--- Denne side:  Side-008-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 8 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Dokumentasjon: 150306 Journalnotat

070907 Sakkyndig utredning, Kirsten Westlye


FAR:


Rune Hansen er fødd i Trondheim. Han var eldst av 3 barn. Mor lever framleis og er busett i Trondheim. Far døde i 1997-98. I oppveksten var Rune alltid på "hogget" etter den 2 år yngre broren. Mora beskriv han som skuleflink. Etter ein situasjon der han skulle bytta klasse sfutta han å gjera lekser. Han flytta tidleg på hybel, hadde nokre kortvarige arbeidsforhold. Far hadde eit forhold med ei jente som han fekk eit barn med. Far var då 17 år. Han skal ha hatt lite kontakt med denne dottera, visst nok etter ønske frå hennar mor. Dottera har nå igjen ein gut på 13 år.


Dokumentasjon: 070907 Sakkyndig utredning, Kirsten Westlye


Rune Hansen mottek uføretrygd som vart tilstått frå 1979. Trygdekontoret oppgir at grunnlaget for uføretrygd er oppgitt med diagnose betydeleg personlighetsavvik og schizofreni. I epikrise frå Haugesund sjukehus etter ei 4 dagars innlegging i januar 2007 er det sett diagnose Paranoid Schizofreni. Sjukehuset grunngir dette blant arma med "vedvarande bisarre vrangførestillingar ", "sosial tilbaketrekking”. Han er ikkje medisinert og har heller ikkje hatt noko ønske om det. Pasienten er ikkje vurdert som "direkte farleg for seg sjølv eller andre". Men "Ein finn imidlertid grunnlag for bekymring for pasientens omsorgsevne". I uttale frå Haugesund Sjukehus vert det vist til at det ”fremkommer klare psykotiske førestillingar, blant annet mener pasienten å kunne kommunisere med sine barn på fosterstadiet, og dessuten under fødselen, sånn at han har full kontroll over hvordan fødselen forløper. Mener også at offentlige myndigheter har myrdet en veterinær som tidligere..... skal ha støttet familien”.


Hans mistenksomhet overfor ulike instansar kjem og fram t.d. ved at han har uttrykt at barnevernet kan stå bak ein større skogbrann som blant anna trua familien sin eigedom våren 2006. Allereie første samtale med barneverntenesta vart tatt opp med to Mp3 spelarar og Balder skreiv ut detaljert referat frå samtalen.


Dokumentasjon: 150306 Utskrift frå samtale

240706 Uttale Vindafjord Trygdekontor

080207 Uttale Dr. Kleiven

150207 Uttale Haugesund sjukehus

070907 Sakkyndig uttale Westlye


Far har gjennom ein årrekkje vist at han ikkje ønskjer offentleg innblanding i forhold som vedkjem han eller familien. Særleg klart vert dette dersom det gjeld "pfilegg" frå det offentlege. Dette viser seg allereie frå bardomen når det var tema å skifte klasse. Det har vist seg ved tema heimeundervisning i fleire kommunar, det har vist seg ved kontakt med mattilsynet og det har særleg vist seg i samband med kontakt med barneverntenesta.


Far har og vist at han ikkje likar at andre set seg opp mot hans synspunkt. Dette gjeld innanfor familien, noko vi vil koma tilbake til seinare, men det gjeld og i forhold til andre privatpersonar. Dette gjer han sjølv greie for i sine dagboknotat, ved nokre høve 

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---