-- 20150407-til-SI-fra-RLH.html   --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern )

RLH: Avsender dette brevet tidlig morgen tirsdag 07. april 
2015, kun pr. e-post (pga av mangel på ressurser). 
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. 


Til: 
Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sismo.no  
   & Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no  
   & Politi & Justis-departementet, e-post: justis@stortinget.no & postmottak@jd.dep.no
   & Haugaland tingrett, e-post: haugaland.tingrett@domstol.no 
   & Høyesteretts kontor, e-post: post@hoyesterett.no
   & Domstolforvaltningen, e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no
 

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Tirsdag 07. april 2015, Tindeland, Vikebygd

   Angående blandt annet penge-krav og politi-anmeldelsen 

   Jeg henviser igjen til vår brev-korrespondanse ogmin politi-anmeldelse. Det brevet jeg nu skriver inngår også i disse. (Linker til disse øverst på denne side.) Deriblandt mitt brev til SI datert 07.01. 2015 ( ekstern ) og SI sitt brev til meg datert 09.03. 2015 ( ekstern ) og 13.02. 2015 ( ekstern ).

   Av brevet datert 13.02. 2015 fra SI fremgår at SI er kjent med innholdet i rettsbehandlingen angående de siste penge-krav som via SI fremsettes overfor meg. Dessuten skriver SI at jeg "kan i utgangspunktet ikke klage eller anke over dommer som er rettskraftige. En rettskraftig dom kan i utgangspunktet kun angripes ved å begjære saken gjenåpnet."

   Til dette er å si at SI ulovlig og straffbart viderefører og fremmer ulovlige penge-krav overfor meg. Pengekravene og rettsbehandlingen forbryter seg mot flere av mine menneske-rettigheter og borgerlige rettigheter. Hvilket jeg har gjort oppmerksom på. Deriblandt Menneskerettsloven V1&2 (EMK / ECHR) Art 6 (Retten til en rettferdig rettergang) angående mine borgerlige rettigheter og plikter. Og Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) Art 11 p1: "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet." Og blandt annet Straffeloven § 27 og § 111 og § 123.

   SI og norske myndighets-instanser er gjort oppmerksom på og vitende om at et mangfold av mine menneske-rettigheter er krenket og til tross for blandt annet min politi-anmeldelse ulovlig ikke er rettsbehandlet.
   Også hva angår de angjeldende penge-krav og den fraværende rettsbehandling av de.
   SI kan ikke berettiget påstå at de angjeldende penge-krav og dommer er rettskraftige. SI er vitende om at de ikke er hverken rettsbehandlet eller lovlig begrunnet.
   
   Blandt annet Norges Grunnlov § 110c har lovbestemt at: "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."
   SI representerer også statens myndigheter og er lovforpliktet også av dette.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   Tirsdag 07. april 2015, Vikebygd

---
---