--- Denne side:  Side-009-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 9 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

mistenkeleggjer han andre sine motiv for A seie han imot. Dette gjeld til domes i forhold til om bama skal kunne arbeida for andre og ta i mot Ion.


Dokumentasjon: 240806 Dagboksnotat

220206 Melding - Mattilsynet

150306 Joumalnotat


Far har gjennom år skriftlegegjort og tilgjengeleggjort deler av eigen og familien sin situasjon. Saksdokumentasjon i den såkalla Skaun saka, barnevernet sin kontakt med familien når dei budde i Sveio etc er alt lagt tilgjengeleg på internettsider. Dette gjeld både taushetsbelagt informasjon og omtale i presse etc. Hansen har og skreve ein del dikt som og er gjort tilgjengeleg på internett. I samband med bamevemet sin kontakt med familien i 2006/2007 har han uttrykkeleg gjort til kjenne at han ønskjer at ingen papir vert haldt unna offentlegheten. Sjølv har han lagt inn avskrift av dokument, eigne dokument samt dagboksnotat på ein cd som han har gitt tittelen "Menneskeverd i Vindafjord kommune". Denne har han distribuert til ein rekkje personar og instansar, blant anna media. Familien var og omtalt i Haugesunds Avis over framsida og ei dobbelside i samband med at barnevernet starta undersøking i forhold til familien. Omtalen skjedde med utgangspunkt at Hansen tok kontakt med avisa. Hansen har og meldt barneverntenesta til politiet for ærekrenking etc. Denne saka vart henlagt av politiet. Far klaga og saka vart handsama av Rogaland statsadvokatembete som på ny henla saka med grunngjeving "Forholdet henlagtfordi det ikke er straffbart".


Dokumentasjon: 070907 Sakkyndig utredning, Kirsten Westlye

151106 Rogaland Statsadvokatembete, underretning om

saksavgjørelse


Samtidig som far onskjer å offentleggjera ulike dokument viser han og eit klart ønske om å ha kontroll. Dette viser seg på ulike måtar. Det er gjort lydopptak av ulike samtalar t.d. med barneverntenesta. Han skal og ha opplyst at han har opptakar i heimen slik at han kan vita kva som vert sagt når han ikkje er tilstades. Det viser seg vidare i samband med kontroll av lærebøker. Han skal og bruke "skilsmisse" som ein trusser ovanfor mor. Dette viser seg og ved at han blant anna i sine dagboksnotat ved fleire høve avviser at barna kan ta seg lønna arbeid evt under bestemte føresetnader som at han skal ha hand om inntekta etc.


Dokumentasjon: Dagboksnota 240806

070907 Sakkyndig utredning, Kirsten Westlye


Barneverntenesta har opplysningar som klart tyder på at far nyttar vold overfor dei andre i familien. Trude skal rundt juletider ha blitt slått slik at ho var "gul og bli" i følgje fleire. Dette er det gitt melding om til barneverntenesta om blant anna av mormor. Dette kjem og fram i sakkyndig sin samtale med ein nabo. I følgje venninna som mor søkte til hadde mor eit svært svart merke på baken. Mor flytta etter dette ut fri bustaden for ei tid. Farmor har observert at far ved eit tilfelle har gitt Balder ein øyrefik. Ho har og høyrt frå andre at far skal ha slått barna. I følgje Gudmund og Balder har far utøvd vold mot alle i familien. Dei fortel at far klaskar til barna og at han og har bete dei. Dette skjer når dei gjer noko gale. Dei opplever at han brukar vald mot dei mindre bama som ein måte å oppdra dei på. Far skal i diskusjonar med Balder ha forsvara bruk av vald/fysisk avstraffing.


Dokumentasjon: 271206 Journalnotat

080107 Journalnotat

070907 Sakkyndig utredning, Kirsten Westlye 


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---