HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - på Internett - Nyh9709.htm

NYHETER 1997, SEPTEMBER /

Presseklipp etc.


HUNs FRONT-SIDE | NYHETER | ANNET | DAGEN OG NUET NU | DEBATT | GJESTEBOK | HJELPER1 | HUNs BARNE-SIDER | HUV

| NOTATER | OPPSLAGSTAVLE | HUNs VISITT-KORT | HDA-09, 1997 | HDA | THE END |


- 01.09. 1997, Dagen, s. 2 / skjemavelde / mening, mandag : 
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Saboterer kampen mot skjemaveldet

Av Anita Apelthun Sæle, stortingsrepresentant KrF.

          Ei viktig målsetting i Strategisk Næringsplan for Hordaland, er å redusere skjemaveldet. Og det er det sanneleg trong for.
          For staten har ikkje magemål når det gjeld byråkratiske krav og påbod. Til dømes møter småbedriftseigarane eit kaotisk system der støtteordningar for heile 8 milliardar er fordelt på 514 forskjellige støtteordningar. Så uoversiktleg er ordningane, at småbedriftene ikkje kjem gjennom, og fleire hundre millionar står ubrukt.
          No har regjeringa laga nye forskrifter til endringar i bygningslova. Frå 1. januar 1998 kan du ikkje sjølv levere inn byggjesøknad. Sjølv ikkje for garasje eller naust. Du må engasjere ein
          - Ansvarleg søkjar
          - Ansvarleg prosjekterande
          - Ansvarleg samordnar
          - Ansvarleg utførande
          - Ansvarleg kontrollerande for prosjektering, utføring og sluttkontroll.
          Regelverket (forskriftene) er enormt omfattande og komplisert. Og konklusjonen er at eigeninnsats er vanskeleg. For å byggjemelde og byggje ditt eige naust må du engasjere eit firma som er godkjent i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret.
          Kristeleg Folkeparti vil naturlegvis ha kvalitetssikring. Og vi godtek ikkje svart arbeid. Men vi vil absolutt ikkje ha eit enormt byråkratisk kontrollerande system som knuser all eigeninnsats og som fordyrar heim og eigedom med mange tusen. Med regjeringas nye forskrifter til bygningslova er medisinen blitt meir drepande enn sjukdomen.
          Vi må ta kampen mot at dei nye forskriftene skal setjast ut i livet. Den verste byråkrati-utbyggjinga i Norge etter krigen, har ikkje vore til handsaming i Stortinget.
          Ja til kvalitetssikring, nei til meir skjemavelde, byråkrati og umyndiggjering av den enkelte. Det er løysinga. Etter alle fagre løfter om forenkling av skjemaveldet, kjem det med desse forskriftene til bygningslova dettande ned ei mangedobling av det. Det trengs ny politisk kurs som forenklar, ikkje forvanskar kvardagen for dei som ønskjer å byggje i Norge.

***


- 02.09. 1997, Dagen, s. 6 / nyheter, tirsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Orienteringsmøte med Straume og Beck gav ringvirkninger: 

100 barn får hjemmeundervisning

          - Etter hjemmeundervisningsmøtet på Tana turisthotell før helga har nå antallet barn som har hjemmeundervisning i Tana økt fra 12 til ca. 100, sier aksjonsleder Jan Olsen.

Av SVEIN VILLY SANDNES.

          TRONDHEIM / TANA: Før helga var det 12 elever i Tana kommune som var i streik kombinert med hjemmeundervisning på grunn av obligatorisk samisk læreplan i kommunen. De tre skolekretsene Boftsa, Seida og Austertana har tilsammen cirka 400 elever og cirka 100 av disse startet i går streik kombinert med hjemmeundervisning. På Austertana skole var oppslutningen størst - her møtte 10 av de 56 elevene mandag morgen. Aksjonsleder Jan Olsen opplyser til Dagen at det stadig er nye foreldre som slutter seg til aksjonen, og at antallet hjemmeundervisningsbarn ventes å bli enda større utover uken.

Brev til foreldrene

          Fredag gikk skolekontoret i Tana ut med brev til samtlige foreldre som hadde tatt barna ut i hjemmeundervisning. I brevet bes foreldrene innen 3. september om å legge fram en skisse om hvordan hjemmeundervisningen skal foregå samt de kvalifikasjoner som de har for undervisning av egne barn. Først etter at skissen er innlevert og drøftet med kommunen, vil lærebøkene bli utlevert.
          - Brevet er et klart tilbaketog i forhold til den skremselspropaganda som foreldrene i Tana nylig har vært utsatt for fra myndighetene. I brevet av 29. august står det ikke noe om at barn i hjemmeundervisning må bruke samisk læreplan. Alle antydninger om ulovlig aksjon og strafferettslig ansvar osv. er borte, sier førsteamanuensis Christian W. Beck ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo og fortsetter:
          - Det som nå står igjen, er at de krever at foreldrene må vise at de er kompetente og at de må legge fram en skisse av en plan for å få skolebøker utlevert.
          - Dette er brudd på norsk lov. Tana kommune bryter norsk lov når barna ikke får skolebøker. Det er vanskelig å drive god undervisning uten lærebøker - og etter grunnskoleloven plikter kommunen å sørge for at undervisningen blir best mulig. Når barna ikke får lærebøker, gjør kommunen det motsatte - de motarbeider den best mulige undervisning, sier Christian W. Beck.

Kompetanse

          - Hva med kompetansespørsmålet?
          - Kompetansespørsmålet er i mange kommuner løst ved at foreldrene viser realkompetanse ved at hjemmeundervisningen går bra, noe departementet har sluttet seg til. Spørsmålet om plan i forbindelse med hjemmeundervisningen løses i de fleste kommuner i forbindelse med tilsynet, sier Christian W. Beck.

---

BILDE (to, s/h), med tekst: VIND I SEILENE: Hjemmeundervisningen i Tana fikk skikkelig vind i seilene etter besøket av høyskolelektor Marta Straume og førsteamanuensis Christian W. Beck før helga. Cirka 100 barn er nå tatt ut i streik / hjemmeundervisning. FOTO: DAGEN-ARKIV.

---

***


- 03.09. 1997, Dagen, s. 6 / nyheter, onsdag : 
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Jon Lilletun om den siste utviklingen i Tana-saken: 

Ønsker venteår for samisk læreplan

          - Den sterke motstanden mot samisk læreplan i Tana kommune gjør at det må innføres et venteår der partene kommer sammen for å samtale om hvordan problemene kan løses, sier Jon Lilletun (KrF).

Av SVEIN VILLY SANDNES

          TRONDHEIM: Leder for Kirke-, Utdannings- og Forskningskomiteen på Stortinget, Jon Lilletun, legger ikke skjul på at det er en ulykkelig situasjon som har oppstått i Tana.
          - Begrunnelsen for samisk læreplan er å gjøre rett igjen den urett som er gjort mot samiske barn gjennom veldig mange år, hvor de ikke bare har fått dårlig undervisning, men der en har nektet barn å bruke samisk språk. Derfor er det ikke tvil om at departementet har hjemmel i Stortingets vedtak for det de har gjort, sier Lilletun og fortsetter:

Uklok opptreden

          - Når det er sagt, må jeg si at denne saken er taklet på en veldig uklok måte fra skolemyndighetenes side. For skolen skal hjelpe foreldrene i oppdragelsen av sine barn, og da må en opprette en dialog med foreldrene. Det virker som om dette ikke har skjedd i det hele tatt ut fra de henvendelsene jeg har fått.
          - Løsningen er å utsette reformen et år og satse på et venteår når man oppdaget den meget sterke motstanden. Dette venteåret kunne de to skolekretsene med flertall for samisk hatt samisk læreplan, og de tre skolekretsene med flertall for nasjonal læreplan hatt nasjonal læreplan. I løpet av dette året kunne man ha brukt tid til å finne fram til en minnelig ordning. Etter mitt syn burde det fortsatt være muligheter for et slikt forlik, sier Lilletun.
          - Jeg opplever det slik at det ikke er den enorme interesse for hjemmeundervisning som er drivkraften bak når foreldrene til 100 barn nå har tatt barna ut av skolen i Tana, men en sterk motstand mot samisk læreplan, sier Lilletun.

Skolebøkene

          - Skolemyndighetene i Tana nekter å gi foreldrene lærebøker før de har lagt fram en skisse til en plan for hjemmeundervisningen og har presentert for kommunen hvilke kvalifikasjoner de har for å undervise barna. Gjør skolemyndighetene etter ditt syn rett når de holder tilbake skolebøkene på denne måten?
          - Nei, skolebøkene må omgående og uten de to nevnte kravene overbringes til barna. Det er tilsynet som gjennom tilsynsordningen skal følge med familiene og finne ut hvordan hjemmeundervisningen går. Derfor er det viktig at skolemyndighetene omgående videresender skolebøkene til de foreldrene som velger hjemmeundervisning, slik at foreldre som velger hjemmeundervisning ikke får forsinket oppstart, sier Jon Lilletun.

---

BILDE (s/h, stort) med tekst: GJØR FEIL: Stortingsrepresentant Jon Lilletun mener at skolemyndighetene i Tana gjør feil når de holder tilbake skolebøker som skal benyttes i hjemmeundervisningen. FOTO: DAGEN-ARKIV.

---

***


---

- 06.09. 1997, Dagen, s. 10 / nyheter, lørdag : 
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Christian W. Beck til hjemmeundervisere i Tana:

- Skriv ikke under på noen ting

          Førsteamanuensis Christian W. Beck ber foreldre som driver hjemmeundervisning i Tana kommune i Finnmark ikke å skrive under på at de aksepterer kommunens retningslinjer.

Av SVEIN VILLY SANDNES

          TRONDHEIM: Kampen om hvorvidt det skal være obligatorisk med samisk læreplan for alle barn som går på skole i Tana, har nå tilspisset seg kraftig. Kommunen har gått ut med brev der de krever at alle familier som driver med hjemmeundervisning må skrive under på at de vil følge de retningslinjene som kommunen har vedtatt for hjemmeundervisning. Videre skal de skriftlig på eget skjema blandt annet oppgi hvilke kvalifikasjoner de har for å undervise barn. Kommunen har gitt foreldrene svarfrist til 15. september.

Ikke hjemlet i loven

          - De 11 punktene som Tana kommune vil bygge hjemmeundervisningen på, og de opplysninger Tana kommune vil ha av foreldrene i forbindelse med hjemmeundervisningen, er ikke hjemlet i grunnskoleloven. Noen punkter har hjemmel i loven, men det er jo unødvendig å lage kommunale retningslinjer om ting som loven dekker. På andre punkt går man ut over loven og det behøver foreldrene ikke skrive under på, sier førsteamanuensis Christian W. Beck ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo og fortsetter:
          - Når foreldrene ikke skriver under, holder de seg fortsatt til grunnskoleloven. Samlet utgjør disse 11 punktene et kontrollregime rundt hjemmeundervisning som er det strengeste jeg har sett i Norge.
          - Med cirka 80 - 100 hjemmeundervisere vil det også være umulig å effektuere denne ordningen på en skikkelig måte. Den er uegnet både for foreldre og kommunen. Etter min vurdering er dette igjen ren skremselspropaganda som har til hensikt å skremme hjemmeunderviserne tilbake til skolen og den samiske læreplanen, sier Beck.

"Sveio-modellen"

          - Hvilken modell bør brukes i Tana?
          - Det blir i brevet til foreldrene sagt at denne modellen som Tana kommune nå lanserer, er laget etter retningslinjene som Åmli kommune følger. Dette er galt. Åmli kommune har gått over til "Sveio-modellen". Navnet er brukt fordi dette er ordningen i Sveio kommune i Hordaland. Jeg vil anbefale Tana kommune og foreldrene i Tana om å benytte seg av Sveio-modellen.
          - På den måten kan man på en enkel og hensiktsmessig måte få på plass elementene for en god hjemmeundervisning og et tilstrekkelig tilsyn.

Skriv ikke under

          - Hva bør foreldrene i Tana nå gjøre?
          - De bør overhodet ikke skrive under på noe som helst. De behøver i det hele tatt ikke å reagere på dette brevet fra kommunen. De kan bare fortsette hjemmeundervisningen. Det de kunne gjøre overfor Tana kommune, er å komme med forslag om å bruke Sveio-modellen og foreslå en tilsynslærer som de kan godta, sier Beck.

De alvorligste punktene

          - Hvilke oppfatter du som de alvorligste av de 11 punktene?
          - Det er spesielt punkt 2. Kommunen krever planer i omfang og detalj som er langt ut over det som står i loven og som er praksis.
          - Videre punkt 4 hvor det antydes at barna må kunne bli testet av kommunens fagfolk. Det står ikke noe i loven om testing.
          - Punkt 5 krever at kommunen skal ha full innsynsrett i undervisningen. Dette gir et inntrykk av at kommunen nærmest når som helst kan komme inn og teste ungene for å finne ut om undervisningen er bra nok. Dette er regelrett løgn. Det er meget strenge krav i norsk lov for når offentlige myndigheter kan komme inn i folks hjem.
          - Punkt 10 gir inntrykk av at barna ikke kan sendes tilbake til skolen når foreldrene måtte ønske det. Det kan de.
          - Særlig alvorlig ser jeg på punkt 11. Her står det at enhver sak skal behandles ut fra de overstående retningslinjer. Da opererer kommunen som om hjemmeundervisningssakene i Tana kan føres som generelle vedtak etter forvaltningsloven. Dette er ikke tilfelle. Tana kommune har her mellom 80 og 100 enkeltsaker og må følge forvaltningslovens krav til enkeltvedtak, sier Christian W. Beck. Aksjonsleder Jan Olsen i Tana oppfordrer foreldrene som aksjonerer om å holde seg til rådene som kommer fra førsteamanuensis Christian W. Beck ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo.

---

BILDE (s/h) med tekst: KRAV FRA KOMMUNEN: Førsteamanuensis Christian W. Beck ber foreldrene i Tana om ikke å skrive under på kravet fra kommunen. FOTO: FINNMARKEN.

---

***


- 10.09. 1997, Dagen, s. 6 / nyheter, onsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Kjemper for foreldreretten: 

Protest mot tilsidesettelse

          Søndag og mandag samles foreldre fra hele landet framfor Stortinget for å aksjonere mot at Staten overkjører foreldreretten. Busser med aksjonister som er imot samisk læreplan er ventet fra Tana, men også andre grupper vil møte opp.

Av SVEIN VILLY SANDNES

          TANA: Stortinget og området foran Stortinget vil under helgens stortingsvalg være preget av sterk motstand mot Arbeiderpartiets planstyring innen skoleverket. Gruppe etter gruppe føler seg overkjørt av den sterke detaljstyringen i skolen som Arbeiderpartiet legger opp til - og kampen for foreldreretten er det som samler disse gruppene.

Buss fra Tana

          - Vi fyller opp en buss, kanskje to, og kommer til Oslo sentrum lørdag kveld. Her slår vi opp telt på plenen foran Stortinget og bor og aksjonerer her gjennom begge valgdagene, sier Jan Olsen. Han er aksjonsleder for foreldreaksjonen i Tana som protesterer mot obligatorisk samisk læreplan for alle barn.
          - Når Arbeiderpartiet overkjører foreldreretten og forsøker å presse oss til å godta en læreplan som skal stimulere oss til å bli samer, har vi ikke noe valg. Vi slår leir foran Stortinget og aksjonerer, sier Jan Olsen.
          Han er overbevist om at også andre grupper som reagerer på planstyringen i norsk skole ut fra andre innfallsvinkler, vil møte opp. Den felles plattformen er kampen for foreldreretten.
          - Arbeiderpartiet har lagt opp til en slik planstyring av norsk skole at det blir konflikt med den ene foreldregruppen etter den andre etterhvert som de enkelte gruppene oppdager hva som skjer. Både kristne, muslimer og andre reagerer nå i tiden som kommer på løpende bånd. Den eneste løsningen er å gå bort fra den planstyringen av skolen som det legges opp til, sier Christian W. Beck, som er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Kristne - muslimer

          - En rekke muslimske foreldre reagerer meget sterkt på at barna skal bli tvunget til å delta i det nye kristendomsfaget. Foreldrene ønsker selv å bestemme hvilken trosretning barna skal få og aksepterer ikke dette nye kristendomsfaget. Dette sier Svein Flåm Kant. Han er fra Halden og er talsmann for en rekke muslimske foreldre.
          - Det er vel paradoksalt at muslimer er imot det nye kristendomsfaget fordi de reagerer på det kristne innholdet, samtidig som Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning er imot det samme faget like sterkt fordi det har et for svakt kristen innhold. Hvordan ser du på denne problemstillingen?
          - Det nye kristendomsfaget er i realiteten ikke noe kristendomsfag, og derfor forstår jeg meget godt de sterke reaksjonene som nå kommer også fra kristne. Personlig mener jeg at det hadde vært bedre om man hadde hatt et kristendomsfag i tråd med paragraf 2 i Grunnloven, kombinert med at de som har en annen tro hadde fått fritak for sine barn og hadde oppdratt sine barn i sin egen tro. Da er man tilbake til det gamle kristendomsfaget med full fritaksrett, sier Svein Flåm Kant.

---

BILDE (s/h, stort) med tekst: AKSJON: En lang rekke forskjellige foreldregrupper vil søndag og mandag aksjonere utenfor Stortinget mot planstyringen i norsk skole og for foreldreretten. FOTO: FINNMARKEN.

---

***


- 10.09. 1997, Dagen, 2/5 s. 7 / nyheter, onsdag : 
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Krever granskning av Jaglands hemmelighold

          OSLO: Opposisjonspartiene på Stortinget mener bruddene på offentlighetsloven ved Statsministerens kontor er uakseptable. Høyre, Venstre, Sp og SV mener Sivilombudsmannen bør gjennomgå rutinene ved statsministerens kontor.
          Stemningen er ensidig fordømmende hos opposisjonspartiene, etter at Aftenposten mandag avslørte at Statsministerens kontor unnlot å journalføre en rekke ut- og inngående brev. Statsministerens kontor har på denne måten sluppet innsyn i saker om alt fra statsråders pengebruk til lovforslag fra Stortinget.
          Ingen av partiene på Stortinget, bortsett fra Ap, aksepterer forklaringene fra Statsministerens kontor, skriver Aftenposten. Statsministerens kontor uttaler at man ikke har sett noen grunn til å journalføre en rekke brev, samt at flere brev "ved en glipp" ikke er journalført på grunn av nye medarbeidere.
          - Det virker ikke som Jagland tar spørsmålet om hemmelighold alvorlig nok, sier KrFs statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik. Han forsikrer at noe av det første en eventuell sentrumsregjering vil gjøre er å gripe fatt i uakseptabelt hemmelighold.
          - Dette er både trist og uventet, sier kontorsjef Ola Dahl hos Sivilombudsmannen, i en kommentar til statsministerens hemmelighold. Sivilombudsmannen vurderer nå å ta saken opp med Statsministerens kontor på eget iniativ. NTB.

***


- 10.09. 1997, Dagen, 3/3 s. 6 / nyheter, onsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Nordmann oppdaget ukjent folk i Sibir

          TROMSØ: Den norske sosialantropologen Ivar Bjørklund har oppdaget et hittil ukjent folk på tundraen sør for Novaja Semlja i Sibir. gruppen tilhører folkeslaget nentsere, og er et nomadefolk som ikke står oppført i noen folkeregistre.
          De fødes, vokser opp og lever sine liv på den enorme tundraen uten å komme i kontakt med myndighetene. Foreldrene gjemmer barna sine for at russiske myndigheter ikke skal bortføre dem og plassere dem på skoler, sier Bjørklund til Dagbladet.
          - Dette folket har klart det utrolige - å gjemme seg for Lenin og Stalin, Gorbatsjov og Jeltsin. Bjørklund som er ansatt ved Tromså Museum, vil nå lage en dokumentarfilm om de ukjente nomadenes fantastiske liv.
          Det gjemte folket driver en effektiv reindrift. De fisker, jakter og lever materielt godt av det den arktiske naturen byr dem.
          Men nå er Bjørklund bekymret for de rundt 200 menneskenes framtid. Statoil er på vei inn i området deres for å utvinne olje og gass. Bjørklund etterlyser en utredning av konsekvensene som en olje- og gassproduksjon kan få.
          - Dette er et stolt folk, som er klar over at de behersker en livsstil som er helt unik. Men de er også svært sårbare. Det er umulig for dem å forutse konsekvensene av olje- og gassproduksjonen, sier han.
          Den norske sosialantropologen har tatt iniativet til en tundraskole for nomadene med støtte fra Barentssekretariatet. Ti lærere reiser fra telt til telt og viser nomadene bøker med bokstaver og tall. Det er trolig den siste alfabetiseringskampanje i den vestlige verden.
          - De er interessert i å lære og nysgjerrige på verden rundt seg. De har skjønt at det har skjedd dramatiske omveltninger i landet, sier Bjørklund.
          Ifølge den norske antropologen overser russiske myndigheter fullstendig deres rettigheter. NTB.

***


- 11.09. 1997, Dagen, s. 16 / kort sagt / debatt, torsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Innstiller politisk arbeid

Av Tana Høyre,
v / Kåre Breivik, gruppeleder.

          Tana Høyres kommunestyregruppe beklager sterkt statsråd Sandal sin steile holdning i spørsmålet om læreplan. Også den politiske ledelse i kommunen synes å støtte Arbeiderpartiets maktarroganse som den siste tiden har blitt kraftig dokumentert.
          Departement og regjering setter det lokale folkestyre i kommunen fullstendig på sidelinjen. Kommunestyrevedtak blir uten betydning.

          Tana Høyre kan heller ikke se verdien av departementets forsøk på mer informasjon om den samiske læreplan på et eget møte i Tana, når foreldrene på 3 av 5 skoler ønsker den nasjonale læreplan. Det understreker i større grad maktdemonstrasjonen fra byråkratiet enn vilje til å respektere et enstemmig kommunestyre. Det kan provosere mere, og konflikten kan forsterkes ytterligere.
          Såfremt ikke begge læreplaner blir løsningen i Tana innen september måned, vil Høyres kommunestyregruppe i Tana legge ned alle sine kommunalpolitiske verv fra 1. oktober og inntil videre. Samtidig oppfordres de øvrige partier i kommunestyret som var med på vedtaket om å gjøre det samme.

***


---

- 120997 / Helg og Yrke, 6/6 s. 2, Nr. 6, september, 1997 : 
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Uttalelse fra det Hvite Bånds juniorlandsstyre:

Om styrking av barn / foreldre-relasjonen

          Det Hvite Bånds juniorlandsstyre ser med stor uro på en samfunnsutvikling og en politikk som i stadig større utstrekning fjerner barna fra hjemmet og foreldrene.
          I dag vet vi mye om hvor omfattende emosjonelle skader en tidlig adskillelse fra mor eller far kan medføre. Behovet for stabile, nære voksenkontakter er også helt grunnleggende for større barn. På tross av dette ser vi fra myndighetenes side en ganske ensidig satsing på områder dominert av profesjonelle voksne som er betalt for å vise barna omsorg og oppmerksomhet.
          Undersøkelser viser at et klart flertall av småbarnsforeldre ønsker at en av dem kan være hjemme mens barna er små, (67-74 % ifølge meningsmålinger).
          Vi går inn for en ordning med en kontantstøtte som vil gi langt flere foreldre et reelt valg. Det Hvite Bånd mener at en styrking av foreldre / barn-relasjonen vil spare samfunnet for problemer i framtiden.

***


- 120997 / Helg og Yrke, 3/6 s. 2, Nr. 6, september, 1997 : 
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

16 000 elevar på kristne friskular

Kristelig Presse Kontor / KPK

          Meir enn 16 000 born og unge vil i haust gå på ein kristen friskule. Det viser tal som Kristelig Pressekontor har samla.
          - Elevtalet har vore svakt aukande dei siste åra. Fleire foreldre ønskjer at borna skal gå på ein kristen friskule, og dei siste åra er det årleg starta 2-3 nye grunnskular, seier generalsekretær Torgeir Flatebø i Kristne Friskolers Forbund (KFF).
          For dei fleste skulane vert det ikkje venta monalege endringar frå vårsemesteret i år. Unntaket er dei kristelege folkehøgskulane der talet på studentar har auka frå vel 2 000 siste skuleåret, til 3 000 i år, og grunnskulens barnesteg der det er venta fin auke på omlag 10 prosent på grunn av seks-åringane som byrjar i skulen. Forventa elevtal her er 2 200.
          Til ungdomsskulesteget i grunnskolen ventar ein 1 601 elevar, medan norske grunnskular i utlandet, som misjonsorganisasjonane eig, får vel 200. Til saman blir det 4 000 elevar i kristne grunnskular.
          Kristne vidaregåande skular med parallellar i den offentlege skulen, har eit elevtal på omlag 3 800. Kristne vidaregåande skular uten parallellar i det offentlege skuleverket, har 1 200 elevar. Dette er hovudsakleg bibel- og misjonsskular.
          Dessutan kjem høgskulane med store elevtal. Omkring 4 800 studentar er fordelte på ulike skular.

***


- 15.09. 1997, Dagen, forsiden - huv, mandag : 
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Avblåste markering foran Stortinget

          Den varslede foreldremarkeringen "Nei til Sameland" foran Stortinget søndag ble avlyst. Men Norske Samers Riksforbund sørget for at de fremmøtte fikk litt valgflesk i stedet. Etter planen skulle foreldreaksjonen "Nei til Sameland" gjennomføre en protestmarkering utenfor Stortinget klokken 12.00. Men aksjonen ble avlyst. Foreldrene som står bak aksjonen "Nei til Sameland" er i harnisk over en tvungen læreplan de mener er tredd ned over hodet på dem og skolebarna deres. De vil at skolene skal følge ordinær norsk læreplan. Men skolemyndighetene i sør har bestemt at en ny læreplan som vektlegger samisk språk og kultur skal gjelde.
          Konflikten i Tana er meget tilspisset, om lag 80 foreldre holder nå barna hjemme fra skolepulten i protest.

---

BILDE (farver), med tekst: AVBLÅST: Kjell Manfred Varsi fra Norske Samers Riksforbund og media var de eneste som dukket opp på Løvebakken søndag ettermiddag. FOTO: NORSK AVISBYRÅ.

---

***


---


--- TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END |


Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww