HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9607.htm  /  SDNR *.rlh for JULI 1996  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |---
SDNR---rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)
---
 ---


---
SDNR175C-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
- (: Kopi av brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag / Landbruksavdelingen, til Det Kongelige Landbruksdepartement / Avdeling for matproduksjon og helse, datert 16.07. 1996. Ankom 23.07. 1996, i en brevkonvolutt poststemplet B-post og dato Trondheim 18.7.96 med rødt. Vedr. "KLAGE PÅ KRAV OM TILBAKEBETALING AV OMLEGGINGSTILSKUDD ØKOLOGISK LANDBRUK - BRUDD PÅ ORDNINGA" - hvor krav om tilbakebetaling av 27.000,- kr. opprettholdes.)
- (PS, altså: En kopi av dette brevet fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Det kongelige Landbruksdepartement ankom fam. Hansen / Skjærvik 23.07. 1996, i en brevkonvolutt poststemplet B-post og dato Trondheim 18.7.96 med rødt.)
 

Fra:       ((heading m/logo))
     Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,
     Landbruksavdelingen,
     Statens hus,
     7005 Trondheim.
     Tlf 73949011 Fax 73949160
 

Til:
     Det kongelige Landbruksdepartement
     Avdeling for matproduksjon og helse
     Postboks 8007 Dep.
     0030 OSLO
 

Deres ref:
Vår ref:  96/01860 MME/548.71

Dato:  16.07.96
 

KLAGE PÅ KRAV OM TILBAKEBETALING AV OMLEGGINGSTILSKUDD ØKOLOGISK LANDBRUK - BRUDD PÅ ORDNINGA

Vi viser til brev fra Rune L. Hansen og Trude Skjærvik datert 22.06.96 angående ovennevnte.

Vi er i brev fra DEBIO datert 30.10.95 blitt meddelt at ekteparet Hansen / Skjærvik ikke har fulgt opp ordninga med skjema for driftsopplysninger og betaling av kontrollavgift for 1995. Vi har derfor krevd tilbakebetaling av utbetalt omleggingstilskudd i tiden 1991-1993 på til sammen kr. 27.000,-.

Kravet om tilbakebetaling ble gjort på grunnlag av "Forskrift for omleggingstilskudd for økologisk landbruk" fastsatt av Landbruksdepartementet 20. desember 1993, § 8, andre avsnitt, hvor det heter:

"Dersom et bruk innenfor en periode på ti år etter første gangs utbetaling av omleggingstilskudd ikke følger driftsreglene for økologisk landbruk, gir dette grunnlag for tilbakebetaling av omleggingstilskuddet. Dette gjelder også ved opphør av forpaktning / leieavtaler av areal som det er utbetalt tilskudd for, og hvis driftsovertakelse fører til endret driftsform innenfor den samme 10-års perioden".

Siden ekteparet Hansen / Skjærvik var i en vanskelig situasjon søkte de næringskontoret i Skaun om 2-3 års utsettelse av vurdering for økologisk godkjenning i juli 1995. DEBIO ble også informert. Hansen / Skjærvik flyttet fra gårdsbruket på samme tidspunkt. Opplysninger om søknaden kom hit til landbruksavdelingen via DEBIO i november 1995. Saken rakk følgelig ikke å bli behandlet før ekteparet solgte gårdsbruket i januar i år.

Gårdsbruket ble solgt til Einar Ellefsen og Turid Olsø og blir i disse dager konsesjonsbehandlet. Næringskontoret i kommunen hadde ingen opplysninger om jorda drives økologisk eller ikke. Det hadde heller ikke DEBIO.

Inntil nye vesentlige opplysninger framkommer betrakter vi dette som et brudd på forskriftene for omleggingstilskudd for økologisk landbruk. Det er der ikke gitt åpning for å ta noen pauser i det økologiske driftsopplegget. Er det imidlertid slik at de nye brukerne fortsetter den økologiske driften vil saken stille seg noe annerledes.

Rune Hansen og Trude Skjærvik opplyser i klagen at de har en svært dårlig økonomi og at vårt krav er urimelig og meningsløst. Dårlig økonomi er selvsagt en formildende omstendighet, men vi ser likevel ingen grunn til å endre vårt vedtak ut fra de foreliggende opplysninger.

Konklusjon
Vi opprettholder vårt krav om tilbakebetaling av kr. 27.000,- i omleggingstilskudd for økologisk landbruk p.g.a. brudd på ordninga innenfor perioden på 10 år etter første gangs utbetaling av omleggingstilskudd.

Siden dette er et vedtak som er fattet av Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, oversender vi klagesaken til dere for vurdering.
 

Med hilsen

Tore Bjørkli e.f.,   (sign.),
fylkesjordsjef
Magnhild Melandsø,  (sign.),
fylkesagronom

Vedlegg:
 Brev fra Hansen / Skjærvik datert 30.07.95
 Brev fra DEBIO datert 30.10.95
 Brev fra FMLA datert 04.06.96
 Brev fra Hansen / Skjærvik datert 22.06.96

Kopi:
 Landbruksforvaltningen i Skaun kommune
 Rune Hansen og Trude Skjærvik, Vandaskog, 5520 SVEIO
 


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
---
SDNR---rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)
---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
---
SDNR---rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)
---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww