--- Denne side:  Side-018-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 18 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

påpeika; "Ungene har imidlertid noen særlige utfordringer p.g.a. familiens særegne livsstil, som handler om å mestre sosial omgang med andre unger og voksne".


Dokumentasjon: 130893, rapport, Psykologisk barnevernteam, Sør Trøndelag


Våren 1995 oppstod det ny bekymring rundt barna sin situasjon. Blant anna kontakta dyrevernmyndighetene barneverntenesta etter at dei hadde vore på garden. Dyr skal ha lidd overiast, eit griskadaver skal ha lege like utafor fjøsdøra i fleire månader. Barna gjekk og gnog på brødskorper, same mat som grisene fekk. I tilegg til at det var henvendingar frå offentlege myndigheter vart både barneverntenesta og andre offentlege instansar kontakta av ulike privatpersonar som var urolege for situasjonen. Ganske raskt etter at saka kom opp gjekk Trude i "dekning" på ukjent adresse. Bekymringane gjeld tema som at far skal mishandle barna ved å sparka dei og at han luggar mor. Uverdige sanitære forhold etc. Vi kan ikkje sjå at barneverntenesta i Skaun kom i posisjon til å setje inn tiltak for familien hausten 2005 flytta til Åmli kommune der dei budde eit par månader for dei flytta vidare. Forholda i Skaun er omtalt i lokalavisene i Trøndelag. Reportasjar er gjort tilgjengelege av far. Det ligg utskrift av desse på internettsider som far er ansvarleg for.


Dokumentasjon: 120595 Journalnotat, Skaun

160595 Journalnotat, Skaun

020695 Melding frA Lensmannen i Skaun

091095 Journalnotat, Skaun

220595 Reportasje i Adresseavisa


Barneverntenesta i Åmli, Rindal og seinare i Høylandet har ikkje registrert kontakt med familien i sine arkiver. Vi er derfor ikkje kjent med omsorgssituasjonen hjå familien under opphald i desse kommunane. Vi er kjent med at det og her var kontakt med skulemyndighetene i forhold til manglande skulegang for bama.


Hausten 1997 er familien busett i Sveio. Her kjem det inn melding som om bekymring for bama. I meldinga vert det peika på at barna har lite kontakt med andre barn i nabolaget samt at dei går på sjølvstyr. Barneverntenesta giennomforte ei mindre undersøking gjennom to heimebesøk. Undersøkingsrapporten konkluderer med at det ikkje er grunnlag for pålegg om hjelpetiltak etter kapittel 4 i barnevernlova. Det vert imidlertid uttrykt uro for at ikkje far skal få lagt ting bak seg (dvs å få gjennomført rettssak mot Skaun kommune) samt at det kunne vore aktuelt med samtalar mellom foreldra og barneverntenesta.


Dokumentasjon: 080198 Sveio barnevern, undersøkelserapport


Barneverntenesta i Vindafjord kom i kontakt med familien først i mars 2006. Det har størstedelen av tida vore lite direkte kontakt då foreldra har motsett seg det. Direkte kontakt avgrensar seg til ein kontorsamtale, ein situasjon i januar 2007 som blir beskriven nærare nedanfor, samt ved deltaking i nokre samarbeidsmøte rundt Gudmund sin skulesituasjon frå våren 2007. I tillegg har det vore noko telefonkontakt samt ein omfattande skriftleg produksjon frå far si side. Noko av dette er kome til barneverntenesta, dels frå han direkte, dels frå andre.


I første samtale møter far saman med sonen Balder og dottera Sofie. Mor møtte ikkje då ho var sliten etter å ha fått minste barnet kort tid på førehand. Som annonsert på førehand vart samtalen tatt opp på band med ein mp3 spelar. Etter at samtalen var avslutta viste far at samtalen og var tatt opp med ein mp3 spelar til som var skjult under genseren. Det vart

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---