.v.". Likeså er i det heletatt retts-behandling av saks-komplekset uønsket av ham og forsøker han om og om igjen blandt annet å bagatellisere for å hindre. Samtidig som hans metode ledd for ledd om og om igjen siden begynnelsen har vært at bare et saksfremlegg fra barneverntjenesten i Vindafjord kommune ved Iren K. Hebnes datert 13.12. 2007 for fylkesnemnden i Rogaland skal være basis, ha betydning, vekt og relevans. At han med det saksfremlegget ukritisk har blitt trodd og hørt i så måte har vært og er skremmende og ødeleggende for nærsagt alle involverte og angjeldende, ikke minst barna, hvilket er meget av saks-kompleksets kjerne, samtidig med særdeles mange brudd på Menneskerettsloven bestemmelser og straffbare brudd på Straffelovens bestemmelser i kombinasjon med tilhørende sentralt frekke usanne påstander og mangel på troverdighet ifra dette som han representerer. Skal fylkesnemnda, retten og påtale-myndighetene ukritisk basere seg på frekk løgn, selvtekt og iscenesettelser som gjentaes og hvitvaskes og refereres til ledd for ledd, i kombinasjon med pågående på kryss og tvers underliggende trusler og kriminelle ugjerninger, uten at hva ofrene sier blir estimert eller undersøkt eller argumentert, da blir retten urett. Trusler, selvtekt og falsk dokumentasjon har vært og er det eneste advokat Hjelde har hatt å fare med i dette saks-komplekset, endog ikke minst i forhold til barna og sin egen klient. Hvilket jeg og de fleste og beste vitner og beviser fortløpende i hele saks-komplekset overdådig og solid har henvist til og stadfestet. Jeg farer ikke med påstander hengende i løse luften eller i løgn, selvtekt, terror og iscenesettelser. Det, og ingenting annet, gjør advokat Hjelde og den såkalte barnevern-tjenesten med Iren K. Hebnes i spissen som han har snakket efter munnen på for derigjennom å liksom vinne frem for sin klient, med alle midler, koste hva det koste vil. Han har sånn sett på alle vis vært fullstendig hensynsløs, i tråd med den kriminelle vilje og plan som utgikk fra Iren K. Hebnes. Trusler, trakassering og videre kriminelle ugjerninger har han ført i regi og gjort seg til talsmann for og selv på det groveste fremmet endog direkte overfor barna og sin egen klient. Dette er fakta og faktiske forhold. Hverken synsing, teori, sjikane eller utfall.

   Det nevnte 
saksfremlegget fra barneverntjenesten i Vindafjord kommune ved Iren K. Hebnes datert 13.12. 2007 for fylkesnemnden i Rogaland, baserer seg på særdeles selektiv og selektert synsing og frekke løgner og forvridninger som i det vesentlige går ut på følgende tre punkter: 1 - at far (undertegnede) er psykisk syk og ingen omsorgsevne har for barn  2 - at far er voldelig og undertrykkende, og  3 - at barna ingen skole har hjemme hos far.
   Disse påstander forsøker advokat Hjelde og den såkalte barnevern-tjenesten med Iren K. Hebnes i spissen med alle midler å støtte opp om og å videreføre for å vinne frem i saken, som de anser å handle om å til-intetgjøre far. Hvilket det har vært hele veien ifra begynnelsen. At underveis i saks-komplekset nokså overdådig og solid påstandene fra Iren K. Hebnes har vist seg å ikke være sanne har han hverken besvart med besinnelse, samvittighet eller beklagelse, men tvert om med videre trusler, iscenesettelser og falske påstander.
   At bunnen og realitetsverdien i alle hans påstander underveis i saks-komplekset overfor representantene for myndighetene, så som fylkesnemnda og retten, har gått i oppløsning har han taklet på det vis at han til stadighet videre refererer til ukritisk hvitvaskede forutgående ledd, så som bevis og referanse. For i hensynsløs frekkhet igjen å få hvitvasket i enda et ledd. Troverdighet eller hensyn til mennesker, lov og rett synes som å ikke spille noen som helst rolle for ham. Frekkhet med underliggende pågående trusler, trakassering, iscenesettelser og selvtekt synes å være det han satser på.
   Hva barna og hans egen klient har sagt og sier, samt vitner og solide beviser, vil han ikke skal estimeres eller fremkomme. Altså hverken hva gjelder de vektige og viktige vitnemålene fra dr. Tunesvik, barna, nære og uhildede vitner, lyd-opptak, overdådig med dokumentasjon og så meget forskjellig - som avslører det hele så som en kjetter-prosess overfor far og et grøsselig pågående justismord overfor far, barna og familie. Ikke engang den rettskraftige dommen fra Haugaland tingrett 08.05. 2009 saksnr.
08-081491TVI-HAUG respekterer han eller betyr noe som helst alvorlig for ham.

   De omfattende og mange alvorlige grove brudd på Menneskerettslovens og Straffelovens bestemmelser han og hva han representerer står for er uhyrlige til i det perverse, - og så snakker han i tråd med sin frekkhet overfor Høyesterett om sjikane, utfall og rettergangsbot!
   Retten bør i steden få snakket med og estimert de angjeldende barna, samt sett nærmere på konsekvensene hva som hittil underveis i dette saks-komplekset har medført - og videre medfører.
   Samt besørge advokat Hjelde og de kriminelle straffeforfulgt.
   De fem yngste av mine barn har nu ikke, hverken direkte eller indirekte, sett eller hatt kontakt med sin far siden 21.10. 2008, og er snart ikke mere fars barn. Og Frøydis og Stauda, de to eldste av de 7 angjeldende, har siden 13.01. 2010 i likhet med de 5 yngre vært frarøvet sin far, hjemsted, skole, trivsel, velbefinnende, integritet, livsverdier og identitet, samt kontakt og samvær. De alle under konstant pågående trakassering, knebling og trusler. Og alle vil de fortsatt mest av alt i verden bare hjem igjen! Samtidig med at til-intetgjørelsen av deres far og hjemsted og utplyndringen av deres liv og fremtid fortsetter og tilstrammes stadig mere og mere.
   To saklige brev til advokat Hjelde efterfølgende hverandre avsendt fra min advokat Tone Linn Thingvold som viderefører tidligere flere fremstøt fra min side for å tilordne samvær, nu slik bestemt av den nevnte rettskraftige dommen datert 08.05. 2009 fra Haugaland tingrett, blir heller ikke engang besvart av advokat Hjelde. Alt og det hele fra advokat Hjelde sin side har fra begynnelsen vært gjennomsyret av slikt og det nevnte. Min tillit til lov og rett, min og barnas og involverte sin tålmodighet, åpenhet, sindighet og redelighet, og våre rettigheter har hittil gjennomgående og fullstendig av frekkhet og urett blitt mishandlet. Kanskje endog mest av alt på grunn av advokat Hjelde.

   Det forekommer i det heletatt meg og flere til, deriblandt de angjeldende barna, underlig forskrudd at retten gjennomgående i saks-komplekset hittil ikke har vist interesse for å få avkreftet eller bekreftet eller hensynta de aller mest vesentligste saks-forhold eller påstander.
   Fullstendig ukritisk og automatisk, diskriminerende, ensidig og trakasserende blir i steden alt og ethvert hint som er i tråd med Iren K. Hebnes sitt nevnte saksfremlegg datert 13.12. 2007, sine trusler, unnlatelser og altomfattende løgner til tross, tatt for gitt og lagt til grunn. Å se hva som egentlig har skjedd og foregår og nu enda videre har skjedd og skjer er ikke egentlig særlig vanskelig, i og med at det foreligger så overdådig mye dokumentasjon, bevitnelser og bevis i saks-komplekset, men unnlates utrolig nok hittil av retten. Mon tro om det er fordi det gikk så meget forhastede slutninger og prestisje i saken, eller om det har andre grunner.
   Skal det og må det virkelig i forhold til retten være så vanskelig å komme frem til håndhevelse av lov og rett, menneskelighet og anstendighet?
   Er det bare frekkhet, løgn og terror som når frem?
   Med hvilken rett er det vel jeg og mine barn og lov og rett så konsekvent fullstendig mishandles og utplyndres?
   Og hva er det vel som eventuelt gjør det så vanskelig for retten å unngå slik urett?

   Jeg antar det fremgår av hva jeg her nu har sagt hvorfor jeg umiddelbart ville gi disse åpenhjertige bemerkninger til advokat Hjeldes tilsvar datert 09.06. 2010 til Norges Høyesterett. Disse mine bemerkninger er muligvis ufullstendige, men slik jeg ser det berettigede og på sin plass hørende med.


   Med beste hilsen fra

   Rune L. Hansen


Samtidig kopi pr. e-post til:

-- Advokat Trond Hjelde (Trude sin advokat)
-- Advokat Tone Linn Thingvold (Undertegnede sin advokat i aspekter av saks-komplekset)
-- Adv. Lill Hege Furulund Høimyr (Felles datter Frøydis, 16 år, sin advokat)

---