HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9403.htm  /  SDNR *.rlh for MARS 1994  /

--- <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |


SDNR13-rlh :
(Kopi / avskrift, 23.03. 1994: HUN, rlh.)

Følgende er en begrunnelse, som jeg i forelegget om bot kr. 8.000, fra Uttrøndelag politikammer ble oppfordret om å gi innen fem dager hvis jeg nektet å vedta forelegget. RLH.

BEGRUNNELSE :
-------------------------

          Saken det gjelder har blitt behandlet i to instanser, henholdsvis skolekontoret i Skaun kommune og Uttrøndelag politikammer. Dessuten har skolesjef Solveig Strand i Skaun kommune foreslått for nevnte skolestyre skriftlig, forut for et samlet skolestyremøte 14.9.1993, "at det blir reist rettslig tiltale mot" meg og min kone, med begrunnelse i at vi foreldrene "holder et barn borte fra skolen." Dessuten har hun overfor oss skriftlig også fremsatt andre trusler, om "barnevernet", og om bøter. Dessuten har hun forsømt sin grunnskolelovbefestede plikt til imøtekommenhet overfor oss foreldre.
          Det forelegg om bot kr. 8.000, som jeg pr. post mottok 22.3. 1994 ifra Uttrøndelag politikammer ved politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk, er samme dag 22.3. 1994 kommentert i Adresseavisen i Trondhjem, av både meg og denne politiinspektør.
          Dessuten var jeg på vegne av familien (dvs. barna og min kone) til rettslig avhør 11.1. 1994 i Midt Trøndelag forhørsrett. Dessuten foreligger en skriftlig brevkommunikasjon mellom Skolekontoret i Skaun og Balders foreldre.
          Det nevnte skolestyremøtet 14.9. 1993 var altså første instans som behandlet saken. Jeg og min kone, Balders foreldre, var ikke invitert til møtet. I dette skolestyremøtet ble saken vurdert og behandlet, og alt det nevnte jeg vet tyder på at det der ble gjort et vedtak om å reise rettslig tiltale mot meg og min kone, i henhold til Lov om grunnskolen, paragraf 13 punkt 10. At de altså har politianmeldt oss.

* * *

          Skolesjef Solveig Strand og skolestyremøtet har vurdert saken og situasjonen feil, og også Loven om grunnskolen. Den iver de viser efter å forsøke å bruke grunnskoleloven mot oss er oppsiktsvekkende, og også deres mangel på imøtekommenhet.
          Det samme gjelder Uttrøndelag politikammer ved politi-inspektør Kjell Erik Waclawczyk.
          For det første så står det i Lov om grunnskolen, paragraf 13 punkt 10 at skolestyret kan reise offentlig påtale, ikke at de skal gjøre dette, men at de kan gjøre vedtak om dette. Det er interessant å merke seg at det er dette de har gjort: særlig fordi de i henhold til samme punkt 10 i paragraf 13 bare kan gjøre dette hvis "en elev er borte fra den pliktige undervisningen."
          Og vår sønn Balder er ikke borte fra den pliktige undervisningen, for i den samme paragraf 13 som handler om "rett og plikt til opplæring", som ivaretar barnets rettighet og plikt til opplæring (som foreldrene eller hjemmet iøvrig har hovedansvaret for, også i henholod til Mønsterplanens forståelse); der står det uttrykkelig i punkt 1: "Barn og ungdom har rett og plikt til å gå i grunnskolen, dersom de ikke på annen måte får tilsvarende undervisning."
          Min sønn Balder får ikke den samme undervisning som han ville fått i de kommunale skolene, men han får tilsvarende undervisning, og han får den hjemme, hvilket skolekontoret er orientert om pr. brev.
          I overnevnte kommentar i Adresseavisen, sier politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk på vegne av Uttrøndelag politikammer, for å forklare sitt forelegg om bot, når han blir spurt om politiet har gjort noe for å undersøke hva slags undervisningstilbud gutten har hjemme:
          " Nei. Vi har ikke sett på faglitteraturen eller vært til stede for å følge undervisningen. Det er begrenset hva vi har kompetanse til å vurdere. Men jeg registrerer at ingen av for eldrene har godkjent lærerutdanning og det regner jeg som et minimum."
          Et oppsiktsvekkende svar, som innebærer (hvis det er riktig referert), at det er han som bestemmer kriteriene for hva som er "tilsvarende undervisning" og den "pliktige undervisningen"? Jeg bare spør, for det er i henhold til grunnskoleloven vel ikke de kommunale skolestyrene som bestemmer dette heller?
          Men grunnskoleloven pålegger de kommunale skolestyrene følgende, nemlig dette; at: "Grunnskolen skal i forståelse og samarbeid med hjemmet hjelpe til med å gi elevene en kristen og moralsk oppdragelse, utvikle deres evner, åndelig og kroppslig, og gi de en god almennkunnskap så de kan bli gavnlige og selvstendige mennesker i hjem og samfunn." Videre: "Skolen skal fremme åndsfrihet og toleranse, og bestrebe seg på å skape gode samarbeidsformer mellom lærere og elever og mellom skole og hjem." Dette er paragraf 1 og selve formålsparagrafen i grunnskoleloven!
          Videre står det i samme lovs paragraf 27, punkt 3: "Skolestyret fører tilsyn med pliktig opplæring for de som ikke går inn i den kommunale skolen, og skal, om det er grunn til det, kalle de inn til særskilt prøve." Også her fremgår klart at skolestyret har forpliktelser i slike forhold. For ordens skyld la meg referere hva vi som Balders foreldre skriver i brevkorrespondansen med skolestyret, i brev til de av 31.7. 1993: "Med hensyn til evt. årlige eksamener eller prøver hvor Balder kan prøve sin kompetanse eller testes i forhold til andre, og evt. avgangsvitnemål, kan vi være åpne for gode forslag. Ikke nødvendigvis årlige prøver / tester, men kanskje ikke oftere."
          Så vidt jeg forstår så er hjemmeundervisning en mulig og lovlig alternativ måte å gjøre det på, som også de kommunale skolestyrene er forpliktet til å støtte opp om og å imøtekomme. Heldigvis for oss, som er i den situasjon at det offentlige skoletilbudet er meget for dårlig og for at vi faktisk har meget gode alternative muligheter. Skolestyrets oppgave må være å tilrettelegge for dette og å samarbeide.
          Den eneste lov vi som Balders foreldre har forbrutt oss mot er Jantelovens paragraf 1: "Du skal ikke tro du er noe."
          Vi tror vi er noe. Vi ikke bare tror det, men vi også vet det.
          Spørsmålet er derfor, om det er skolestyret i Skaun og Uttrøndelag politikammer ved Kjell Erik Waclawczyk som har handlet lovstridig? At de av noen grunn har brukt Lov om grunnskolen lovstridig imot oss? At vi derfor nu heller enn en bot bør ilegges en økonomisk erstatning? Og en oppriktig beklagelse som også innebærer en endring av forholdet partene imellom?
          Hvorvidt boten og det som har skjedd i saken også er grunnlovsstridig vet jeg enda ikke helt, men ønsker å undersøke nærmere.
          Og det at politiinspektøren ved Uttrøndelag politikammer ikke undersøker bedre, men likesom ilegger oss en bot for "sikkerhets" skyld, er vel betenkelig? Han sier jo faktisk selv at han ikke vet hva han snakker om og mangler kompetanse. Og han har i alle fall ikke spurt meg om noe som helst, eller noen her i familien.
          Dessuten: hvis intensjonen om at vi skal betale den kraftige boten opprettholdes, da vil den via Statens innkrevingssentral automatisk bli trukket i avdrag fra min uføretrygd, som er det eneste inntektsgrunnlaget vår familie her enda har, og dette resulterer i at vi mister vårt hjemsted og blir nødt til å flytte. Da vil vi være jaget fra hjemstedsforholdene våre.
          Hva er den skjulte meningen med alt dette?
          At det er grunnloven og grunnskoleloven til Jante som skal anvendes?

Hilsen fra
Rune L. Hansen.

Adresse:
          Rune L. Hansen,
          Poesihaugen,
          7360 Skaun.
          Tlf.: 73-864114.

***

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww