--- Denne side:  Side-019-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 19 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

seinare skreve eit detaljert referat frå samtalen. Referatet vart skreve av Balder. Samtalen gjekk greitt så lenge far fekk fortelja om sin livsførsel og sitt familieliv. Når det under samtalen vart stilt ein del spørsmål med vala dei gjorde på vegne av barna og seg sjølv, utvikla samtalen seg til å bli vanskeleg.


Eit av tema som raskt kom opp like etter denne samtalen var om dokument i saka skulle vera unntatt offentleg innsyn. Foreldra og dei to eldste barna bad skriftleg om at ingen papir som vedgjekk dei eller familien skulle vera under nokon form for taushetsplikt.


Dokumentasjon: 150306 Utskrift frå samtale

200306 Fam. Hansen, brev


Rune Hansen kjem i brevs form med ei klage på at det er sett i gang undersøking i forhold til familien. Her beskriv han bl.a. meldinga frå Mattilsynet som "løgnaktig, trakeserende og krenkende". Han uttalar at det vil vera ein kriminell handling om barnevernet på dette grunnlag set i gang ei undersøking. Brevet er og signert av mor. Det er i tillegg lagt ved ein data-cd som inneheld avskrift av diverse brev samt dagboksnotat frå Rune Hansen. Dette er ein cd som og seinare er komplettert og distribuert. Barneverntenesta har og mottatt nyare utgiver av same cd, og via andre personar.


Dokumentasjon: 270306 Rune Hansen, brev


Det vart prøvd å avtala heimebesøk. Det vart klart avvist frå familien ved far fleire gonger, jfr bl.a. brev av 12. mai 2006. Etter eit nytt forsøk på å oppklare situasjonen for familien gjennom brev får barneverntenesta på nytt brev frå Hansen datert 12. juli. Her avviser Hansen på ny barneverntenesta sin rett til å gjennomføra undersøkinga.


Dokumentasjon: 120506 Rune Hansen, brev

120706 Rune Hansen, brev


Då det viste seg vanskeleg å få til eit samarbeid med familien for saman å få gjennomført undersøkinga vart det likevel gått til innhenting av infonnasjon slik at undersøking kunne gjennomførast. Det vart innhenta inforinasjon frå barneverntenesta i Skaun og Sveio kommunar, jfr ovanfor. Det vart og innhenta informasjon frå Trygdekontor vedkomande økonomiske ytingar, jfr ovanfor. Det vart vidare innhenta informasjon frå skuleansvarleg i kommunen samt frå helsesøster, jordmor og kulturskulen. Desse opplysningane er gjennomgått under dei avsnitta som omhandlar barn og foreldre.


Barneverntenesta konkluderte i sin undersøkelsesrapport, datert 041006 om at ein ville senda saka til sakkyndig for utgreiing med sikte på å finna ut om barna var i § 4-12 situasjon. Det vart her lagt vekt på at det gjennom ein periode på over 10 år har kome inn mange bekymringsmeldingar omkring familien. Mange av desse har kome frå personar som kjenner familien godt. Barneverntenesta vurderar far som mentalt ustabil, jamfør blant anna tilsendt skriftleg infonnasjon frå far. Jamfør og diagnose i følgje Trygdekontoret; "betydeleg personlighetsavvik" og "Schizofreni". Det går og fram gjennom det skriftleg tilsendt materialet at far brukar all sin energi på å få framstilt sitt syn på saka. Det vart vidare lagt vekt på at foreldra held barna vekke frå alt som strir mot deira overbevisning t.d.; vanleg skulegang og kulturskulekonsertar med inngangspengar. Det vart vidare lagt vekt på at far synes å ikkje kunne takla å bli kritisert eller motsagt. Det vert her vist til at så lenge ein yter ønska hjelp eller ikkje stiller dei kritiske spørsmåla så samarbeidar familien/foreldra og med


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---