HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9606.htm  /  SDNR *.rlh for JUNI 1996  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |---
SDNR---rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)
---

---


SDNR175A-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
(: Brevet poststemplet B-post, -5.6.96 Trondheim, ankom 10.06. 1996. Med vedlegg 1: (SDNR174B-rlh): Statens fellesblankett (X-0073 B, Godkj. 03-90): "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak" med "Fylkesmannen i Sør-Trønelag, Landbruksavdelingen, Statens Hus, 7005 Trondheim" stemplet i rubrikk 1 som avsender. Og vedlegg 2: (SDNR174C-rlh): Postgiro innbetalinskort, med påskrevet regning til Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik på  27.000,- kr., angjeldende: "Omleggingstilskudd øk.l.br. Saksnr. 96/01860".)
 

Fra:       ((heading m/logo))
     Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
     Landbruksavdelingen,
     Statens hus,
     7005 Trondheim.
     Tlf 73949011 Fax 73949160

Til:
     Rune L. Hansen og
     Trude M. Skjærvik,
     Vandaskog,
     5520 SVEIO
 

Deres ref:
Vår ref: 96/01860 ASO/548.71

Dato: 04.06. 1996

BRUDD PÅ ORDNINGA FOR OMLEGGINGSTILSKUDD TIL ØKOLOGISK LANDBRUK - KRAV OM TILBAKEBETALING

Vi er av DEBIO i brev datert 30.10.95 blitt meddelt at dere ikke har fulgt opp med skjema for driftsopplysninger og betaling av kontrollavgift gjeldende år.

På bakgrunn av dette vises til "Forskrift for omleggings- og arealtilskudd til økologisk landbruk" fastsatt av Landbruksdepartementet 20. desember 1993 § 6 som sier at Debio skal føre kontroll med at driftsreglene for økologisk landbruk blir fulgt og at søkerne er forpliktet til å gi de nødvendige opplysningen og godta de kontrolltiltakene som blir iverksatt.

Videre sier § 8 at dersom et bruk innenfor perioden på 10 år etter første gangs utbetaling av omleggingstilskudd, ikke følger driftsreglene for økologisk landbruk, gir dette grunnlag for tilbakebetaling av omleggingstilskuddet.

Da det ikke er fulgt opp med skjema og avgift fra din side, er ordningen brutt. På bakgrunn av dette kreves omleggingstilskuddet tilbakebetalt.

Dere søkte omleggingstilskudd i 1991 og har fått følgende utbetalinger i den 3-årige omleggingsperioden:

1991:
    Engangstilskudd                                           kr.  5.000,-
    Arealavhengig tilskudd; 30 daa à kr 200,-  kr.  6.000,-
    Sum utbetalt                                               kr. 11.000,-
 

1992:
    Engangstilskudd                                           kr.  5.000,-
    Arealavhengig tilskudd; 30 daa à kr 200,-      kr.  3.000,-
    Sum utbetalt                                                   kr.  8.000,-
 

1993:
    Engangstilskudd                                           kr.  5.000,-
    Arealavhengig tilskudd; 30 daa à kr 200,-      kr.  3.000,-
    Sum utbetalt                                                   kr.  8.000,-
 

Krav om tilbakebetaling av omleggingstilskudd utbetalt i 1991-93: kr 27.000,-.

På bakgrunn av dette ber vi om at totalt kr. 27.000,- blir tilbakebetalt. Beløpet skal betales til:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Landbruksavdelingen, Statens Hus, 7005 Trondheim, postgiro kontonr. 0808 5879309 innen 30. juni d.å. Innbetalingskort følger vedlagt.

Ved oversittelse av betalingsfristen vil beløpet bli motregnet i produksjonstillegget eller andre tilskott - eller rettslig inndrevet. Ved rettslig inndrivelse vil det påløpe saksomkostninger. Det beregnes morarenter med 12% p.a. som utgjør kr 270,-  pr. måned fra forfall til oppfyllelse av kravet.

Vedtaket kan påklages til Landbruksdepartementet etter reglene i Forvaltningslova, jfr. vedlagte orienteringsskjema.

Med hilsen
 

Ivar Jørgen Amdal e.f,  (sign.),
førstekonsulent
            Anne Solstad,  (sign.),
            fylkesagronom
 

Saksbehandlere: Magnhild Melandsø, fylkesagronom
                           Anne Solstad, fylkesagronom

Vedlegg:  2

Kopi: Skaun kommune, Landbrukskontoret
  Astri Siim, her
 


SDNR175B-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Fra:

Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik,
Vandaskog,
N-5520 Sveio.
Tlf. & modem-fax: 52 74 08 64.
 

Til:
     Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
     Landbruksavdelingen,
     Statens hus,
     7005 Trondhjem.

Dato: 22.06. 1996.
Vår ref.: SDNR175B.WPD
Deres ref.: 96/01860 ASO/548.71
 

KLAGE VEDR. DERES BREV MED KRAV DATERT 04.06. 1996

     Henviser til deres brevkrav datert 04.06. 1996, som ankom her 10.06. 1996.
     I dette deres brev fremmer dere krav om tilbakebetaling av omleggingstilskudd til økologisk landbruk for perioden 1991 til og med 1993, for gården Poesihaugen gnr. 84 bnr. 3 og 5 i Skaun kommune, på til sammen 27.000,- kr.

*
     Deres krav fortoner seg som helt urimelig, - på bakgrunn av følgende faktiske forhold:
     Vi flyttet derifra 20. august 1995. Gården ble i sin helhet solgt i januar i år, og vi er ikke mere eiere av den.
     Iøvrig kan følgende forhold som angår saken nevnes:

     30.07. 1995 ble Landbrukskontoret I Skaun ifra oss tilsendt en søknad om 2-3 år utsettelse av vurdering for økologisk godkjenning. Se kopi av denne -Vedlegg: SDNR116-rlh. Samtidig dengang ble en kopi av denne tilsendt vår advokat Liv Clemetsen i Oslo, samt DEBIO. I denne søknaden heter det: "Vi søker med dette om 2-3 år utsettelse av vurdering for økologisk godkjenning. Vi har lyst til å drive økologisk fortsatt, men pga. problemer ønsker vi ca. 2-3 år hviletid. Vi ønsker fremtidig å fortsette med økologisk driftsform. Vi skal spørre DEBIO-inspektør om å utsette inspeksjon til senere dato pga. dagens situasjon."
     Vi har enda ikke mottatt noe svar fra Landbrukskontoret i Skaun eller fra andre på denne vår søknad.

     Vi flyttet som nevnt ifra gården den 30.07. 1995. Vi både flyttet og flyktet derifra, og ble også nødt til å selge gården. Vi ble tvunget til dette pga. særdeles grov, umenneskelig trakassering og terror ifra Skaun kommunes administrasjon og fra andre som involverte seg i saken på deres side.
     Blandt annet ble Fylkesmannen i Sør-Trøndelag aktivt og lovstridig involvert i saken på forskjellig vis. Både Utdanningskontoret og Familie- og Sosialavd., m.m.
     Forhold som det ifra vår side er ment skal bli ryddet opp i bl.a. via rettsvesenet.

*
     Vi kan derfor ikke begripe annet enn at dere bør og må utsette gjennomføringen av vedtaket, og at vedtaket må fjernes.

     Kanskje kan som et apropos også være nevnt at vi er en familie på to voksne og fire barn, som lever av pappa Runes uførepensjon som totalt er netto kr. 11.393,- (brutto 10.710,- kr.) i måneden! Annet enn dette og barnetrygden kr. 4.592,- pr. måned har vi faktisk ikke. Også sånn sett ville vi bare som et apropos ha nevnt at deres krav også er helt urimelig, og meningsløst.
 
 

Med hilsen fra
 

    Rune L. Hansen,  (sign.),

Trude M. Skjærvik,  (sign.),
 

Vedlegg: Kopi av brev / søknad datert 30.07. 1995 til Landbrukskontoret i Skaun, SDNR116-rlh.


SDNR175D-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
(BREV-SKISSE TIL SDNR175B-rlh.)

Fra:
    Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik,
    Vandaskog,
    N-5520 Sveio.
    Tlf. & modem-fax: 52 74 08 64.
 

Til:
     Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
     Landbruksavdelingen,
     Statens hus,
     7005 Trondhjem.

Dato: 00.06. 1996.
Vår ref.: SDNR175D.WPD
Deres ref.: 96/01860 ASO/548.71
BREV-SKISSE ///11.06.96-rlh///

KLAGE VEDR. DERES BREV MED KRAV DATERT 04.06. 1996

     Henviser til deres brevkrav datert 04.06. 1996, som ankom her 10.06. 1996.
     I dette deres brev fremmer dere krav om tilbakebetaling av omleggingstilskudd til økologisk landbruk for perioden 1991 til og med 1993, for gården Poesihaugen gnr. 84 bnr. 3 og 5 i Skaun kommune, på til sammen 27.000,- kr.

*
     Deres krav fortoner seg som helt urimelig, - på bakgrunn av følgende faktiske forhold:
     Vi flyttet derifra 20. august 1995. Gården ble i sin helhet solgt i januar i år, og vi er ikke mere eiere av den.
     Iøvrig kan følgende forhold som angår saken nevnes:

     30.07. 1995 ble Landbrukskontoret I Skaun ifra oss tilsendt en søknad om 2-3 år utsettelse av vurdering for økologisk godkjenning. Se kopi av denne -Vedlegg: SDNR116-rlh. Samtidig dengang ble en kopi av denne tilsendt vår advokat Liv Clemetsen i Oslo, samt DEBIO. I denne søknaden heter det: "Vi søker med dette om 2-3 år utsettelse av vurdering for økologisk godkjenning. Vi har lyst til å drive økologisk fortsatt, men pga. problemer ønsker vi ca. 2-3 år hviletid. Vi ønsker fremtidig å fortsette med økologisk driftsform. Vi skal spørre DEBIO-inspektør om å utsette inspeksjon til senere dato pga. dagens situasjon."
     Vi har enda ikke mottatt noe svar fra Landbrukskontoret i Skaun eller fra andre på denne vår søknad.

     Vi flyttet som nevnt ifra gården den 30.07. 1995. Vi både flyttet og flyktet derifra, og ble også nødt til å selge gården. Vi ble tvunget til dette pga. særdeles grov, umenneskelig trakassering og terror ifra Skaun kommunes administrasjon og fra andre som involverte seg i saken på deres side.
     Blandt annet ble Fylkesmannen i Sør-Trøndelag aktivt og lovstridig involvert i saken på forskjellig vis. Både Utdanningskontoret og Familie- og Sosialavd., m.m.
     Forhold som det ifra vår side er ment skal bli ryddet opp i bl.a. via rettsvesenet.

  *
     Vi kan derfor ikke begripe annet enn at dere bør og må utsette gjennomføringen av vedtaket, og at vedtaket må fjernes.

     Kanskje kan som et apropos også være nevnt at vi er en familie på to voksne og fire barn, som lever av pappa Runes uførepensjon som totalt er netto kr. 11.393,- (brutto 10.710,- kr.) i måneden! Annet enn dette og barnetrygden kr. 4.592,- pr. måned har vi faktisk ikke. Også sånn sett ville vi bare som et apropos ha nevnt at deres krav også er helt urimelig, og meningsløst.
 
 

Med hilsen fra
 

    Rune L. Hansen,  (sign.),

Trude M. Skjærvik,  (sign.),

Vedlegg: Kopi av brev / søknad datert 30.07. 1995 til Landbrukskontoret i Skaun, SDNR116-rlh.
 


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
---
SDNR---rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)
---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
---
SDNR---rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)
---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww