--- Denne side:  Side-026-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 26 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Hansen som ein drømmar som svært ofte ikkje får utført sine planar, t.d. planting av planter og utnytting av tømmer som var felt for fleire år sidan. Tveit har ikkje registrert at det er faste rutinar i heimen til familien Hansen, jfr måltider eller leggetider etc. Tveit opplever Hansen som mistenksam, også overfor Tveit. Han kjenner til at Hansen har mistrudd han for å stå i "ledtog" med barnevernet. Tveit opplever mor som sterkt avhengig av mannen.


Sakkyndig har vidare hatt samtale med Tveit sin son og svigerdotter, Arne og Brit Nelly Tveit som og er busett i Vikebygd. Dei har møtt barna i familien ved ein del høve. Dels gjennom trening i idrettslaget og dels gjennom fellesarrangement i bygda som t.d. fjellttirar etc. Dei har opplevd barna som kontaktsøkande til vaksne. Familien Tveit har gitt familien Hansen ein del brukte kler. Dei har ikkje registrert at dei vaksne er delaktige i sosiale aktivitetar. Dei har mottatt cd-en som Rune Hansen har distribuert. Dei er sterkt bekymra for hans oppfatning av verden som eit "oss og dei verden" der barneverntenesta står i spissen for dei farlege. Dei kjenner og til at Hansen skal ha gitt uttrykk for at den store skogbrannen som trua familien sin bustad våren 2006 var sett på av barneverntenesta.


Sakkyndig har hatt samtale med Sigve Bøe, ein kjenning av Rune Hansen. Han tok sjølv kontakt med sakkyndig og ønska samtale. Bøe har hatt noko kontakt med Rune Hansen, hovudsakleg med utgangspunkt i heimeundervisning. Boe meiner at barnevernet sin intervensjon i denne saka er uberettiga. Samtidig er det slik at "han selv aldri ville sendt sine barn dit hvis det ikke hadde vært for at Trude var der " (Dvs familien Hansen sin heim)


Sakkyndig har og hatt samtalar med skulefagleg rådgjevar i Vindafjord kommune, Arne Borgemyr som har gjort greie for utfordringane knytt til familien, blant anna gjennomføring av tilsyn. Sakkyndig har og prøvd å få til samtale med tilsynsførar utan å få til samtale med henne.


Per Schnabel er ein nabo av familien Hansen. Sonen hans er kamerat med Gudmund og dei har på bakgrunn av dette hatt ein del kontakt med familien. Særleg då med Gudmund, men han har etterkvart og fitt kontakt med far. Eit tema som far har tatt opp i samtalar med Schnabel er forholdet rundt dei eldste barna som har flytta ut. Om Balder skal far ha uttalt at ikkje skal ” sette vondt på sine søsken" og at han derfor ikkje får koma heim. Far skal overfor Schnabel ha gitt uttrykk for at han ønskjer at barna skal slå seg ned med eigne gardar og at han skal styra over dei alle. Schnabel kjenner til at far har slått mor "gul og blå" rundt juletider i 2006. Dette skal mor seinare ha bagatellisert. Han opplevera at far våren 2007 stadig truar med skilsmisse, noko mor ikkje ønskjer samtidig som han "trykker henne ned i skiten". Han kjenner vidare til at far har ein opptakar liggande på når han ikkje er heime slik at han kan følgja med på kva som vert sagt. Far skal og ha sagt at han har tatt opp samtalar som Schnabel har hatt med han. Schnabel uttrykkjer og at dei ikkje har orden på leggetider. Viser til at han ved eit høve vart sitjande hjå Hansen til klokka to på natta. Barna var framleis oppe. Han har heller aldri sett eit bord som var dekka, han finne det lite sannsynleg at dei har faste måltider. Schnabel seier at han ikkje har sett tydeleg teikn på omsorg heime hjå familien som t.d. fysisk kontakt gjennom klemming etc.


Sakkyndig har og hatt samtale med Balder og Gudmund i august 2007. I samtale med dei kjem det fram at alt som barna skal lesast først må sensurerast og godkjennast av faren. Dei har ikkje hatt faste tider til undervisning eller andre gjeremål heime. Dei fortel at faren har utøvd vold mot alle i familien, kanskje med unntak av dei aller yngste. Det skjer ved at han klaskar dei og han skal og ha bitt. Dette skjer om dei har gjort noe galt. Nå brukar han og vald mot dei små barna som ein måte å oppdra dei på. I samtalen fortel dei om lite oppfølging t.d. i form av kjøring til aktivitetar etc. Gudmund må nå sykla til Vikebygd sentr-um om morgonen


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---