--- Denne side:  Side-023-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 23 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---


- 01.06.07 Vedtak 140/07 Innkjøp av klede, pengar til livsopphald,

Tidsperiode 160507- 200607

- 05.09.07 Vedtak 107/07 Betaling av skolepenger og skuleutstyr og

evt. Skuleturar. Tidsperiode 150807 - 150708

- 30.09.07 Vedtak 125/07 Betaling av skyss til skule/ungdomskort

Tidsperiode 300907 - 300608


Hjelpetiltak utover dette har blitt heilt avvist av familien. Dette var og gjeldande ved barneverntenesta i Sveio sin kontakt med familien. Det har og frå første kontakt med barneverntenesta i Vindafjord vore klart at foreldra ikkje onska kontakt med barneverntenesta. Når hjelpetiltak var tema i møte med advokat og mor vart evt. hjelpetiltak avvist.


I samband med far sin innlegging vart det gjort eit forsøk på å få til eit tiltak for mor og barna i samarbeid med Bufetat. Ein kom ikkje i posisjon til å få dette reelt drøfta med mor.


Like for denne situasjonen i januar 2007 var det drøfta med Bufetat om kva tiltak som kunne vera aktuelle då ein såg for seg at situasjonen kunne bli akuttprega med behov for akuttplassering av barna.


FAR SINE DAGBOKNOTAT


Det er ikkje vanleg å ta med denne type dokument som grunnlag for ei Fylkesnemndssak. Når barneverntenesta finn det rett å gjera det i denne saka er det lagt vekt pA at far sjolv har spreidd denne infonnasjonen ved blant anna å levera deler av innhaldet direkte til barnevetenesta og ved å levera den til ei rekkje einskildpersonar der nokre igien har levert cd-en vidare til barneverntenesta. Det er og lagt vekt på at far og mor skriftleg har bedt om at ingen papir i denne saka skal unntas offentlighet. Då finn vi det lite inngripande å sitera desse dokumenta i denne samanhengen.


I tillegg til dette aspektet finn vi det viktig å ta med nokre opplysningar fri desse

dagboksnotata, då far her gjer grei for sin tenking rundt sentrale emne i denne saka. Vi meiner at dei derfor vil vera med å gje eit bilete av korleis barna har det. Det vil berre vera nokre få utdrag som blir behandla då den totale mengda notat i perioden mars - desember 2006 dreier seg om fleire hundre sider. Vi har ikkje hand om notat frå 2007 og veit heller ikkje om det er skrive notat i denne perioden eller tidlegare.


Rune Hansen beskriv fleire plassar at han tek opp samtalar, blant anna samtalen med Haugesunds Avis i forkant av avisoppslaget der. "Saksframstillingen i Haugesunds Avis blir muligens svært mangelfull - og kanskje også feiflokuserende. Jeg gjorde MP3-opptak av alt som skjedde og ble sagt mens de var her, for sikkerhets skyld, med to MP-3 opptagere, den ene haddejeg under genseren hengende i en snor rundt halsen, den andre på en hylle i stuen”.


Dokumentasjon: 220306 Dagboksnotat


Hans skepsis til offentlege instansar er godt belyst i andre samanhengar, men eg vil og vise til at han og her i sine notat beskriv kor mykje tid han må bruka til å forsømma familie og andre arbeidsoppgiver pga sitt arbeid med "Saksdokumentasjonen", dvs dokumentering av det offentlege sin inngripen i familien. I sine papir vert ein av dei tilsette ved barneverntenesta sitt namn konsekvent dreidd til Molbo..... Og i andre samanhengar vert offentlege instansar sine

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---