--- Denne side:  Side-027-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 27 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

for å nå skulebussen til Haugesund. Ein distanse på om lag 5 kilometer. Dei fortel og at dei ikkje har faste måltid, et sjeldan saman.


Farmor har i telefonsamtale med sakkyndig fortalt at ho har observert at far har slått Balder samt at ho har høyrt om voldsbruk gjennom andre. Ho uttrykkjer bekymring for barna sin situasjon, der ho opplever det slik at Rune vil ha barna hjå seg alltid.


Sakkyndig konstaterer at ho på bakgrunn av sine hovudsaklege indirekte opplysningar har fatt eit godt (dvs tydeleg) inntrykk av foreldras væremåte, tenking og verdisyn. Ho oppfattar det slik at det er Rune Hansen sine haldningar og meiningar som pregar heimesituasjonen. Gjennom alle år synes det klart at foreldra har vist ein sterk aversjon mot "det offentlige" og har eit fiendebilde av offentlege instansar. Det synes som familien på den måten vil hindra barna i skadeleg påverknad, det er uklart for sakkyndig kva paverknad dette dreier seg om. Sakkyndig påpeikar vidare det paradoks at Rune Hansen til trass for sin aversjon mot det offentlege mottek uføretrygd pga "schizofreni" samtidig som han hevdar seg kompetent til å undervise barna både i grunnskulealder og på vidaregåande skule sitt nivå.

Heimeundervisninga synes ikkje å vera strukturert og det er store manglar i tilsynsrapportane.


Avvising av dei barna som har valt å flytta ut samt store manglar ved oppfølging av barna i form av transport til arrangement, struktur på måltider og legging samt sensurerring av songtekster etc er andre bekymringsfulle element i omsorgssituasjonen til barna.


Andre forhold som sakkyndig trekkjer fram er far sine sterke og fastlaste meiningar der det vert lagt stor vekt på at barn skal adlyda sine foreldre og at kvinna skal vera mannen underdaning. Ulydige eller ueinige barn vert straffa av far og gjennom fysisk straff. Dette bar og vist seg i forhold til mor. Far tale ikkje uenighet frå dei andre i familien i forhold til sitt livssyn og det viser seg at far har eit ekstremt behov for kontroll. Når nokre så ikkje underordnar seg vert dei totalt avvist.


Sakkyndig oppsumerar sin undersøking slik:


"Konklusjon

· Gudmund f-91, Frøydis f-93, Sofie f-97, Alfredo f-99, Mauriel Rose-01,

. Urda Lilje f­03 og Solborg Hansen f-06 lever alle i en omsorgssituasjon som

. innebarer mangel pd struktur, forutsigbarhet ogfolelsemessig trygghet.

. Barna oppdras med fysisk straff som sanksjonsmåte. Dette er skadelig og

ikke minst ulovlig.

· Barnas far har en sterkt avvikende personlighet preset av storhets ideer om

. seg selv, et ekstremt kontrollbehov, paranoiditet overfor andre og især "det

. offentlige " og liten evne til innlevelse i barnas (andres) tanker og følelser.

. Han evner også i liten grad å ta hensyn til barnas behov og sette egne behov

. til side.

· Mye tyder på at barnas mor underkaster seg sin ektefelle, og at hennes

. muligheter for eventuelt å kompenserer for farens skadelige påvirkning er

. liten.

· Foreldrene vil være ute av stand til å samarbeide med barneverntjenesten

. om evt. hjelpetiltak. For øvrig kan jeg heller ikke se hjelpetiltak som kan

. være egnet til å bedre barnas mangelfulle omsorgssituasjon."


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---