--- Denne side:  Side-016-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 16 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Dokumentasjon: 310706 Brev frå stabsrådgjevar,

Arne Borgemyr m/undervedlegg

120906 Vindafjord kulturskule, pålegg om informasjon


(Stauda) Sofie


Stauda Sofie på 10 år skal til like med mange av sine søsken ha lært å lesa tidleg. Men og for henne gjeld det at rapportar frå tilsynsførar ikkje kan gje noko bilde av korleis ho ligg ann fagleg.


Stauda Sofie går og på kulturskulen og lærer å spela instrument der.


Stauda Sofie skal ha blitt ein alliert med far. I følgje brørne kjeflar ho på Gudmund, og seier at han er dum som går på skule. Ho rapporterer og til far om mora snakkar med Balder.


Stauda Sofie er og med far på første møte med barneverntenesta. Til like med søskena vert og ho tatt med i situasjonar der far drøftar barneverntenesta med andre eller når han oppsøkjer mor i samband med at mor er reist frå heimen, jula 2006, saman med blant anna Stauda Sofie. Ved dette høve er Mariel og Urda Lilje som vert tatt med i bilen. Ved eit høve er det beskrive at far sit og gret over situasjonen sin medan eit av barna, sannsynlegvis Stauda Sofie sit ved sida av.


Barn på 10 år er vanlegvis opptatt av kontakt med jamaldringar. Dei er i ein aktiv læringsfase der både sosiale og faglege ferdighetar skal koma på plass.


Dokumentasjon: 310706 Brev frå stabsrådgjevar,

Ame Borgemyr m/undervedlegg

120906 Vindafjord kulturskule, pålegg om informasjon

070907 Sakkyndig utredning, Kirsten Westlye


Alfredo


Alfredo som nå er blitt 8 år skal og ha lært seg å lesa tidleg. Han deltek til like med sine eldre søsken på kulturskulen og har der gått i oppltring på eit instrument.


Barn på 8 år er i ferd med å få dei grunnleggande faglege ferdighetar på plass. I tillegg vil dei vera i ferd med å orientera seg ut mot verden gjennom skule og fritidsaktivitetar.


Dokumentasjon: 310706 Brev frå stabsrådgjevar,

Ame Borgemyr m/undervedlegg

120906 Vindafjord kulturskule, pålegg om informasjon


Mariel Rose


Mariel vert i 2007 6 år. Alderen tilseier at ho er klar for skulestart. Heller ikkje ho har starta på skulen. Vi er ikkje kjent med vidare opplysningar rundt henne.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---