HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9506.htm  /  SDNR *.rlh for JUNI 1995  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |---
---

TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR113-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

fax, 03.06.1995, kl. 12:50,

fra :
    Telefon 72 43 11 00.
    Distriktsveterinæren i Støren,
    Gunnar Dragset,
    Konst. DV,
    Boks 35,
    7090 Støren.

Mobiltlf. 94 72 23 42.
Faks 72 43 20 08.
Privat tlf. 72 43 33 28.

til :
     Dyrevernnemda i Skaun,
     v/ Anne Marie Krokstad,
     3250 Buvika.

     Vår ref. U 1-6/95.
     Vår dato 2/6 -95.

RAPPORT FRA NORDLANDSHAUG 30/5 -95.

Etter avtale inngått mellom Rune L. Hansen og Vikinggården i Borg v/ Terje Bøe om salg av diverse dyr, kom det transportbil til Melbyløkkja kl 1100. Transportør var Einar Saupstad, han hadde med seg en medhjelper.

Transportbilen ble inspisert og funnet godt egnet, den var godkjent som dyretransport av Biltilsynet. Det var med 3 store nettingbur, ca. 2 x 1 x 1 m, 2 av disse var delt inn i 3 rom. Burene var godt egnet til transport av fjørfe og kaniner.

Med på arbeidet var foruten transportørene, Anne Marie Krokstad og Erlend Rekstad fra dyrevernnemda, samt undertegnede. Rekstad stilte med traktor og henger.

Det var tungt arbeid å få ut grisene og villsvinene, da alle dører var spikret igjen og blokkert dels av skrot, dels av tykke lag møkk. Det var svært bløtt i bingene. Dyra ble fraktet ned til transportbilen i traktorhengeren.

Fjørfeet (17 høner/haner, 3 bronsekalkuner og 2 gjess) gikk fritt ute, og ble forsiktig jagd inn i stabburet før de ble satt over i nettingbur og lastet opp på hengeren. De siste hønene var vanskelige å få tak i, til slutt måtte vi gi opp ei kvit høne som ikke lot seg fange. Den stakk seg til slutt bort under en svær haug med ved/materialer, og på tross av mange iherdige forsøk, måtte den etterlates.

Alle dyrene fikk kraftfor og vann før transporten, og det ble også sørget for foring/vanning undervegs. Distriktsveterinær Edv. Benjaminsen i Lofoten er informert om transporten, og han vil sjekke dyra etter ankomst Borg.

Rune Hansen ble forsøkt kontaktet om kvelden, men ingen tok telefonen. Informasjonen ble derfor gitt til Øystein Emanuelsen, Os i Østerdalen, som har opptrådt som kontaktmann med Hansen de siste dagene. Han lovte å bringe informasjonen om den siste høna videre til Hansen.

Da transportørene hadde vist interesse for å kjøpe hesten Bramann, kjørte vi innom Jostein Krangsås for å se på dyret. De syntes imidlertid at den var i for dårlig stand, og startet på turen nordover kl. 1500. Jostein Krangsås kunne tenke seg å kjøpe hesten, og da det var tydelig at den trivdes på Sætran, og at den blir tatt godt vare på, anbefaler vi at Bramann får bli værende hos Krangsås.
 

I  ettertid har jeg fått vite at Hansen godkjenner salg til Krangsås, dermed er alle dyra på Nordlandshaug bortsett fra 14 katter og ei høne vel anbragt under betryggende forhold.
 

Støren, 2/6 -95.
Gunnar Dragset,  (sign.),
 

Kopi til: Fylkesveterinæren for Trøndelag,
             Lensmannen i Skaun,
             Rune L. Hansen.

***---
SDNR114-rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)

 Skaun, fredag 09. juni 1995.

Noen ord til
 advokat Liv Clementsen:

     De pengene som min kone Trude er innvilget ifra sosialkontoret i Skaun og som skal komme til utbetaling den 10. i hver måned, kom ikke med posten idag, og vi er bekymret også derfor. (Og jeg tror ikke de har tenkt å sende de ut i det heletatt, henv. til mine dagboksnotater for de siste ukene. Det er en desperat trollskap og galskap som driver de.)
     Er det mulig å gjøre noe med dette? Har du noen mulighet for å gjøre noe med det?
     Vi har dermed frem til 20. juni ikke mere enn ca. kr. 0,- pluss underskudd, regninger og krav som aldri noensinne, samt påtrykk og problemer i svært store mengder - og en livssituasjon som er svært bekymringsfull. Det hele påført oss av Skaun kommunes administrasjon, av motparten i saken. Alt dette har jeg beskrevet i andre sammenhenger og i saksdokumentasjonen, - og er forsåvidt uansett selvinnlysende og elementært.
     De har tidligere flere ganger forsøkt å unndra seg å utsende denne beløpsposten. Selv om dette er en svært så liten brøkdel av den terroren de driver med, så er det dog naturligvis svært så viktig for vår familie.
     Men som sagt; ser du noen mulighet for at det kan gjøres noe med dette, sånn at Trude også nu tilsendes ordinært de pengene derfra hun er innvilget? Det er svært så meget for lite forlangt overfor motparten, - og gjør de vel, hva min ringe forstand kan skjønne, til enda mere forbrytere om de lar være?

     Beste hilsner ifra Rune L. Hansen og familie,

Avs.:
     Fam. Hansen/Skjærvik,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.
     Tlf. og fax: 72-86 41 14.

***SDNR122B-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

 Til advokat Liv Clementsen, Oslo.

16. juni 1995.

     Jeg, Rune L. Hansen, gir fullmakt til adv. Liv Clementsen til å kontakte nedenstående mennesker, for å samtale vedrørende læreplan for min fam. barn, for å kunne få til en læreplan som familien kan være med på å utforme, godkjenne og akseptere.

- Alfred Oftedal Telhaug, (NB! har hytte her i nabolaget og min tillit og respekt)
 Hallsetreina 9,
 N-7027 Trondheim,
 Tlf: 72-558297 (privat) & 73595000 (Univ. i Tr.hjem)

- Astrid Strømme, can. mag., adjunkt,   (hun ville ...)
 Indre Sædal 6,
 N-5044 Natland,
 Tlf: 55285269.

- Marta Straume,  (brukes av fam. Jakobsen i Sør-Norge)
 Londalsflaten 41,
 N-5230 Espeland,
 Tlf: 55241797.

- Øyvind Sand,
 N-1684 Vesterøy,
 Tlf: 69376438.

- Marie Aukrust,
 N-2310 Stange i Hedmark,
 Tlf: 62573049.

- Jan Andrew Nilsen, rektor
 Båtevika 46,
 Postboks 347,
 N-6900 Florø,
 Tlf: 57740698.

- Berit Børresen,
 Skøyen Terasse 35,
 N-0276 Oslo,
 Tlf:

- Eldrid Blekestad, (fra Tr.hjem),
 Tlf: 67549129.

- Knut Gundersen,
 N- Fåvang,
 Tlf:

- Elin Høstmark, lærervikar,
 6460 Eidsvåg,
 Tlf:

- Jan Egil Hafsahl,
 N-2760 Brandbu,
 Tlf: 22115281-22115288 & 61331199.

- Goddi Keller,
 N- Fredrikstad,
 Tlf:

- Karin Vattekar,

 N- Oslo,
 Tlf:

 *

***---
SDNR115-rlh :
(Konv. poststemplet 26.06.1995, Børsa. Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Fra :
     Skaun kommune,
     Sosialkontoret,
     7353 Børsa,
     Tlf.

Til :
     Skjærvik, Trude Monica,
     Nordlandshaugen,
     7360 Skaun

LOV OM SOSIALE TJENESTER,
VEDTAK I KLIENTUTVALGET

Saksnr.: KU-0131/95
J.nr.: toe
Fødselsnr.: 090868-43843

ORIENTERING OM SAKSBEHANDLING OG MELDING OM VEDTAK.

     Deres søknad om hjelp etter Lov om sosiale tjenester er behandlet den 19.06.95 og vurdert etter de bestemmelser som er gjengitt nedenfor.

Saken gjelder:
     Klage over Klientutvalgets vedtak i sak KU 99/95.
     Søknad om økonomisk sosialhjelp.

Søknaden er vurdert etter paragraf:
     5-1 Stønad til livsopphold.
     5-2 Stønad i særlige tilfeller.

Aktuelle opplysninger:
     Etter at vedtak i sak KU 99/95 skriftlig var meddelt Trude Skjærvik og Rune Hansen, mottok sosialkontoret 12.05.95 brev fra søkerne. Det framgår av brevet at familien oppfatter at vedtaket ikke er til hjelp i en vanskelig situasjon.
     Det framgår videre at de ikke har tillit hverken til sosialkontoret eller til Fylkesmannen som er klageinstans, men at de for ordens skyld klager på "den menneskefiendtlige saksbehandlingen og vedtaket."
     Forøvrig foreligger ingen nye opplysninger i saken.
     Innvilget bidrag i saken er ikke utbetalt da søkerne ikke har framlagt dokumentasjon vedr. skyldige beløp på butikken vedr. matvarer og hos naboen vedr. melk.

Vurdering:
     Det foreligger ingen nye opplysninger i saken. Vedtaket i sak 99/95 bør derfor opprettholdes.

Innstilling:
     Klientutvalget vedtar å opprettholde vedtak i sak KU 99/95.
     For begrunnelse vises til sak KU 99/95, idet det ikke foreligger nye opplysninger i saken.

KLIENTUTVALGETS BEHANDLING:

Vedtak:
     Innstillingen enstemmig vedtatt.

Saksnr.: KU-0131/95.

Rett utskrift
Børsa, 20.06.95,
Sonja D. Vikvald,  (sign.).

Utskrift sendt:
     Søkeren,
     Fylkesmannen i Sør-Tr.lag.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww