--- Denne side:  Side-021-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 21 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

barneverntenesta. Neste dag tek barneverntenesta på ny kontakt med politiet. Dei vil/kan ikkje bistå barneverntenesta denne dagen og viser til den belastninga dette er for deira tilsette.


Barneverntenesta vert gjort kjent med at mor i etterkant bad om hjelp til å bli kjørt vekk. Ein prøvde å roe ned situasjonen ved å trygga dei på at advokaten ville bli kontakta for ein foretok seg noko meir i saka. 17. januar var det eit fleire timar langt møte med mor og advokat Kvilhaug. Advokaten radar mor til å ikkje ta imot hjelpetiltak, utover evt om barneverntenesta vil byggje nytt hus til familien.


Dokumentasjon: 080107 Journalnotat

090107 Journalnotat

100107 Journalnotat

170107 Journalnotat


I etterkant av far sin innlegging ved Haugesund sjukehus mottar barneverntenesta bekymringsmelding frå overlege Jan Nocon i forhold til bama sin situasjon med utgangspunktet i far sin psykiske tilstand.


Dokumentasjon: 150107 Melding


Med utgangspunkt i tvangsinnlegging av far for undersøking vart det innhenta informasjon frå Dr. Kleiven. Han viser til epikrise frå Haugesund sjukehus der det er sett diagnose; paranoid schizofreni. Frå legen si side vert det ikkje vurdert som aktuelt med tvunge psykisk helsevem då det vil vera "ei vesentleg inngripen i pasientens sitt liv som ikkje kan seiast å gie vesentleg betring av hans tilstand. Ein vurderar pasienten heller ikkje som direkte farleg for seg sjølv eller andre. Ein finn imidlertid grunnlag for bekymring for pasientens omsorgsevne "


Dokumentasjon: 080207 Dr. Teje E. Kleiven,

Helseopplysningar til bamevemtenesta


I uttale frå Haugesund Sjukehus framkjem det at far har klare psykotiske forestillingar; bl.a. at han har vore i stand til å kommunisera med barna sine på fosterstadiet samt at offentlege myndigheter skal ha myrda ein veterinær som tidlegare skal ha støtta familien. Sjukehuset uttalar vidare at dei ønska å halda han lenger på sjukehuset med eit ønske om å få vurdert om ein ved eventuell medisinsk behandling kunne betra far sin omsorgsevne, og "om man eventuelt med medisinsk behandling kunne bedre pasientens funksjonsnivå som grunnleggende foregår på grunnlag av paranoid tolkning, spesielt rettet mot offentlig myndigheter". Det vert vist til at situasjonen hadde vore ein annan om han ikkje hadde omsorgsansvar. "Problemet er at barna må leve under vilkår som pasienten bestemmer utfra en psykopatologisk bakgrunn".


Dokumentasjon: 150207 Hgsd Sjukehus, Vedrørende Rune Hansen


I juni 2007 mottok barneverntenesta eit notat frå rektor ved ungdomsskulen som barna i utgangspunktet høyrer til vedkomande manglande skulegang. Meldinga gjeld i første rekkje Frøydis som nå er i ungdomskulealder. Jamfør både skulefaglege aspekt samt uro rundt manglande høve til å møta jamnaldrande.


Dokumentasjon: 140607 Skjold Skule,


I midten av mai 2007 vart barneverntenesta kontakta av oppfølgingstenesta. Bakgrunnen var at rektor ved Steinerskulen i Haugesund hadde tatt kontakt med dei då Gudmund hadde dukka


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---